Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r. Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego", zwaną dalej "Komisją".
§  2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący - Anna Życka-Petrynowska, przedstawiciel Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego;

2) członkowie: - Renata Czeladko, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego,

- Grażyna Strojek, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego,

- Andrzej Śliwka, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego,

- Michał Gajda, przedstawiciel Fundacji Politechniki Warszawskiej,

- Dominik Suligowski, przedstawiciel Krajowej Reprezentacji

Doktorantów.

§  3. Do zadań Komisji należy:
1) opiniowanie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego", ogłoszonego w dniu 7 marca 2013 r. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) wybór najkorzystniejszych ofert realizacji zadania publicznego;
3) przedstawienie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy rankingowej złożonych ofert realizacji zadania publicznego, wraz z propozycją przyznania dotacji na ten cel.
§  4.
1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Komisji zastępuje wskazany przez niego członek Komisji.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący.
§  5.
1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania, w obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji przedkłada listę rankingową, o której mowa w § 3 pkt 3 Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  6. Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.