Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Ścieżki Kopernika"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia "Ścieżki Kopernika" (Dz. Urz. MNiSW poz. 28) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - dr hab. Jacek Guliński;

2) członkowie:

a) prof. Bronisław Cymborowski,

b) Prof. Edward Jezierski,

c) prof. Włodzimierz Kucharczyk,

d) prof. Zbigniew Marciniak,

e) prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek,

f) prof. Iwona Szmelter.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).