Dzienniki resortowe

NFZ.2013.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 92/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 102/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 6/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 18/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych", składającym się z:

a) części A - substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

b) części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 r. - stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.";

2) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 maja 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z pózn. zm.)
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa 2012 jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000001Acidum levofolinicuminj1mg15909990648818Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
5909990648825Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
25.08.10.0000002Asparaginasuminj1000j.m.15909990945429Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990945528Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m.
35.08.10.0000003Bicalutamidump.o.1mg15909990052981Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg
5909990057436Bicalutamide Teva, tabl. powl., 50 mg
5909990651368BICASTAD, tabl. powl., 50 mg
5909990696963BINABIC, tabl. powl., 50 mg
5909990870950BICALUTAMIDE KABI, tabl. powl., 50 mg
45.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.15909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę
55.08.10.0000005Calcii folinasinj1mg15909990042043Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990042050Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990123421Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990123520Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg
5909990356522Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg
5909990356546Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg
5909990750412Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990885077Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5909990885084Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5909991117511Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117528Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117566Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117597Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
65.08.10.0000006Capecitabinump.o.1mg15909990893416Xeloda, tabl. powl., 150 mg
5909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
75.08.10.0000007Carboplatinuminj1mg15909990450015Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg
5909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg
5909990662760Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990787371Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990787388Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990787395Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990787401Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
85.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg15909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
95.08.10.0000009Cisplatinuminj1mg15909990180813Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990180820Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg
5909990180837Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990722600Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722631Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722648Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
105.08.10.0000010Cladribinuminj1mg15909990713417BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg
115.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg15909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
5909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
125.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg15909990240814Endoxan, drażetki, 50 mg
135.08.10.0000013Cytarabinuminj1mg15909990154715Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
5909990181216Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg
5909990181223Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg
5909990314515Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg
5909990314614Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990624935Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml
5909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml
145.08.10.0000014Cytarabinum depocyteinj1mg15909990219278DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg
155.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg15909990466924DACARBAZIN TEVA, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 100 mg
5909990467020DACARBAZIN TEVA, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 200 mg
165.08.10.0000016Darbepoetinum alfainj1mcg15909990007608Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 10 mcg/0,4ml
5909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
5909990738755Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 15 mcg/0,375ml
5909990738779Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 mcg/0,5 ml
5909990738793Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 mcg/0,3ml
5909990738847Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 mcg/0,4ml
5909990738861Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 mcg/0,5 ml
5909990738885Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 mcg/0,3ml
5909990738908Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 80 mcg/0,4ml
5909990738939Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 100 mcg/0,5 ml
5909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
175.08.10.0000017Docetaxeluminj1mg15909990744688Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml
5909990744695Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml
5909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg
5909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg
5909990786466Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990786473Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990786480Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990810987Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990810994Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990811007Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 160 mg
5909990863662Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml
5909990863679Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml
5909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
185.08.10.0000018Doxorubicinuminj1mg15909990129515BIORUBINA, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990235612Adriblastina R.D., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990235711Adriblastina R.D., proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 50 mg
5909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990842216BIORUBINA, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 50 mg
5909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990859405Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859443Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859474Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859481Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859535Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909991128517BIORUBINA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg
5909991128524BIORUBINA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg
195.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg15909990213559Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg
205.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg15909990983018Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
215.08.10.0000021Epirubicini hydrochloriduminj1mg15909990129416BIOEPICYNA, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990645275Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645299Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645305Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645312Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661497Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661503Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661527Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661534Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661541Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990752416Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990752515Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990779864EPIRUBICIN KABI, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990779871EPIRUBICIN KABI, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796403Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909991114213BIOEPICYNA, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 50 mg
5909991114312BIOEPICYNA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg
5909991114329BIOEPICYNA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg
225.08.10.0000022Epoetinum alfainj1000j.m.15909990072378Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990072392Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990072439Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990072453Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m.
5909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990072491Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 6000 j.m.
5909990072538Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 8000 j.m.
5909990072552Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m.
5909990654062Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1000 j.m./0,5 ml
5909990654086Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 2000 j.m./ml
5909990654109Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 3000 j.m./0,3 ml
5909990654123Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 4000 j.m./0,4 ml
5909990654147Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 5000 j.m./0,5 ml
5909990654161Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 6000 j.m./0,6 ml
5909990654185Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 8000 j.m./0,8 ml
5909990654208Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10000 j.m./1 ml
5909990670956Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 2000 j.m./ml
5909990670963Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 4000 j.m./ml
5909990670970Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 10000 j.m./ml
5909990670987Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 10000 j.m./ml
5909990671045Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 10000 j.m./ml
5909990845170Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 40000 j.m./ml
235.08.10.0000023Epoetinum betainj1000j.m.15909990007134NeoRecormon, roztwór do wstrzykiwań, 30000 j.m.
245.08.10.0000024Etoposiduminj1mg15909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
255.08.10.0000025Filgrastimuminj1 mlnj.m.15909990312214Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml
5909990687763Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln j/ml
5909990687800Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln j/ml
5909990739387Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml
5909990739448Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml
5909990830510Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml
5909990830619Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml
5909990904747Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
5909990904778Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990904808Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml
265.08.10.0000026Fludarabini phosphasinj1mg15909990082377Fludarabine Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml
5909990661466Fludarabin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg
5909990683567Fludalym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg
275.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg15909991183318Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
5909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
285.08.10.0000028Fluorouraciluminj1mg159099903362585 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
59099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
59099904506575 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 250 mg
5909990477814Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990477913Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990478019Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990774777Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
295.08.10.0000029Fulvestrantuminj1mg15909990768875Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5ml
305.08.10.0000030Gemcitabinuminj1mg15909990697069Gemcitabine Polpharma, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990697076Gemcitabine Polpharma, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1 g
5909990714612Gitrabin, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990766390Gemcitabine medac, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990766406Gemcitabine medac, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990766437Gemcitabine medac, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990770052Gemliquid, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990770069Gemliquid, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
5909990770076Gemliquid, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990775200GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990775224GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990783434Gitrabin, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990783441Gitrabin, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990818143GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990828128Symtabin, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990828142Symtabin, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990832941Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml
5909990832958Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml
5909990832965Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml
5909990850297Gemcitabine Polfa Łódź, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990850365Gemcitabine Polfa Łódź, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1 g
5909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2000 mg
315.08.10.0000031Hydroxycarbamidump.o.1mg15909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
5909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
325.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg15909990236114Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
5909990236213Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
335.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg15909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
345.08.10.0000034Interferonum alfainj1 mlnj.m.15909990861118Alfaferone, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 3000000 j.m.
5909990861217Alfaferone, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 6000000 j.m./ml
355.08.10.0000035Interferonum alfa-2ainj1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
365.08.10.0000036Interferonum alfa-2binj1 mlnj.m.15909990004805IntronA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 25 mln j.m./2,5 ml
5909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
375.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricuminj1mg15909990013869Irinotecan Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990013876Irinotecan Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645060Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645176Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645183Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990726943Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990726950Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739059Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739066Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766482Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766499Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766505Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990796946Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990796953Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990871056Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg
5909990871087Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990871124Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990871155Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990871162Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
385.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg15909990420711SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
5909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
5909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
395.08.10.0000039Lenograstimuminj1 mlnj.m.15909990742059Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU
5909990742066Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU
405.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg15909990186112MERCAPTOPURINUM VIS, tabl., 50 mg
415.08.10.0000041Mesnuminj1mg15909990265831Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
425.08.10.0000042Methotrexatuminj1mg15909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990615742Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
435.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg15909990111619Trexan, tabl., 2,5 mg
5909990453726Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg
5909990453825Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg
5909990453924Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg
5909990730346Trexan, tabl., 10 mg
445.08.10.0000044Mitomycinuminj1mg15909990098118Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990098217Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 20 mg
455.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg15909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
465.08.10.0000046Octreotiduminj1mg15909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml
5909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml
5909990459513Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909990459612Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909990459711Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
475.08.10.0000047Ondansetronuminj1mg15909990002016ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990002023ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055180ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055197ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055203ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055227ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055234ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055241ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990822225Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990822249Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
485.08.10.0000048Ondansetronump.o.1mg15909990001811ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg
5909990001910ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg
5909990744510Atossa, tabl. powl., 8 mg
5909990810611ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml
5909990994717SETRONON, tabl. powl., 8 mg
495.08.10.0000049Oxaliplatinuminj1mg15909990018345Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990018352Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990018369Oksaliplatyna medac, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990018376Oksaliplatyna medac, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990080656Oksaliplatyna medac, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990081424Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990084852Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990084869Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990641437Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990641444Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990683291Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990686179Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798247OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798254OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827381OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990859146OXALIPLATIN KABI, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990859153OXALIPLATIN KABI, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
505.08.10.0000050Paclitaxeluminj1mg15909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
5909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990422463Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990668878Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874347PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874361PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874385PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874408PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874446PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976010Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976027Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976034Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990216406Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990216482Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990216499Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990935406Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991060619Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991060633Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
515.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.15909990950812Oncaspar, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 750 j.m./ml
525.08.10.0000052Pegfilgrastimuminj1mg15909990007523Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6ml
535.08.10.0000053Pemetrekseduminj1mg15909990009664Alimta 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909990080205Alimta 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
545.08.10.0000054Rasburicasuminj1mg15909990943111Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg/ml
555.08.10.0000055Rituximabuminj1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
565.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg15909990127412Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg
5909990722419Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg
5909990722518Tamoxifen-Ebewe 10, tabl., 10 mg
5909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
575.08.10.0000057Thiotepainj1mg15909990893546Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg
5909990893553Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
585.08.10.0000058Topotecanuminj1mg15909990223244HYCAMTIN, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg
5909990489626HYCAMTIN, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg
5909990717125Topotecan Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990717149Topotecan Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990796595Topotecan Accord, proszek do sporzadzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg
5909990845187Potactasol, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg
5909990845194Potactasol, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg
5909990896448TOPOTECAN KABI, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg
5909990896455TOPOTECAN KABI, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg
5909990904297Topotecan Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/4ml
5909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
595.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg15909990643134HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg
5909990643141HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg
605.08.10.0000060Tretinoinump.o.1mg15909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
615.08.10.0000061Vinblastini sulfasinj1mg15909990117321Vinblastin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
625.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg15909990117413Vincristin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
5909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
635.08.10.0000063Vinorelbinuminj1mg15909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573172Vinorelbin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990573189Vinorelbin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990731374Vinorelbine Polpharma, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
645.08.10.0000064Vinorelbinump.o.1mg15909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
5909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
655.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg15909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
665.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg15909990345618Leukeran, tabl.powl., 2 mg
675.08.10.0000067Isotretinoinump.o.1mg15909990864409Isoderm, kaps. miękkie, 10 mg
5909990864447Isoderm, kaps. miękkie, 20 mg
685.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg15909990283514Alkeran, tabl.powl., 2 mg
695.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg15909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
705.08.10.0000070Temozolomidump.o.1mg15909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
5909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
5909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
5909990672219Temodal, kaps. twarde, 0,14 g
5909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
5909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
4037353009967Temomedac, kaps. twarde, 5 mg
4037353009974Temomedac, kaps. twarde, 20 mg
4037353009981Temomedac, kaps. twarde, 100 mg
4037353009998Temomedac, kaps. twarde, 140 mg
4037353010000Temomedac, kaps. twarde, 180 mg
4037353010017Temomedac, kaps. twarde, 250 mg
5909990805082TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg
5909990805105TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg
5909990805136TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg
5909990805150TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg
5909990805174TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg
5909990805198TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg
5909990744701Temozolomide Teva, kaps. twarde, 5 mg
5909990744725Temozolomide Teva, kaps. twarde, 20 mg
5909990744749Temozolomide Teva, kaps. twarde, 100 mg
5909990744763Temozolomide Teva, kaps. twarde, 140 mg
5909990744787Temozolomide Teva, kaps. twarde, 180 mg
5909990746057Temozolomide Teva, kaps. twarde, 250 mg
715.08.10.0000071Calcii folinasp.o.1mg15909990356713Calciumfolinat-Ebewe, kapsuki twarde, 15 mg
725.08.10.0000072Arsenicum trioxiduminj1mg15909990016433Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
735.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg15909990710997Evoltra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
745.08.10.0000074Aprepitantump.o.1mg15909990007387Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg mg

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia

Część A

substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP

lp.świadczeniawartość punktowawarunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniatryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Carmustinum) - 100 mg4,0728XXX1.można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e.

2. świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu wykonania świadczenia podania leku jesli jego zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia, zapewnia się bezpłatnie leki, zawierające substancje czynne określone w niniejszym załączniku, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm).

3. wykonanie procedury podania leku może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu produktu leczniczego sprowadzonego z zagranicy w trybie art 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) - import docelowy, na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.

25.08.05.0000019Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Chlormethinum) - 100 mg24,4596XXX
35.08.05.0000024Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Dactinomycinum) - 100 mg254,7278XXX
45.08.05.0000025Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Daunorubicinum) - 100 mg5,6615XXX
55.08.05.0000033Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Lomustinum) 100 mg2,8729XXX
65.08.05.0000034Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Melphalanum) inj. - 100 mg5,7820XXX
75.08.05.0000037Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Mitoxantronum) - 100 mg64,0519XXX
85.08.05.0000039Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Procarbazinum) - 100 mg0,6880XXX
95.08.05.0000040Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Thalidomidum) - 100 mg0,1545XXX
105.08.05.0000042Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Trofosfamidum) - 100 mg1,5524XXX
115.08.05.0000043Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Vindesinum) - 100 mg274,9095XXX
125.08.05.0000044Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (Teniposidum) - 100 mg3,0675XXX