Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 maja 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 50), postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 10) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Ireneusz Grzybek;

2) Mateusz Krauze;

3) Władysław Książek;

4) Magdalena Śmieszek;

5) Roman Uzarowicz.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.