Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.38 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 95), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) zarządzeniem nr 921 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 96);
2) zarządzeniem nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP poz. 17).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 zarządzenia nr 921 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 96), które stanowią:

"§ 2. Teczki rejonu, prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Teczki wycofane z obiegu archiwizuje się zgodnie z przepisami w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.";

2) § 2 zarządzenia nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP poz. 17), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 528

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 czerwca 2007 r.

w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Niniejsze zarządzenie określa:
1) kryteria przydzielania dzielnicowemu rejonu służbowego;
2) formy wykonywania zadań przez dzielnicowego;
3) metody wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych;
4) dokumentację prowadzoną przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.
§  2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:
1) jednostka organizacyjna Policji - komenda powiatowa (miejska, rejonowa) Policji oraz komisariat Policji;
2) rewir dzielnicowych - komórka organizacyjna usytuowana w jednostce organizacyjnej Policji wyznaczona jako teren działania kierownika rewiru;
3) rejon służbowy - część obszaru działania komendy, komisariatu lub posterunku Policji, wyznaczona jako teren działania dzielnicowego;
4) dzielnicowy - policjant mianowany na stanowisko dzielnicowego.
§  3.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji pisemnie przydziela dzielnicowemu rejon służbowy.
2. Przy wyznaczaniu rejonu służbowego uwzględnia się następujące kryteria:
1) ogólną liczbę i strukturę demograficzną ludności, gęstość zaludnienia oraz stopień koncentracji zabudowy o przeznaczeniu mieszkalnym;
2) poziom bezpieczeństwa oraz ogólną liczbę zdarzeń wymagających interwencji Policji;
3) lokalizację miejsc zagrożonych, obiektów użyteczności publicznej oraz innych miejsc gromadzenia się osób.
3. Dzielnicowemu może być przydzielony tylko jeden rejon służbowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na wniosek kierownika rewiru dzielnicowych lub innego policjanta, wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przydzielić dzielnicowemu, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dodatkowy rejon służbowy.
5. Rejony służbowe wyznacza się odrębnie dla terenów miejskich oraz terenów pozamiejskich.
6. Dzielnicowi obsługujący graniczące ze sobą rejony służbowe mogą wspólnie pełnić służbę w części lub całości obu rejonów służbowych.
§  4. Dzielnicowy obejmujący rejon służbowy powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące, w szczególności:
1) położenia geograficznego i ukształtowania terenu;
2) zasięgu działania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych.
§  5.
1. Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód, polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.
2. Podczas obchodu rejonu służbowego dopuszcza się korzystanie ze środka transportu służącego do przemieszczania się.
§  6.
1. Służba dzielnicowego organizowana jest w systemie zmianowym.
2. Przy planowaniu służby uwzględnia się propozycje dzielnicowego co do czasu pełnienia służby oraz aktualny stan zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie służbowym.
§  7. Dzielnicowy podlega bezpośrednio kierownikowi rewiru dzielnicowych lub innemu policjantowi, wyznaczonemu przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Rozdział  2

Zakres zadań dzielnicowego

§  8.
1. Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.
2. Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:
1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.
§  9.
1. Dzielnicowy przeprowadzający rozpoznanie gromadzi niezbędne informacje dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie:
1) stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;
2) lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;
3) konfliktów społecznych oraz ich genezy;
4) planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
2. 2) Informacje uzyskane w toku rozpoznania terenowego, dzielnicowy gromadzi w teczce rejonu, o której mowa w § 18 ust. 2.
3. Informacje mające szczególny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego dzielnicowy przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.
§  10.
1. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco zdobywa informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności o osobach:
1) karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;
2) podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;
3) uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
4) nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.
2. Dzielnicowy w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, podejmuje następujące czynności:
1) prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;
2) stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego i społecznego lub występuje o ich zastosowanie;
3) inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym.
3. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy powinien utrzymywać kontakty z osobami, które - z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami - mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
4. Dzielnicowy powinien kontaktować się z osobami - potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń - w celu wskazania im właściwych sposobów unikania zagrożenia.
§  11. Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe następujących miejsc:
1) wymagających szczególnego nadzoru:
a) ze względu na nasilenie przestępczości narkotykowej i alkoholowej,
b) punktów gromadzenia się osób zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,
c) bazarów i targowisk oraz okolic lokali gastronomicznych,
d) miejsc grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
e) obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;
2) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;
3) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;
4) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
5) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, pogotowia technicznego, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.
§  12. Na podstawie prowadzonego rozpoznania, dzielnicowy zgłasza kierownikowi rewiru dzielnicowych lub innemu policjantowi, o którym mowa w § 7, wnioski i propozycje, co do liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia przez nie służby, z jednoczesnym wskazaniem propozycji konkretnych przedsięwzięć w stosunku do osób podejrzewanych o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
§  13. Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:
1) inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami;
2) inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii;
3) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;
4) utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowanie działań mających na celu rozwiązanie problemu strachu, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;
5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
§  14. W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:
1) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:
a) udzielenia pomocy ofiarom - do momentu przybycia służb ratowniczych,
b) zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów - do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,
c) ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;
2) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;
3) bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym;
4) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu niedozwolonego i udowodnienia mu winy.
§  15.
1. 3) Zakres zadań dzielnicowego pełniącego służbę na terenach miejskich nie obejmuje pełnienia takich form służby, jak:
1) konwojowa,
2) ochronna,
3) dyżurna,
4) dochodzeniowo-śledcza w dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.
2. Dzielnicowy pełniący służbę na terenach miejskich i pozamiejskich - na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - może być skierowany do pełnienia służby patrolowej pod warunkiem, że rejon patrolu obejmował będzie rejon służbowy tego dzielnicowego albo rejon służbowy tego dzielnicowego i rejon służbowy z nim sąsiadujący.
§  16.
1. Dzielnicowy pełniący służbę na terenach pozamiejskich - na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - może:
1) prowadzić postępowania sprawdzające i przygotowawcze w sprawach o przestępstwa popełnione w jego rejonie służbowym;
2) 4) wykonywać zadania, o których mowa w § 15 ust. 1.
2. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji określi katalog przestępstw, w związku z którymi dzielnicowy może prowadzić postępowania sprawdzające i przygotowawcze.
§  16a. 5) Dzielnicowy pełniący służbę na terenach miejskich - na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - może prowadzić postępowania sprawdzające i przygotowawcze w formie dochodzenia w sprawach o przestępstwa o nieznacznym stopniu złożoności, popełnione w jego rejonie służbowym, określone w art. 206-209 i art. 210 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6) ), z wyjątkiem spraw, w których zawiadamiający, wskazany w zawiadomieniu jako sprawca, pokrzywdzony, osoba podejrzana lub podejrzany jest pozbawiony wolności w tej lub innej sprawie, chyba że zastosowano wyłącznie zatrzymanie.
§  17. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, przydzielając dzielnicowemu do realizacji inne zadania, w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu;
2) wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej;
3) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

jest obowiązany zapewnić dzielnicowemu możliwości właściwej realizacji jego podstawowych zadań.

§  18. 7) 
1. Dzielnicowy prowadzi:
1) notatnik służbowy;
2) dokumentację, określoną w innych przepisach prawnych.
2. Dzielnicowy może prowadzić teczkę rejonu, której wzór określa załącznik do zarządzenia.
3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, można prowadzić w formie elektronicznej.
4. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, uwzględniając potrzeby służby oraz specyfikę obszaru działania podległej komendy Policji, podejmuje decyzję o prowadzeniu lub zaniechaniu prowadzenia teczki rejonu oraz określa zakres informacji w niej gromadzonych - po pisemnym uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji.
5. W teczce rejonu mogą być gromadzone, w zależności od potrzeb służby oraz specyfiki działania komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, informacje jawne, w szczególności dotyczące:
1) charakterystyki rejonu obejmujące:
a) mapę rejonu służbowego,
b) orientacyjny stan ludności stałej i napływowej,
c) rodzaj zabudowy (ukształtowanie urbanistyczne terenu);
2) rozpoznania terenowego, w postaci wykazu:
a) wsi, ulic w rejonie i numerów porządkowych posesji,
b) urzędów i placówek użyteczności publicznej wraz z telefonami kontaktowymi,
c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
d) szkół wraz z telefonami kontaktowymi,
e) placówek handlowych wraz z telefonami kontaktowymi,
f) siedzib samorządów mieszkaniowych,
g) miejsc przebywania cudzoziemców,
h) miejsc przebywania osób bezdomnych,
i) zakładów mechaniki samochodowej,
j) punktów skupu metali,
k) zakładów gastronomicznych,
l) organizacji społecznych i podmiotów pomocowych,
m) agencji towarzyskich;
3) własnych i bieżących ustaleń obrazujących zagrożenia i poszerzających wiedzę o rejonie służbowym obejmujących:
a) wykaz miejsc zagrożonych i rodzaj zagrożeń,
b) ogólną charakterystykę zagrożonych rejonów,
c) potencjalne zagrożenia o charakterze publicznym, np.: imprezy masowe, koncerty, festyny, mecze sportowe, itp.

Rozdział  3

Zakres zadań i obowiązków kierownika rewiru dzielnicowych

§  19. Do obowiązków kierownika rewiru dzielnicowych lub innego policjanta, o którym mowa w § 7, w zakresie nadzoru i organizacji służby, należy w szczególności:
1) kierowanie pracą podległych policjantów i udzielanie im niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu trudniejszych spraw oraz wykonywaniu skomplikowanych czynności;
2) zapewnienie dzielnicowym aktualnej informacji o bieżących wydarzeniach mających znaczenie dla ich pracy;
3) organizowanie odpraw służbowych z dzielnicowymi w celu właściwego ukierunkowania ich pracy i stwarzania warunków do wymiany doświadczeń;
4) inicjowanie współdziałania dzielnicowych z przedstawicielami organów administracji publicznej, instytucji, szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz samorządu mieszkańców - w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
5) przekazywanie koordynatorowi szczebla komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji informacji mających znaczenie dla koordynacji służby;
6) sporządzanie okresowych grafików służby poszczególnych dzielnicowych z określeniem czasu jej pełnienia dostosowanych do potrzeb wynikających z rozpoznania, aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie dzielnicowego oraz wniosków i propozycji dzielnicowego;
7) prowadzenie ewidencji przydzielonych dzielnicowemu spraw oraz przestrzeganie właściwego i terminowego ich załatwienia;
8) prowadzenie bieżącej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej Policji;
9) motywowanie dzielnicowych do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych;
10) udział we wstępnych czynnościach na miejscu zdarzeń, wymagających osobistego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez dzielnicowych;
11) uczestniczenie bądź konsultowanie przedsięwzięć w procesie tworzenia programów prewencyjnych;
12) przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących pracy dzielnicowych.
§  20. Kierownikowi rewiru dzielnicowych lub innemu policjantowi, o którym mowa w § 7, nie przydziela się do prowadzenia postępowań sprawdzających i przygotowawczych oraz spraw dotyczących osób poszukiwanych i zaginionych.
§  21. Kierownik rewiru dzielnicowych lub inny policjant, o którym mowa w § 7, na bieżąco rozlicza każdego dzielnicowego z wykonania zadań służbowych oraz przestrzegania dyscypliny służbowej. Formę, rozliczenia określa kierownik jednostki organizacyjnej Policji.
§  22. Kierownik rewiru dzielnicowych lub inny policjant, o którym mowa w § 7, przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji pisemne wnioski w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmiany rejonów oraz obsady personalnej stanowisk dzielnicowych w podległym rewirze.
§  23.
1. Kierownik rewiru dzielnicowych lub inny policjant, o którym mowa w § 7, prowadzi:
1) książkę kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu;
2) książkę odpraw do służby dzielnicowych;
3) ewidencję wyników pracy dzielnicowych.
2. Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w formie elektronicznej.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  24. Traci moc zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 107).
§  25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2007 r.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 921 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 96), które weszło w życie z dniem 1 października 2008 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. KGP poz. 17), które weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Załącznik8)

WZÓR

TECZKA REJONU

-I-

………………………………

jednostka organizacyjna Policji

………….........

liczba dziennika

MIEJSKIEGO/POZAMIEJSKIEGO*

NR …

*- niewłaściwe skreślić

-II-

……………………………………………………….

pieczęć jednostki organizacyjnej Policji i liczba dziennika

DZIELNICOWY – ODPOWIEDZIALNY ZA REJON SŁUŻBOWY

LP.STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKODATA OBJĘCIA OBOWIĄZKÓWDATA PRZEKAZANIA OBOWIĄZKÓWPODPIS

-III-

.....................................................................................

pieczęć jednostki organizacyjnej Policji i liczba dziennika

INFORMACJE

-IV-

.....................................................................................

pieczęć jednostki organizacyjnej Policji i liczba dziennika

KARTA NADZORU TECZKI REJONU

LP.DATASTOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO,

STANOWISKO SŁUŻBOWE

STWIERDZENIE UWAGI, POLECENIE DO WYKONANIA, TERMIN REALIZACJI, PODPIS

______

*- niewłaściwe skreślić

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzania, o którym mowa w odnośniku 2.