Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 16 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 15, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) naczelnicy wydziałów zamiejscowych Biura Spraw Wewnętrznych SG lub osoby przez nich wyznaczone,

c) naczelnicy wydziałów lotniczych Zarządu Granicznego KGSG lub osoby przez nich wyznaczone w zakresie nieuregulowanym w pkt 2,",

b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) naczelnicy wydziałów lotniczych Zarządu Granicznego KGSG lub osoby przez nich wyznaczone w zakresie określonym w rozdziale 14-01-00 ust. 2 według wzoru zawartego w rozdziale 14-02-00 Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej" (Dz. Urz. KGSG Nr 7 poz. 46, z 2009 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 16, poz. 104, z 2010 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 11, poz. 51 oraz z 2012 r. poz. 17),";

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w rozdziale 1 w ust. 8:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Śląsko-Małopolski OSG w Raciborzu - 6;",

c) uchyla się pkt 7.
§  2. Przepisy zarządzenia w zakresie określonym w § 1 pkt 1 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2:
1) lit. a, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.;
2) lit. b, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.;
3) lit. c, która wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.