Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 43, z 2010 r. Nr 9, poz. 42 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej - sztab, zarząd, biuro, inspektorat;

5b) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - dyrektora-szefa sztabu, dyrektora zarządu, biura lub inspektoratu;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Wydział Zabezpieczenia Działań - Wydział Zabezpieczenia Działań komendy oddziału Straży Granicznej.";

2) w § 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej zatwierdza wzory identyfikatorów rozpoznawczych komórek organizacyjnych Straży Granicznej oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, innych niż te, o których mowa w ust. 2.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 - 6 w brzmieniu:

"4. Kształt i wielkość identyfikatorów, o których mowa w ust. 3, określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

5. Identyfikator, o który mowa w ust. 3, wykonany jest metodą haftu komputerowego i noszony jest na kombinezonie specjalnym na prawym rękawie 4,5 cm od wszycia rękawa.

6. Dopuszcza się możliwość noszenia identyfikatora rozpoznawczego komórki organizacyjnej Straży Granicznej oraz komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej na umundurowaniu polowym na kieszeni na radiotelefon pomiędzy dolną krawędzią klapy a dolną krawędzią kieszeni.";

3) w załączniku Nr 1 do zarządzenia:
a) w zestawie nr 1:
pozycja oznaczona liczbą porządkową 1 otrzymuje brzmienie:
1.Kurtka ubrania na złą pogodęszt.14z podpinką, z nadrukiem maskującym typu pantera
po pozycji oznaczonej liczbą porządkową 1 dodaje się pozycję oznaczoną liczbą porządkową 1a w brzmieniu:
1a.Kurtka ubrania na złą pogodęszt.14z podpinką, koloru khaki
pozycja oznaczona liczbą porządkową 2 otrzymuje brzmienie:
2.Spodnie ubrania na złą pogodęszt.14z nadrukiem maskującym typu pantera
po pozycji oznaczonej liczbą porządkową 2 dodaje się pozycję oznaczoną liczbą porządkową 2a w brzmieniu:
2a.Spodnie ubrania na złą pogodęszt.14koloru khaki
b) w zestawie nr 4:
pozycja oznaczona liczbą porządkową 3 otrzymuje brzmienie:
3.Bluza ubioru ćwiczebnegoszt.15z membraną paroprzepuszczalną, dla funkcjonariuszy wchodzących w skład eskorty cudzoziemców bluza typu "polar"
po pozycji oznaczonej liczbą porządkową 3 dodaje się pozycję oznaczoną liczbą porządkową 3a w brzmieniu:
3a.Spodnie ubioru ćwiczebnegoszt.15z membraną paroprzepuszczalną
pozycje oznaczone liczbami porządkowymi 12-17 otrzymują brzmienie:
12.Kurtka realizacyjnaszt.1do zużyciadla Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z napisem "BSW SG", dla Wydziału Zabezpieczenia Działań z napisem "Straż Graniczna"
13.Spodnie realizacyjneszt.12dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań
14.Koszula realizacyjnaszt.12dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań
15.Ubiór specjalny w kamuflażu zmiennymkpl.14dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań
16.Beretszt.14*koloru zielonego, z orłem metalowym, dla funkcjonariuszy Wydziału
Zabezpieczenia Działań oraz funkcjonariuszy Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej za zgodą Dyrektora - Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej
17.Kapelusz polowyszt.1do zużycia*dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań lub funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe wymagające użycia wymienionego przedmiotu
pozycje oznaczone liczbami porządkowymi 24 - 25 otrzymują brzmienie:
24.Pas taktyczny z szelkami wykonany w systemie modułowymsz.14dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań
25.System kieszeni taktycznych wykonanych w systemie modułowymszt.14dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań
pozycja oznaczona liczbą porządkową 31 otrzymuje brzmienie:
31.Identyfikator rozpoznawczy Pirotechnika Straży Granicznej, Radiometrysty Straży Granicznejszt.13*
uwaga pod zestawem oznaczona liczbą porządkową 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Identyfikator rozpoznawczy pirotechnika Straży Granicznej, radiometrysty Straży Granicznej, wg wzorów określonych w załączniku nr 2, nosi się na kombinezonie specjalnym: na prawym rękawie - 4,5 cm od wszycia rękawa";

4) w załączniku Nr 2 do zarządzenia uchyla się wzór "Identyfikator rozpoznawczy Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej";
5) po załączniku Nr 2 do zarządzenia dodaje się załącznik Nr 3 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Identyfikatory rozpoznawcze wykonane metodą termonadruku mogą być użytkowane na dotychczasowych zasadach do czasu ich zużycia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KSZTAŁT I WIELKOŚĆ IDENTYFIKATORÓW ROZPOZNAWCZYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

grafika

Uwaga: identyfikatory rozpoznawcze mogą być mocowane do umundurowania poprzez przyszycie lub za pomocą taśmy samosczepnej.