Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.5.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych

ZH-7132-7/2013

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej Statutem, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), a także zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, powołanych w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, zarządzam, co następuje:

§  1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych II nowelizację "Wytycznych dotyczących ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych", stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2. Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do wdrożenia wytycznych w nadzorowanych nadleśnictwach, w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.
§  3. Traci moc Zarządzenie nr 7A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (znak spr. ZG/7130/7/2006).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl