Powołanie Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół roboczy, zwany dalej "Zespołem", do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Gospodarki Przestrzennej Mieszkalnictwa w Warszawie, zwanego dalej "Instytutem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Anna Bajurska - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
2)
Teresa Jakutowicz - Radca Ministra, kierujący Zespołem Koordynacji i Nadzoru w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
3)
Anna Atras-Adamczyk - starszy specjalista w Departamencie Budżetu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  3.
1.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie Ministrowi opinii, zawierającej w szczególności:
1)
ocenę możliwości dalszego wykonywania przez Instytut zadań, o których mowa w art. 2 ustawy o instytutach badawczych;
2)
ocenę jakości zarządzania Instytutem;
3)
ocenę organizacji i jakości pracy Instytutu;
4)
ocenę realizacji zadań statutowych przez Instytut;
5)
ocenę sytuacji finansowej Instytutu;
6)
ocenę prawidłowości wydatkowania środków publicznych;
7)
ocenę zasadności i celowości likwidacji Instytutu;
8)
warunki przeprowadzenia likwidacji Instytutu.
2.
Opinię, o której mowa w ust. 1, Zespół przedłoży Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powołania.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
ustalenie trybu i harmonogramu prac Zespołu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów dla Zespołu;
3)
informowanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o bieżącej działalności Zespołu.
§  5.
1.
Zespół obraduj e na posiedzeniach.
2.
Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.
Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej, przy czym termin do zajęcia stanowiska nie powinien być krótszy niż trzy dni.
4.
Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3. Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6.
Zespół kończy swoją działalność z dniem przedłożenia Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opinii, o której mowa w § 3.
§  7.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej -budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).