Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 78
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w § 3 pkt 1, oraz urzędom obsługującym centralne organy administracji oraz inne organy, o których mowa w § 3 pkt 2-7, zwanych dalej "jednostkami", decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w stanie stałej gotowości obronnej, tworzy się system stałych dyżurów, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), oraz ustala ogólne zasady jego tworzenia.
§  2. Do zadań wykonywanych w ramach stałego dyżuru w resorcie spraw wewnętrznych należy:
1) uruchamianie, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa,
2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchamiania określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej.
§  3. W skład systemu stałych dyżurów resortu spraw wewnętrznych wchodzą stałe dyżury tworzone:
1) przez Ministra Spraw Wewnętrznych w:
a) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
b) Biurze Ochrony Rządu,
c) Wyższej Szkole Policji,
d) Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
e) Instytucie Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,
f) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
g) Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
h) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
i) Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
j) Centralnym Ośrodku Informatyki,
k) samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) w Komendzie Głównej Policji przez Komendanta Głównego Policji;
3) w Komendzie Głównej Straży Granicznej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
4) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
5) w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
6) w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  4.
1. W jednostkach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit a-d oraz w pkt 2-4, stałe dyżury organizuje się całodobowo na bazie istniejących służb dyżurnych.
2. W jednostkach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. e-k oraz w pkt 5 i 6 stałe dyżury organizuje się w formie punktu kontaktowego (portier lub dyżur telefoniczny).
§  5. Szczegółowe zasady działania stałego dyżuru określą wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  6. Stałe dyżury mogą być uruchamiane w pełnym lub ograniczonym zakresie przez:
1) Ministra Spraw Wewnętrznych - w jednostkach, o których mowa w § 3 pkt 1;
2) organy centralne i inne organy - w jednostkach, o których mowa w § 3 pkt 2-6.
§  7. Kierownicy jednostek, o których mowa w § 3, zobowiązani są do utworzenia i zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania stałych dyżurów.
§  8. Za realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej:
1) 2 na potrzeby jednostki, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a, odpowiada podmiot zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);
2) w jednostkach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b-k oraz pkt 2-6, odpowiadają kierownicy tych jednostek.
§  9. Za realizację zadań, związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwej w sprawach obronnych.
§  10. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3 .
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 § 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 decyzji nr 81 z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.43) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 czerwca 2014 r.
3 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).