Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego"

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536, późn. zm.2)), art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.3)), § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489), w związku z § 6 pkt 9-17 oraz § 7 pkt 3, 4, 9 i 10 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzeniu nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwie młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 roku prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego", wprowadza się następujące zmiany:
1) W pkt I ust. 1.3.12. otrzymuje brzmienie:

"12. W rozliczeniach zadań można ująć koszty, ponoszone w czasie akcji szkoleniowo-startowych:

a) podróże krajowe i zagraniczne uczestników szkolenia, wymienionych w pkt. 1.1.3.7 (zwrot kosztów przejazdu na akcje potwierdzony biletami/rachunkami publicznego transportu zbiorowego w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167),

b) transport zawodników,

c) zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe,

d) opłaty klimatyczne,

e) transport sprzętu sportowego,

f) wynajem obiektów sportowych i odnowy biologicznej,

g) opłaty startowe,

h) ubezpieczenie zawodników i trenerów w akcjach zagranicznych,

i) ubezpieczenie sprzętu sportowego,

j) wizy,

k) paliwo do obsługi treningów,

l) delegacje i ryczałty sędziowskie,

m) inne uzgodnione z DSW. Dla zadań opisanych w pkt 1.1.1.2 koszty 1.1.3.12.f-n: będą uznane w rozliczeniu, o ile Zleceniobiorca wystąpi uprzednio o zgodę (na zał. do planu 1.3 lub do planu po zmianach zał. 4.3) j.n. i uzyska zgodę Departamentu na rozszerzenie katalogu wydatków.";

2) W pkt I ust. 1.3.18. otrzymuje brzmienie:

"18. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Departament o zmianie terminu, miejsca, kosztów (powyżej 20 % w poszczególnych pozycjach planu), liczby uczestników akcji oraz innych danych będących przedmiotem umowy. Powinny być one ujęte również w kolejnym planie po zmianach. W szczególnym przypadku braku możliwości powiadomienia o zmianach przed terminem akcji dopuszcza się wnioski (zawierające informację o powodach zawiadomienia po terminie akcji) o akceptację:

a) do 15 dni po terminie planowanego zakończenia akcji krajowej,

b) do 30 dni w zadaniach zagranicznych.

– W przypadku planowania nowej akcji lub zmiany miejsca i termin akcji, należy zgłosić to przed jej rozpoczęciem. Jednoczesna zmiana miejsca i terminu uznana będzie za odwołanie akcji i propozycję zorganizowania kolejnej, w nowej pozycji planu. Wszelkie zmiany w treści umowy, oświadczeń i załączników wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.";

3) W pkt I ust. 1.3.28. otrzymuje brzmienie:

"28. Szkolenie zawodnika może być dofinansowane w ramach tylko jednego z zadań programowych wymienionych w ust. 1.1.1-3.";

4) W pkt I ust. 1.4.15. otrzymuje brzmienie:

"15. W zadaniach Programu wskazanych w ust. 1.1.1-3 można organizować akcje szkoleniowe i startowe w kraju i za granicą w ramach środków przekazanych umową, zgodnie z planami szkoleniowo-startowymi zatwierdzonymi przez właściwe polskie związki sportowe.";

5) W pkt II ust. 2.1. otrzymuje brzmienie:

"1. Realizatorami zadania pt. szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM, będą ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe, zwane dalej "realizatorami zadania". Podczas oceny ofert konkursowych na realizację zadań ze wsparciem środków FRKF dodatkowe punkty uzyskają realizatorzy zadania posiadający rekomendację Marszałków Województw i realizujący szkolenie kadr wojewódzkich we współpracy z samorządem wojewódzkim.";

6) W pkt II ust. 2.16. otrzymuje brzmienie:

"16. Konsultacja startowa nie może dotyczyć udziału zawodników KW w zawodach głównych (eliminacjach i finałach) mistrzowskich krajowych i mistrzowskich międzynarodowych, niezależnie od kategorii wiekowej uczestników.";

7) W pkt IV ust. 5. otrzymuje brzmienie:

"5. W sportach, w których organizuje się szkolenie kadry narodowej B (KNB) tj.: biathlon, lekkoatletyka, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo nie prowadzi się jednocześnie szkolenia KWJ ze środków FRKF.";

8) W pkt IV ust. 8. otrzymuje brzmienie:

"8. W zespołowych grach sportowych w KWJ szkoleni będą zawodnicy z następujących roczników:

sportKM
koszykówka1998-1999, KWM 1999-20001998-1999, KWM 1999-2000
piłka ręczna1998 od 01.07. 1999 (do 4 osób wybitnie uzdolnieni o rok młodsi) 1997 od 01.07. 1998 (do 4 osób wybitnie uzdolnieni o rok młodsi)
piłka siatkowa halowa19991998
piłka siatkowa plażowa1996-19971996-1997
piłka nożna1997-1999-od 19.07.

1998-2000;

hokej na trawie1997-1998 do 30% 1996;1997-1998 do 30% 1996;
rugby1996-1997 (od 15.08. - 1997-1998), KWM 1998-1999,

(od 15.08. - 1999-2000)

hokej na lodzie1997-1998 (do 30% 1996) 1997-1998

";

9) W pkt IV ust. 12. otrzymuje brzmienie:

"12. Zaoszczędzone środki (ze stawki osobodnia 85 zł) mogą być przeznaczone na zwiększenie liczby dni szkolenia, zwiększenie liczby szkolonych zawodników lub zakup sprzętu (rozliczenie zakupu sprzętu w zał. 1.9), wynagrodzenia trenerów (w zał. 1.4 bezosobowy fundusz płac - pod warunkiem zrealizowania limitu osobodni).";

10) W pkt V ust. 5.4.3.c otrzymuje brzmienie:

"5.4.3.c. wykaz i warunki korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w ossm, z adresami obiektów, na których odbywa się szkolenie stacjonarne wg zał. nr 1.14.";

11) W pkt V ust. 5.5.2. otrzymuje brzmienie:

"5.5.2. W szkoleniu w ramach acss mogą uczestniczyć zawodnicy w kategorii młodzieżowca (od 19 r.ż.) i zawodnicy-studenci (do 28 r.ż.), członkowie KN wskazani przez właściwy pzs i legitymujący się udokumentowanym wynikiem sportowym (miejsca 1-32 MS, 1-16 ME, 1-3 AMS, EYOF, MIO, UNI i PS w latach 2008-2012 oraz 1-3 ostatnich MPS lub MMP).";

12) W pkt V ust. 5.5.4. otrzymuje brzmienie:

"5.5.4. W sportach, w których organizuje się szkolenie KNB tj.: biathlon, lekkoatletyka, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo pzs decyduje o podziale limitów szkolenia pomiędzy psz, a acss i wcss.";

13) W pkt VIII ust. 6. otrzymuje brzmienie:

"6. Wynagrodzenie przyznaje się trenerom, instruktorom za wzorcowo prowadzone stacjonarne szkolenie sportowe z dziećmi i młodzieżą w 2013 roku.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem §1 pkt 11, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.