Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 10 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.1) ) oraz § 5 ust. 5 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 22 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału, zmienionym zarządzeniem nr 243 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997 r., zarządzeniem nr 256 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 17 grudnia 1998 r., zarządzeniem nr 27 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 października 2002 r., zarządzeniem nr 65 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oddział Regionalny obejmuje terytorialnym zakresem działania województwo łódzkie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.