Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wprowadza się kwestionariusz zakresu obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariusza i pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA".
2.  Wzór kwestionariusza zakresu obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariusza CBA stanowi załącznik nr 1.
3.  Wzór kwestionariusza zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika CBA stanowi załącznik nr 2.
§  2. 
1.  Za sporządzenie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników jest odpowiedzialny:
1) Szef CBA - w stosunku do zastępców Szefa CBA, kierowników jednostek organizacyjnych CBA i ich zastępców;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych CBA - w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych im bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników CBA;
3) kierownicy komórek organizacyjnych - w stosunku do podległych im funkcjonariuszy i pracowników CBA.
2.  Zakresy obowiązków i odpowiedzialności sporządzone dla:
1) zastępców Szefa CBA - zatwierdza Szef CBA;
2) kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców - zatwierdza Szef CBA lub właściwy zastępca Szefa CBA;
3) kierowników komórek organizacyjnych, funkcjonariuszy i pracowników CBA - zatwierdzają właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych.
3.  Nadzór nad sporządzaniem zakresów obowiązków i odpowiedzialności sprawuje dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNKCJONARIUSZA CBA

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA CBA

1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8/14 z dnia 21 maja 2014 r. (Dz.Urz.CBA.2014.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7/19 z dnia 6 lutego 2019 r. (Dz.Urz.CBA.2019.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lutego 2019 r.

2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8/14 z dnia 21 maja 2014 r. (Dz.Urz.CBA.2014.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7/19 z dnia 6 lutego 2019 r. (Dz.Urz.CBA.2019.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lutego 2019 r.