Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 75/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 13 maja 2013 r.
z dnia w sprawie uchylenia decyzji nr 2/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 sierpnia 2006 r.

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953), postanawia się co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 2/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji dokonujących oceny predyspozycji kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2007 r. Nr 1, poz. 13).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.