Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.5.76

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 31
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EZ-2714-1/13

Na podstawie:

* § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;
* art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

ustalam, co następuje:

§  1. Zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zostanie udzielone w trybie zapytania o cenę.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.