Dziennik resortowy

NFZ.2013.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia kryteriów oceny jakościowej ofert

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)zarządza się, co następuje.
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw ustalenia kryteriów oceny jakościowej ofert, mający na celu przegląd i modyfikację dotychczasowych lub zaproponowanie nowych kryteriów oceny jakościowej ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) 1 Marek Haber - Przewodniczący,
2) Poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert - Członek Zespołu,
3) Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz - Członek Zespołu,
4) Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski - Członek Zespołu,
5) 2 Dr n. fiz. Adam Sandauer - Członek Zespołu,
2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Prezesa Funduszu na wniosek Przewodniczącego.
§  3. Zadaniem Zespołu jest:
1) przegląd i ocena obecnie obowiązujących kryteriów oceny jakościowej ofert określonych w Zarządzeniu Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.),
2) przygotowanie propozycji zmian obecnie obowiązujących kryteriów oceny jakościowej ofert z zachowaniem ich międzykonkursowej ciągłości,
3) przygotowanie propozycji nowych, odmiennych od dotychczas obowiązujących, kryteriów oceny jakościowej ofert, w tym w szczególności przygotowanie nowych definicji określających te kryteria oraz parametrów służących ich ocenie,
4) zaproponowanie kierunków i zakresu dalszych zmian w kryteriach oceny jakościowej ofert wraz z harmonogramem ich wprowadzenia,
5) przegląd i analiza istniejących, instrumentów (certyfikatów) oceny jakości świadczeń, które Fundusz mógłby stosować w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§  4.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Centrali Funduszu.
2. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Funduszu.
§  5.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zespołu.
2. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z Członków Zespołu.
3. Propozycje Zespół przyjmuje większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W razie równej liczy głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
4. 3 Przewodniczący, po uzgodnieniu z Prezesem Funduszu, jest uprawniony do prezentowania stanowiska Zespołu.
§  6. 4 Za udział w pracach Zespołu, Przewodniczący, Członkowie Zespołu i osoby zaproszone przez Prezesa Funduszu do udziału w jego pracach, otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie, a także zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  7. 5 Zespół kończy swoją działalność po przedłożeniu Prezesowi Funduszu informacji o zakresie niezbędnych do wprowadzenia zmian legislacyjnych w zarządzeniu wraz z propozycjami zmienionych lub nowych regulacji oraz kierunkami dalszych zmian kryteriów, o której mowa w § 3, nie później niż z dniem 30 września 2013 r.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 30/2013/GPF z dnia 15 maja 2013 r. (NFZ.13.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2013 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 30/2013/GPF z dnia 15 maja 2013 r. (NFZ.13.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2013 r.
3 § 5 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 30/2013/GPF z dnia 15 maja 2013 r. (NFZ.13.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2013 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 30/2013/GPF z dnia 15 maja 2013 r. (NFZ.13.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2013 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 43/2013/GPF z dnia 14 sierpnia 2013 r. (NFZ.13.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2013 r.