Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 kwietnia 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 18 marca 2013 r.
o środkach finansowych przyznanych na działalność upowszechniającą naukę w 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), ogłasza się wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę w 2012 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Objaśnienia do komunikatu

Komunikat informuje o przyznanych środkach finansowych na działalność upowszechniającą naukę ze środków na naukę w 2012 roku, podmiotom działającym na rzecz nauki uprawnionym do ubiegania się o środki z budżetu na naukę.

Finansowaniem objęto 1206 zadań działalności upowszechniającej naukę. Łączna kwota środków finansowych przyznanych na finansowanie realizacji tych zadań wyniosła 37.192.604,00 zł.

Wysokość poszczególnych kwot na realizację zadań wynika z oceny wniosków, w tym dokonanych przez Zespół interdyscyplinarny do spraw działalności upowszechniającej naukę, Zespół interdyscyplinarny do spraw działalności upowszechniającej naukę zakresie wydawnictw naukowych oraz Zespół odwoławczy do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę w 2012 r.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS sp. z o.o.Czasopismo, Acta Neuropsychologica26.400,00
2Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS sp. z o.o.Czasopismo, Fizjoterapia Polska38.400,00
3Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS sp. z o.o.Czasopismo, Journal of Combat Sports and Martial Arts19.200,00
4Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS sp. z o.o.Czasopismo, Medycyna Sportowa33.600,00
5Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w PułtuskuEugeniusz Duraczyński, Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa25.200,00
6Akademia im. Jana Długosza - Biblioteka GłównaRetrokonwersja rekordów katalogowych w formacie USMARC przy jednoczesnej budowie kartotek haseł wzorcowych25.000,00
7Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich - Biblioteka GłównaRozbudowa bazy danych o zbiorach Biblioteki Uczelnianej Akademii Medycznej34.500,00
8Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich - Biblioteka GłównaBaza danych: Współtwórcy dolnośląskiej medycyny18.650,00
9Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich - Biblioteka GłównaZastosowanie klasyfikacji NLM w organizacji zbiorów37.500,00
10Akademia Morska w Szczecinie - Biblioteka GłównaDigitalizacja zbiorów63.000,00
11Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Biblioteka GłównaUtrzymanie bazy bibliotecznej i opracowanie retrospektywne zbiorów + zakup dostępu do kolekcji Oxford University Press12.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
12Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - Biblioteka Główna z FonotekąPrezentacja i promocja osiągnięć oraz dorobku naukowego i artystycznego studentów i pedagogów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi35.000,00
13Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu(redakcja naukowa) prof. Marta Kierska - Witczak, (autorzy tekstów) Michał Dąbrowski, Tomasz Kulikowski, Julian Gembalski, Walentyna Węgrzyn - Klisowska, Remigiusz Pośpiech, Bogusław Raba, ks. Piotr Dębski, Marta Kierska -Witczak, ks. Robert Bernagiewicz, ks. Mariusz Białkowski, ks. Krzysztof Borowiec, Marek Fronc, Tomasz Głuchowski, Organowy akompaniament liturgiczny. Wybrane zagadnienia7.200,00
14Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu(red.) prof. Anna Granat - Janki, (autorzy tekstów) Mieczysław Tomaszewski, Eero Tarasti, Jagna Dankowska, Alicja Jarzębska, Hartmut Krones, Bogumiła Mika, Renata Skupin, Bogusław Raba, Andrzej Wolański, Iwona Lindstedt, Małgorzata Janicka - Słysz, Andrzej Tuchowski, Marcin Trzęsiok, Anna Nowak, Janina Tatarska, Marta Szoka, Michel Lehmann, Joanna Subel, Agnieszka Zwierzycka, Aleksandra Pijarowska, Analiza dzieła muzycznego. Historia - theoria - praxis. T. 210.200,00
15Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - BiałejOrganizacja XIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki132.200,00
16Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieCzasopismo, Folia Turistica, nr 2610.000,00
17Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieCzasopismo, Antropomotoryka, nr 57, 58, 59, 6030.000,00
18Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieCzasopismo, Studia Humanistyczne Akademii Wychowania Fizycznego Krakowie, nr 2012/123.500,00
19Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieMiędzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt.: "Rehabilitacja w XXI wieku"23.000,00
20Akademicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.Czasopismo, Forum Akademickie630.000,00
21AVT KORPORACJA sp. z o. o.Realizacja szkolnej prenumeraty miesięcznika Młody Technik w roku 2012485.550,00
22BELLONA S.A.Prenumerata dla 5890 szkół Magazynu Historycznego "Mówią wieki"334.623,00
23Biblioteka Diecezjalna w SandomierzuKonserwacja i digitalizacja rękopisu i dwóch starodruków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu58.150,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
24Biblioteka Diecezjalna w SandomierzuMagdalena Walter - Mazur, Sanctimonialis autem femina. Magnifikat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.4.000,00
25Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy Eurobusiness Maria Barbara Haller de Hallenburg Illg; nazwa skrócona EUROBUSINESS - HALLERUdział jednostek sfery nauki w 61. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA w charakterze Wystawcy180.000,00
26Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy Eurobusiness Maria Barbara Haller de Hallenburg Illg; nazwa skrócona EUROBUSINESS - HALLERUdział jednostek sfery nauki w XIX Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2011 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości48.500,00
27Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy Eurobusiness Maria Barbara Haller de Hallenburg Illg; nazwa skrócona EUROBUSINESS - HALLERUdział jednostek sfery nauki w 111. Światowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE w charakterze Wystawcy81.760,00
28Bogusława Radziwon Wydawnictwo TRIO(redaktor naukowy) Katarzyna Lidia Kuklińska, Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie7.200,00
29Bogusława Radziwon Wydawnictwo TRIODorota Sula, Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918 - 193721.000,00
30Bogusława Radziwon Wydawnictwo TRIOKatarzyna Tarmas, Łzy czyste, rzęsiste. Retoryka płaczu polskich polityków10.800,00
31Bogusława Radziwon Wydawnictwo TRIOMarek Żukowski, Ośrodki odosobnienia w Polsce w latach 1981 - 198222.409,00
32Bogusława Radziwon Wydawnictwo TRIORafał Kowalczyk, Zapomniana bitwa Napoleona. Krasne 14 - 21 listopada 181215.951,00
33Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana SzulcaDigitalizacja zbiorów i tworzenie biblioteki cyfrowej30.000,00
34Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o.Czasopismo, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna39.000,00
35Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego sp. z o.o.Czasopismo, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska17.200,00
36CHARAKTERY sp. z o.o.Dofinansowanie prenumeraty miesięcznika "Charaktery" dla 1500 szkół w 2012 roku78.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
37Collegium Collumbinum S.JKatarzyna Drąg - Lachowicz, W galicyjskim tyglu etnicznym6.840,00
38Collegium Collumbinum S.JPiotr Kołodziej, Czas na obraz. Dzieło literackie jako tekst i kontekst w kształceniu humanistycznym8.200,00
39Collegium Collumbinum S.JIga Sobina, Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu polskiego Oświecenia lat 1790 - 18156.180,00
40Collegium Collumbinum S.J(red.) Aleksander Naumow i inni, Święci Konstantyn - Cyryl i Metody - patroni Wschodu i Zachodu12.100,00
41Collegium Collumbinum S.JDorota Stanisławczyk, Twórczość dramatyczna Adama Kazimierza Czartoryskiego8.400,00
42Collegium Collumbinum S.JJan Paruch, Zbiorowość i indywidualności. Kreacja postaci w powieściach historycznych6.550,00
43Collegium Collumbinum S.J(red.) Dejan Ajdacić, Ciało w słowiańskiej futurofantastyce7.510,00
44Collegium Collumbinum S.JTomasz Nastulczyk, Piotr Oczko, Homoseksualność staropolska6.840,00
45Collegium Collumbinum S.JS. Siess - Krzyszkowski, "Libri Recogniti". Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy4.550,00
46Collegium Collumbinum S.JAnna Miśkowiec, Między naturą a historią. Pieniny w piśmiennictwie polskim 1830 - 19147.660,00
47Collegium Collumbinum S.JMonika Biesaga, Retoryka i dyskurs. Wykład z historii w świetle francuskiej teorii dyskursu ( na przykładzie praktyki akademickiej 2006 - 2008)4.650,00
48Dom Wydawniczy DUET(red.) Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Jolanta Suchodolska, Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego11.000,00
49Dom Wydawniczy DUETMagdalena Micińska, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Instrumenty administracyjno - prawne9.000,00
50Dom Wydawniczy DUETMaciej Mróz, Watykańska polityka wschodnia wczoraj i dziś. Stolica Apostolska i dyplomacja watykańska wobec komunizmu i transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1958 - 201012.600,00
51Dom Wydawniczy DUETRyszard Daniel Golianek, Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego7.000,00
52Dom Wydawniczy DUETKarolina Sałdecka, "Żyjemy wciąż na rusztowaniach..." Wizerunek kobiety w polskich powieściach doby realizmu socjalistycznego8.000,00
53Dom Wydawniczy DUET(red.) Ewa Narkiewicz - Niedbalec i Maria Zielińska, Czas wolny młodzieży. Teoretyczne i metodologiczne problemy badania czasu wolnego8.000,00
54Dom Wydawniczy DUETJadwiga Mrożek - Myszkowska, "Dziedzictwo" Zofii Kossak - próba monografii10.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
55Dom Wydawniczy DUETKatarzyna Karaskiewicz, Logika dobrego smaku czyli sztuka prawdziwego sądzenia w "Rozprawie o krytyce" Stanisława Kostki Potockiego10.000,00
56Dom Wydawniczy DUETKrzysztof Piotr Sawicki, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w ładzie międzynarodowym21.000,00
57Dom Wydawniczy DUET(red.) Kazimierz Pająk, The role and importance of high productivity zones (w języku angielskim)6.600,00
58Dom Wydawniczy DUETGrażyna Szymańska - Matusiewicz, Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i Warszawy9.000,00
59Dom Wydawniczy DUETMaria Jolanta Szumigalska, Działania ośrodków pomocy społecznej na rzecz usamodzielnienia się świadczeniobiorców na przykładzie powiatu konińskiego (lata 1999 -2003)7.000,00
60Dom Wydawniczy DUET(red.) Wojciech Lis, Katyń 1940. Walka o prawdę12.000,00
61Dom Wydawniczy DUETDariusz Michalik, Modelowanie międzynarodowego układu sił z wykorzystaniem syntetycznych miar potęgi7.000,00
62Dom Wydawniczy DUET(redakcja naukowa) Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Niepełnosprawność wielozakresowa. Pedagogika specjalna i rehabilitacja11.000,00
63Dom Wydawniczy DUET(red.) Katarzyna Kulpińska, Polski plakat pierwszej dekady XXI wieku3.600,00
64Dom Wydawniczy DUETMagdalena Kubiak, Droga bez powrotu. Krajowe i emigracyjne komedie Mariana Hemara4.800,00
65Dom Wydawniczy DUETWaldemar Rogowski, Dylematy liberalizmu. Wokół myślenia politycznego Józefa Tischnera7.000,00
66Dom Wydawniczy DUETKamila Sierzputowska, Polscy emigranci w Berlinie Zachodnim. Od wprowadzenia stanu wojennego do czasu politycznego przełomu6.600,00
67Europejskie Centrum EdukacyjneMarta Więckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej7.200,00
68Europejskie Centrum EdukacyjneSławomir Studniarz, Brzmienie i sens w wierszach Edgara Allana Poego9.600,00
69Europejskie Centrum EdukacyjneJoanna Bachura, Słuchowisko radiowe w świetle przeobrażeń XX i początków XXI wieku13.000,00
70Europejskie Centrum EdukacyjneMarcin Florian Gawrycki, Bardziej Dziki Zachód. Meksyk i Meksykanie w hollywoodzkich westernach9.000,00
71Europejskie Centrum Edukacyjne(redakcja naukowa) Beata Cytowska, Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań11.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
72Europejskie Centrum Edukacyjne(red.) Barbara Dobrowolska, Dziecko romskie w systemie edukacji. Ujęcie retrospektywne i studia przypadków a współczesność6.600,00
73Europejskie Centrum EdukacyjneIzabela Chróst, Szkoła po szkole - o idei wirtualnej szkoły magii w kontekście społecznym i dydaktycznym6.000,00
74Europejskie Centrum Edukacyjne(red.) Małgorzata Stankiewicz, Małgorzata Kowalczyk, Akademia Walki z Rakiem - wsparcie społeczne6.600,00
75Europejskie Centrum EdukacyjneGrzegorz Kowalski, Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowanie przestępstwa (studium kryminologiczno - prawne)10.200,00
76Europejskie Centrum EdukacyjneLucyna Rajca, Reformy zarządu lokalnego w Anglii w latach 1997 - 201013.000,00
77Europejskie Centrum EdukacyjneAnna Czerniecka - Haberko, Unie polsko - litewskie w historiografii polskiej7.200,00
78Europejskie Centrum EdukacyjneMonika Humeniuk - Walczak, Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem dla edukacji międzykulturowej13.000,00
79Europejskie Centrum EdukacyjneTomasz Kuczur, Contra auctoritatem. Kodeksowa i pozakodeksowa kryminalizacja czynów antypaństwowych7.800,00
80Europejskie Centrum EdukacyjneKarolina Tybuchowska - Hartlińska, Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim9.600,00
81Europejskie Centrum EdukacyjneJoanna Maciaszczyk, Gra z mitem a warstwa symboliczna opery Ariadna i Sinobrody Paula Dukasa4.800,00
82Europejskie Centrum EdukacyjneMarcin Szczepański, Konflikt przemysłowy w Polskich Kolejach Państwowych w latach 1989 - 2005. Podłoże, przebieg, znaczenie polityczne14.000,00
83Europejskie Centrum EdukacyjneKarolina Julia Helnarska, Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki po wejściu traktatu z Lizbony6.600,00
84Europejskie Centrum EdukacyjneJacek A. Żurawski, Wileńska prasa konspiracyjna w wojennej potrzebie 1939 - 194513.000,00
85Federacja Bibliotek Kościelnych FIDESTworzenie i utrzymywanie Centralnego Serwisu Informacji Katalogowej i Bibliograficznej oraz Księgozbioru Wirtualnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES12.000,00
86Firma Wydawnicza HARD s.c. Jerzy Radecki, Hanna RadeckaDwumiesięcznik, Polish Journal of Environmental Studies72.000,00
87Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.(red.) Danuta Dąbrowska i Piotr Krupiński, (Inne) Zwierzęta mają głos9.000,00
88Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Anna Maria Szelest - Woźny, Korupcja - analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989 - 2007)12.000,00
89Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Mariusz Kopczyński, Między konserwatyzmem i nacjonalizmem. Myśl polityczna Ottona von Bismarcka14.400,00
90Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Dagna Dejna, Wychowanie i szkoła u amiszów starego zakonu7.200,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
91Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.(red.) Alicja Stępień - Kuczyńska, Maciej Potz, Michał Słowikowski, Demokracja i demokratyzacja w regionie Europy Środkowej i Wschodniej12.000,00
92Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Tadeusz Garczyński, Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce. Studium genealogiczne6.000,00
93Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Józef Borówka, Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym13.000,00
94Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Agnieszka Bagińska, U Olgi Boznańskiej. Oblicza pracowni artystki3.000,00
95Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Roman Dzwonkowski, Wpływ Polaków na odrodzenienie Kościoła katolickiego na Wschodzie6.000,00
96Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.(red.) Maciej Franz i Karol Kościelniak, Człowiek w Europie. O polityce, która rządzi losami człowieka14.400,00
97Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Katarzyna Anna Pietrak, Motywacja a mundur4.800,00
98Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Ewelina Szadkowska, Proza fabularna Tadeusza Nowakowskiego6.600,00
99Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Monika Budnik, Dynamika zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwie usługowym. Studium socjologiczne4.000,00
100Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.(red.) Yuri Kostyashov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny, Europa Środkowa - bariery i ich pokonywanie w czasach globalizacji5.400,00
101Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.(red.) Jarosław Kłaczkow, Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI - XX w.)4.800,00
102Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Paweł Kocoń, Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce6.000,00
103Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Kazimierz Pierzchała, Duszpasterstwo więzienne w resocjalizacji osadzonych11.000,00
104Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.(red.) Bogdan Banasiak, Paweł Pieniążek, Nietzsche a tradycja antyczna7.200,00
105Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Jarosław Sozański, Ogólne zasady prawa w porządku prawnym Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony16.000,00
106Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Konrad Koc, Powiat - przestrzeń władzy publicznej10.000,00
107Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Tomasz Bojarowicz, Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku10.000,00
108Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Zbigniew Kudrzycki, Stosunki polsko - rosyjskie na forum Sejmu Ustawodawczego 1919 - 19226.600,00
109Firma Wydawniczo - Handlowa MADO s.c.Jagoda Smagłowska, Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych3.000,00
110Fundacja Akademia Humanistyczna(red.) Sławomir Buryły, Dorota Krawczyńska i Jacek Leociak, Literatura polska wobec Zagłady (1939 - 1968)29.250,00
111Fundacja Akademia HumanistycznaWłodzimierz Bolecki, Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje14.325,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
112Fundacja Akademia Humanistyczna(red.) Katarzyna Stańczak - Wiślicz, Kultura popularna w Polsce w latach 1944 - 1989. Stan badań, problemy, perspektywy badawcze7.837,00
113Fundacja Akademia HumanistycznaTeresa Dobrzyńska, Od słowa do sensu. Studia o metaforze3.850,00
114Fundacja Akademia Humanistyczna(red.) Katarzyna Chmielewska, Dorota Krawczyńska i Grzegorz Wołowiec, Literatura i socjalizm8.900,00
115Fundacja Akademia HumanistycznaCzasopismo, Pamiętnik Literacki 201249.800,00
116Fundacja Akademia Humanistyczna(red.) Włodzimierz Bolecki, Ewa Kraskowska, Kultura w stanie przekładu. Translatologia - komparatystyka - transkulturowość17.000,00
117Fundacja Akademia Humanistyczna(red.) Włodzimierz Bolecki, Danuta Ulicka, Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje.17.000,00
118Fundacja Akademia HumanistycznaKatarzyna Nadana - Sokołowska, Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski - Karol Ludwik Koniński - Henryk Elzenberg11.625,00
119Fundacja Akademia HumanistycznaBernadetta Kuczera - Chachulska, Z estetyki nieskończoności. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) XX wieku9.162,00
120Fundacja Aleksandra JabłońskiegoSzkoła i konferencja pt.: "New developments in the theory of open quantum systems" (Nowe osiągnięcia teorii kwantowych układów otwartych)70.000,00
121Fundacja ARS AURO PRIOR(red.) Kamil Kopania, Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności25.800,00
122Fundacja Badań Radiacyjnych10th Meeting of the Ionizing Radiation and Polymers Symposium: IRaP' 201219.705,00
123Fundacja Cement, Wapno, BetonCzasopismo, Cement Wapno Beton108.000,00
124Fundacja Centrum Transferu Technologii SynergyBioinnovation International Summit 201225.000,00
125Fundacja dla Uniwersytetu JagiellońskiegoWystawa interaktywna pt.: "Matematyka - po co?"50.000,00
126Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICAII Interdyscyplinarna konferencja naukowo - szkoleniowa czasopisma "Medycyna Sportowa" pt. "Medycyna sportowa w sportach walki"12.000,00
127Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów NaturalnychKonferencja pt.: "Ekonomia i środowisko - przyszłość teorii i badań na bazie 20-letnich doświadczeń"15.000,00
128Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów NaturalnychCzasopismo, Ekonomia i Środowisko21.600,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
129Fundacja Historia i KulturaAnna Wierzbicka, Świadectwa obecności. Polskie życie artystyczne we Francji w latach 1900 - 1939. Diariusz wydarzeń z wyborem tekstów36.600,00
130Fundacja Historia i KulturaKamil Radomski, Upieniężnienie gospodarstw kmiecych w Małopolsce w latach 1253 - 13706.000,00
131Fundacja Historia i KulturaPaweł Gotowiecki, O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno - Wschodnich RP (1942 - 1955)15.600,00
132Fundacja Historia i KulturaZorganizowanie konkursu o nagrodę KLIO dla książek polskich autorów najlepiej popularyzujących historię - dofinasowanie nagrody w kategorii monografii naukowej20.000,00
133Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East120.000,00
134Fundacja im. Kazimierza MichałowskiegoWystawa pt.: "Szkoła Aleksandryjska. Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el - Dikka w Aleksandrii 1960 - 2012"50.000,00
135Fundacja im. Kazimierza MichałowskiegoWystawa pt.: "Hawarte. Last Masterpieces of Ancient Painting"- "Hawarte - Ostatnie Arcydzieła Mistrzów Antyku"35.300,00
136Fundacja im. Kazimierza MichałowskiegoMiędzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Pottery and chronology of the Early Iron Age in Central Asia"5.000,00
137Fundacja im. Rafała TaubenschlagaXXVII International Congress of Papyrology92.712,00
138Fundacja im. Rafała TaubenschlagaAgnieszka Kacprzak, Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili alla luce di Topici di Cicerone8.850,00
139Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w KrakowieIII Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów2.000,00
140Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w KrakowieMiędzynarodowa konferencja pt.: "Between allegory and symbol in the medieval art"12.000,00
141Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w KrakowieMiędzynarodowe sympozjum pt.: "Mimesis in Byzantine Art: Classical, Real, or Imitative?"37.500,00
142Fundacja Natura Optima DuxCyfryzacja kolekcji ptaków w ramach projektu pt.: "Zwierzęta wymarłe lub zagrożone wyginięciem, a zasoby kolekcji zoologicznych MIZ"65.000,00
143Fundacja Natura Optima DuxMarcin Popiołek, Fauna Poloniae/ The structure and distribution of parasite assemblages of roach (Rutilus rutilus L.) along the Odra River against the background of environmental factors6.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
144Fundacja Natura Optima DuxWojciech Niedbała, Fauna Mundi/ Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of Palaearctic Region. Distribution15.000,00
145Fundacja Natura Optima DuxCzasopismo, Acta Ornithologica26.400,00
146Fundacja Natura Optima DuxCzasopismo, Acta Chiropterologica59.000,00
147Fundacja Natura Optima DuxCzasopismo, Annales Zoologici76.000,00
148Fundacja Natura Optima DuxInformatyczny system zarządzania kolekcjami zoologicznymi Muzeum i Instytutu Zoologii PAN30.500,00
149Fundacja Ośrodka KARTAINDEKS REPRESJONOWANYCH - weryfikacja i udostępnianie nowych danych o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR w okresie 1939 - 56 (kontynuacja)52.500,00
150Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Wschodnie: Stworzenie i udostępnienie kolekcji Janusza Bohdanowicza24.000,00
151Fundacja Ośrodka KARTABiblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA65.000,00
152Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Opozycji: Dopełnienie i opracowanie kolekcji "Pomoc Zachodu dla Polski"11.000,00
153Fundacja Ośrodka KARTAKonwersja, digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA kolekcji 3.000 zdjęć dotyczących osób represjonowanych na terenie byłego ZSRR w latach 1939 - 195754.000,00
154Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Historii Mówionej: Relacje przedstawicieli grup zawodowych. Kolekcja pt.: "Nestorzy polskiej nauki"17.925,00
155Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Fotografii: Rozbudowa kolekcji Życie społeczne i polityczne PRL. Lata 50. i 60. na zdjęciach Romualda Broniarka23.300,00
156Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Fotografii: Opracowanie kolekcji fotografii z Instytutu Polskiego i Muzeum generała Sikorskiego w Londynie zdigitalizowanych przez pracowników Ośrodka KARTA19.800,00
157Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Historii Mówionej: Rozwój kolekcji "Polacy na Wschodzie"20.000,00
158Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Historii Mówionej: Opracowanie pierwszej części nagrań audio działaczy opozycji demokratycznej pozyskanych w latach 80 - tych8.375,00
159Fundacja Ośrodka KARTAArchiwum Wschodnie: Opracowanie i udostępnienie kolekcji "Stosunki polsko - ukraińskie w latach 1918 - 1947"14.000,00
160Fundacja PRO PHYSICA8th Cloud Modeling Workshop16.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
161Fundacja PRO PHYSICAOrganizacja Szkoły podczas 41 - szej Międzynarodowej Szkoły i Konferencji i Fizyki Półprzewodników "Jaszowiec" 201225.000,00
162Fundacja PROGRESS & BUSINESSMarek Chmielewski, Ignacy Kaliszewski, Ewa Okoń - Horodyńska, Dmitry Podkopaev, Przemysław Pukocz, (redaktor naukowy) Andrzej M. J. Skulimowski, Tadeusz Trzaskalik, Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów projektów finansowanych ze środków publicznych9.600,00
163Fundacja PROGRESS & BUSINESS(redaktor naukowy) Andrzej M. J. Skulimowski, Magdalena Krzyszkowska - Pytel, Ewa Okoń - Horodyńska, Karolina Stasiak, Barbara Syposz - Łuczak, Krzysztof Targiel, Tadeusz Trzaskalik, Priorytetyzacja celów polityki regionalnej (podtytuł: w kontekście efektywnego wykorzystania Funduszy Strukturalnych)9.000,00
164Fundacja PRO - KATALIZAOrganizacja międzynarodowej konferencji pt.: "Bubble and Drop Interfaces" 201250.000,00
165Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego"Powrót do przeszłości" - cykl wykładów, prezentacji interaktywnych oraz wystaw16.975,00
166Fundacja PZITB Inżynieria i BudownictwoCzasopismo, Inżynieria i Budownictwo69.975,00
167Fundacja Rodu Szeptyckich"Przewodnik po krajach północno - wschodniej Eurazji". Cykl wykładów o państwach poradzieckich6.000,00
168Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji NarodowejJacek Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji10.000,00
169Fundacja SlawistycznaSlawistyczny e-świat11.500,00
170Fundacja SlawistycznaMichał Stefański, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy4.800,00
171Fundacja SlawistycznaAnna Kisiel, Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne8.400,00
172Fundacja SlawistycznaEwa Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania światów i zaświatów (w języku i w kulturze polskiej)11.400,00
173Fundacja SlawistycznaElżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, cześć V: (R - Stracenie)6.000,00
174Fundacja Slawistyczna(red.) Katarzyna Kotyńska, Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX - XXI wieku6.000,00
175Fundacja SlawistycznaRocznik, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 4711.400,00
176Fundacja SlawistycznaRocznik, Études Cognitives / Cognitive Studies11.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
177Fundacja SlawistycznaEwa Golachowska, Anna Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom II. Tożsamość wobec wielojęzyczności18.000,00
178Fundacja SlawistycznaSylwia Siedlecka, Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej w poszukiwaniu źródeł tożsamości8.400,00
179Fundacja SlawistycznaPaweł Buszko, Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla7.200,00
180Fundacja Slawistyczna(red.) Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. IV. Słowotwórstwo12.000,00
181Fundacja SlawistycznaKatarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 1893 - 1918. Między ideą wychowawczą a polityką16.200,00
182Fundacja SlawistycznaMiędzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Narracja i pamięć. Konstrukcje i destrukcje tożsamości"20.500,00
183Fundacja SlawistycznaMiędzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Koncepty: Dom, Europa, Wolność, Praca, Honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów"13.430,00
184Fundacja SlawistycznaMiędzynarodowa konferencja pt.: "Grodzieński palimpsest: ludzie dawnego Grodna"4.300,00
185Fundacja SlawistycznaKonferencja naukowa pt.: "Wspólnota komunikatywna byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?"13.000,00
186Fundacja Studiów MiędzynarodowychRocznik Strategiczny 2011/2012. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Edycja siedemnasta14.950,00
187Fundacja Studiów MiędzynarodowychMarlena Drygiel, Role Francji w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa4.230,00
188Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuXV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki140.000,00
189Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława KonopkiDigitalizacja kartkowego katalogu alfabetycznego książek, prac doktorskich i habilitacyjnych w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej219.000,00
190Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława KonopkiRozwój bazy danych Polska Bibliografia Lekarska (PBL): linkowanie do pełnych tekstów artykułów, automatyzacja przekazywania zestawień bibliograficznych do bibliografii załącznikowych oraz rozbudowa dostępu do modułu rejestracyjnego bazy pomocniczej pn.: "Czasopisma rejestrowane w PBL"20.000,00
191GRUPA DR A.R. KWIECIŃSKIEGOCzasopismo, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy46.800,00
192IMOGEOR sp. z o. o.Czasopismo, Inżynieria Morska i Geotechnika39.600,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
193Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyPozyskanie kopii cyfrowych Ksiąg Trybunału Litewskiego (1762 - 1763) z Archiwum Państwowego w Wilnie28.100,00
194Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyII Międzynarodowy Kongres Naukowy pt.: "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej"18.765,00
195Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyPolonika z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu - kontynuacja projektu50.000,00
196Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyWojciech Walczak, Unicka eparchia turowsko - pińska. Struktura organizacyjna13.800,00
197Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy(wstęp, redakcja i opracowanie tekstu) Krzysztof Zajas, Gustaw Manteuffel, Portrety miast inflanckich. Pieśni gminne. Seria Pisma Wybrane, t. II, Białystok 20127.600,00
198Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy(redakcja naukowa) Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Krzysztof Zajas, Inflanty Polskie: Historia - Literatura - Sztuka. Seria: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III14.600,00
199Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyWłodzimierz Czarnecki, Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku15.000,00
200Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyKarol Łopatecki, Disciplina militaris w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku28.200,00
201Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyKarol Łopatecki, Dyscyplina wojskowa w pospolitym ruszeniu do połowy XVII w. Z badań nad prawem wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej10.200,00
202Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyArchiwalia - polonika Metryka Koronna z zespołu Skoklostersamlingen E8636 (Riksarkivet - Sztokholm)30.000,00
203Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym EuropyPozyskanie kopii cyfrowych Trybunału Litewskiego z roku 1679 znajdującego się w Państwowym Archiwum w Wilnie30.608,00
204Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne PolicjiCzasopismo, Problemy Kryminalistyki (3 numery)21.000,00
205Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne PolicjiCzasopismo, Problemy Kryminalistyki (1 numer)6.600,00
206Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne PolicjiKonferencja pt.: "Biometria w prawie i kryminalistyce"22.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
207Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne PolicjiKonferencja pt.: "Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych"12.000,00
208Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne PolicjiCykl seminariów naukowych nt.: "Zastosowanie osiągnięć psychologii w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości"8.000,00
209Instytut im. Jerzego GrotowskiegoRozbudowa wortalu "grotowski.net" wraz ze stworzeniem jego wersji anglojęzycznej60.000,00
210Instytut KaszubskiSylwia Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa polskiej ludności w województwie gdańskim po II wojnie światowej9.000,00
211Instytut KaszubskiRocznik, Acta Cassubiana t. 149.000,00
212Instytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoKonferencja pt.: "Performanse i przedstawienia wolności w polskiej kulturze współczesnej"11.000,00
213Instytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoMirosław Kocur, Źródła teatru - publikacja on - line16.000,00
214Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy NASZA PRZESZŁOŚĆCzasopismo, Nasza Przeszłość22.600,00
215Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół NaukRocznik Kaliski, t. 377.000,00
216Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół NaukBogumiła Celer, Z dziejów chóralistyki kaliskiej: 120 lat Chóru Bazyliki Kaliskiej6.600,00
217Kaproń Henryk KAPRINTCzasopismo, Rynek Energii35.000,00
218Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania NaukiGabriela Ziewiec, Trzy fale globalizacji. Nadzieje i rozczarowania10.000,00
219Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania NaukiStefan Zamecki, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794 - 1866). Studium historyczno - metodologiczne9.000,00
220Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania NaukiJakub Barner, Chemia filozoficzna8.000,00
221Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania NaukiRocznik, Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój10.000,00
222Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania NaukiAnna Trojanowska, Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego7.800,00
223Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania NaukiJan Wnęk, Dziecko w polskiej literaturze naukowej12.000,00
224Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w LublinieIX Lubelski Festiwal Nauki250.000,00
225Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka - JeziorańskiegoDziewiąta Wschodnia Szkoła Zimowa 201253.150,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
226Kolegium Filozoficzno - Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów - Biblioteka Kolegium Filozoficzno - Teologicznego Polskiej Prowincji DominikanówKonserwacja inkunabułów79.522,00
227Krajowy Fundusz na rzecz DzieciWielodyscyplinarne obozy naukowe259.829,00
228Krajowy Fundusz na rzecz DzieciSpecjalistyczne warsztaty naukowe i staże badawcze138.926,00
229Krajowy Fundusz na rzecz DzieciKonkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej22.961,00
230Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoII Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych - Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego29.300,00
231Krystyna Palczewska COMVIDEOII Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl15.000,00
232Krystyna Palczewska COMVIDEOCzasopismo, PrzypadkiMedyczne.pl1.800,00
233Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Piotr Makuch, Spór nad genezą zachodniosłowiańskich państwowości w świetle mitologii kejanidzkiej i Aleksandriady6.200,00
234Księgarnia Akademicka sp. z o.o.(red.) Krzysztof Stopka, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII - XX8.350,00
235Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Joanna Woźniakiewicz, Kaszubski i Friulski - zagrożenia i szanse. Porównanie stopnia procesów odchodzenia od języka4.250,00
236Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Maciej Ziemierski, Skład osobowy sądu wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim w XVII - XVIII wieku5.400,00
237Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Alicja Walerich, Wyobraźnia i obraz w procesie mistycznym Jan od Krzyża i Edyta Stein4.350,00
238Księgarnia Akademicka sp. z o.o.(red.) Wojciech Iwańczak, Dariusz Karczewski, Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych6.700,00
239Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Marcin Karas, Alternatywna wizja historii. Prace historyczne Dawida Irvinga4.250,00
240Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Janina Dzik, Euntes in mundum universum praedicate evangelium. Programy ikonograficzne osiemnastowiecznych malowideł kościołów ziem południowo - wschodnich dawnej Rzeczypospolitej9.900,00
241Księgarnia Akademicka sp. z o.o.(red.) Lucyna Nowak, Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Tom X, sygnatury 1431 - 15009.200,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
242Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Edyta Gracz-Chmura, Literatura romantyczna w Krakowie 1827 - 1863. Zarys monograficzny7.000,00
243Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Izabela Lewandowska - Malec, Demokracja polska. Tradycje - Współczesność - Oczekiwania7.350,00
244Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Marcin Konik, Kosmologia średniowieczna w kontekście teorii "musica mundana" Boecjusza - kulturowe implikacje średniowiecznych teorii kosmologicznych7.800,00
245Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Andrzej Pisowicz, Andrzej Bartczak, Farhang Muthafar Muhamad, Gramatyka kurdyjska Sorani wariant używany w Erbilu7.650,00
246Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Olga Nadskakuła, Kategorie "swój" i "obcy" w rosyjskim myśleniu politycznym7.550,00
247Księgarnia Akademicka sp. z o.o.(opracowanie, wstęp) Małgorzata Ewa Kowalczyk, Pamiętnik pensjonarki. Zapiski z czasów edukacji w Paryżu (1771 - 1779) Apolonii Heleny Massalskiej4.100,00
248Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Rocznik, Cracow Indological Studies, nr 145.100,00
249Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Rocznik, Krakowskie Pismo Kresowe4.600,00
250Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Rocznik, Studies in Ancient Art and Civilization nr 167.100,00
251Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Anna Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta / kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej11.000,00
252Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Joanna Szymajda, Estetyka współczesnego tańca europejskiego po roku 19908.450,00
253Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Rocznik, Classica Cracoviensia6.250,00
254Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Rocznik, Między oryginałem a przekładem5.600,00
255Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Kwartalnik, Politeja38.600,00
256Księgarnia Akademicka sp. z o.o.Półrocznik, Lingvaria17.500,00
257Lubelskie Towarzystwo NaukoweOrganizacja mikrosympozjum pt.: "Jakość środowiska wewnętrznego" towarzyszącego IV Kongresowi Inżynierii Środowiska3.600,00
258Lubelskie Towarzystwo NaukoweThe 13th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry - Hakone XIII20.000,00
259Lubelskie Towarzystwo NaukoweIX Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej (OSSM 2012)10.500,00
260Lubelskie Towarzystwo Naukowe40th Polish Seminar on Positron Annihilation (PSPA) (40 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów)5.500,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
261Lubelskie Towarzystwo NaukoweBiuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego4.000,00
262Lubelskie Towarzystwo NaukoweElżbieta Wierzbicka, Stopnica. Dzieje miasta i zamku7.200,00
263Lubelskie Towarzystwo NaukoweDariusz Szewczuk, Chełmska Dyrekcja Naukowa8.400,00
264Lubelskie Towarzystwo NaukoweKonferencja pt.: "Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych w literaturze, medycynie i filmie"4.000,00
265Lubuskie Towarzystwo NaukoweHans Peter Muller, Maria Zielińska, Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VIII. Migracje przymusowe w Europie - przesiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia8.100,00
266Lubuskie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS)56.400,00
267Lubuskie Towarzystwo NaukoweRocznik Lubuski. Tom 38, cz. 1: pt.: "Pogranicze polsko - niemieckie w wymiarze lokalnym"7.500,00
268Lubuskie Towarzystwo NaukoweRocznik Lubuski. Tom 38, cz. 2 pt.: "Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki"7.500,00
269Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówGromadzenie zbiorów bibliotecznych w roku 201212.500,00
270Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówKonserwacja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w 2012 roku21.500,00
271Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówPrenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę2.100,00
272Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówSpotkania naukowe z historii6.000,00
273Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówSpotkania naukowe z językoznawstwa5.800,00
274Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówTworzenie własnej bazy danych księgozbioru w oparciu o program biblioteczny MAK USMARC19.000,00
275Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówUdostępnianie zbiorów bibliotecznych w 2012 roku25.000,00
276Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówUdostępnianie dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych z Kolekcji prof. Piotra Bańkowskiego10.700,00
277Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówKonferencja pt.: "Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia. Archiwalne źródła do badań genealogicznych"11.500,00
278Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówŁomżyńskie spotkania naukowe z ekonomią7.200,00
279Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówKonferencja pt.: "Dialektologia jako nauka interdyscyplinarna - nowe wyzwania a tradycja badań regionalnych"8.400,00
280Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówKonferencja pt.: "Dobrostan i bioasekuracja - ważne elementy współczesnej bujatryki"7.900,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
234
281Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówCzasopismo, Studia Łomżyńskie, t. XXIII16.200,00
282Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Acta Archaeologica Lodziensia, t. 5812.000,00
283Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Prace Polonistyczne, t. 679.000,00
284Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Art Inquiry, t. 1410.800,00
285Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Acta Geographica Lodziensia, t. 98 i 9920.207,00
286Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Studia Wyborcze, t. 13 i 148.946,00
287Łódzkie Towarzystwo NaukoweAgata Górska - Kołodziejska, Styl brillant we wczesnoromantycznej muzyce polskiej5.000,00
288Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź, t. 62, vol. 1, 2, 317.610,00
289Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Rozprawy Komisji Językowej, t. 5714.400,00
290Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. 55, z. 1 i 222.196,00
291Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Folia Medica Lodziensia, t. 39, z. 1, 28.946,00
292Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Przegląd Socjologiczny, t. 61/ 1, 2, 3, 417.600,00
293Łódzkie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Studia Prawno - Ekonomiczne, t. 85 i 8616.000,00
294Łódzkie Towarzystwo NaukoweXII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki130.000,00
295Mars Society PolskaUdział w Uniwersyteckich Zawodach Robotów Marsjańskich URC 2012 (zespół Scorpio)74.718,50
296Medical Communications sp. z o.o.Czasopismo, Aktualności Neurologiczne19.200,00
297Medical Communications sp. z o.o.Czasopismo, Current Gynecologic Oncology21.600,00
298Medical Communications sp. z o.o.Czasopismo, Journal of Ultrasonography15.600,00
299Medical Communications sp. z o.o.Czasopismo, Pediatria i Medycyna Rodzinna24.000,00
300Medical Communications sp. z o.o.Czasopismo, Psychiatria i Psychologia Kliniczna20.400,00
301MEDITON s.c.Czasopismo, Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny14.400,00
302MEDITON s.c.Czasopismo, Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny14.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
303Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej (MSRM)Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne - Medical Robots 201230.000,00
304Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon Innowacje50.000,00
305Muzeum Archeologiczno-Historyczne w ElbląguKonferencja pt.: "Bałtyk około 1300 roku"7.500,00
306Muzeum Okręgowe w Suwałkach(red.) Eliza Ptaszyńska, Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie10.800,00
307Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - Muzeum TechnikiWystawa Bezzałogowych Systemów Latających z pokazami praktycznego wykorzystania konstrukcji w locie35.000,00
308Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - Muzeum TechnikiUpowszechnianie, promowanie i popularyzacja osiągnięć Naukowo - Technicznych i Naukowych3.999.375,00
309Oddział Polski The Explorers ClubBaza danych pt.: "Polscy odkrywcy"7.500,00
310Oddział Polski The Explorers ClubCecylia Małgorzata Dziewięcka, The life and Times in Ngamiland. The Story of Maun5.000,00
311Oddział Polski The Explorers ClubWystawa posterowa pt.: "Góra Athos"19.500,00
312Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków PolskichCzasopismo, Śląskie Wiadomości Elektryczne25.000,00
313Oficyna NaukowaMarian Golka, Cywilizacja współczesna i problemy globalne16.800,00
314Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, Kamila DominiakMarta Kładź, Dwa Bieguny mitu. Archetypowe narracje w twórczości J. R. R. Tolkiena i S. Lema10.200,00
315Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, Kamila DominiakIlana Löwy, Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność8.000,00
316Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, Kamila DominiakCzasopismo, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne28.800,00
317Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, Kamila DominiakRocznik, Filo - Sofija32.400,00
318Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, Kamila DominiakMirosław Gołuński, Mity w twórczości Teodora Parnickiego9.450,00
319Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, Kamila DominiakRyszard Wiśniewski, Dobro: moralność, szczęście i piękno. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza8.000,00
320Oficyna Wydawnicza ERRATA(redaktorzy naukowi) Ewa Partyga i Lech Sokół, Nihilizm i nowoczesność12.500,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
321Oficyna Wydawnicza ERRATA(red.) Joanna Sosnowska, Tadeusz Zadrożny, Perspektywa (post) kolonialna w kulturze7.500,00
322Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów DziedzicznychKonferencja Międzynarodowa pt.: "Genetyka Kliniczna Nowotworów 2012"40.000,00
323Opolskie Towarzystwo Przyjaciół NaukEuropejska Letnia Szkoła Logiki, Języka i Informacji (European Summer School of Logic, Language and Information) - ESSLLI 2012. Opole75.200,00
324Opolskie Towarzystwo Przyjaciół NaukV Kongres Polonistyki Zagranicznej74.000,00
235Opolskie Towarzystwo Przyjaciół NaukAnna Kaczmarek, L'image de la femme dans l'œuvre d'Émile Zola4.975,00
326Opolskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Stylistyka7.500,00
327Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Krystyna Kossakowska - Jarosz, Jolanta Nocoń, Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe10.000,00
328Opolskie Towarzystwo Przyjaciół NaukSabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej8.500,00
329Opolskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Kwartalnik Opolski16.000,00
330Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Elżbieta Dąbrowska, Irena Jokiel, Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych7.500,00
331Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama ChętnikaKonferencja naukowa pt.: "Janusz Korczak - pisarz, wychowawca, inspirator"4.600,00
332Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama ChętnikaKonferencja naukowa pt.: "Historyczne spotkania naukowe"4.000,00
333Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama ChętnikaKonferencja naukowa pt.: "Życie i działalność Józefa Ignacego Kraszewskiego"5.000,00
334Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama ChętnikaKonferencja naukowa pt.: "Życie i twórczość ks. Jana Twardowskiego"4.500,00
335Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama ChętnikaKonferencja naukowa pt.: "Kościół rzymskokatolicki na północnym Mazowszu w XIX i XX w."6.500,00
336Ośrodek Badań FilozoficznychCzasopismo, Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno - Naukowej9.600,00
337Ośrodek Badań FilozoficznychPrzygotowanie dostępnego w Internecie interaktywnego samouczka dla użytkowników polskiego PhilPapers2.500,00
338Ośrodek Badań FilozoficznychDruk plakatu500,00
339Ośrodek Badań FilozoficznychProjekt plakatu promującego uruchomienie polskiej edycji PhilPapers500,00
340Ośrodek Badań FilozoficznychPrzekład działu "Help & more" strony oryginalnej na język polski1.500,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
341Ośrodek Badań FilozoficznychKoordynacja - Warszawa (organizacja praktyk studenckich potrzebnych do wprowadzenia danych dostarczonych przez wydawców i redakcje oraz nadzór nad wprowadzeniem bieżących danych)12.000,00
342Ośrodek Badań FilozoficznychKoordynacja - Łódź (gromadzenie i wprowadzanie o opublikowanych tekstach z pism aktywnych oraz informacji bibliograficznej z pism nieaktywnych)12.000,00
343Ośrodek Badań FilozoficznychModyfikacja kodu PhilPapers i jego włączenie w istniejącą bazę PhilPapers.org11.000,00
344Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - BibliotekaCzasopismo, Rozprawy Społeczne4.800,00
345Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w PrzemyśluOlga Solarz, Język magii - magia języka. Symbolika zaklęć ukraińskich. (w języku ukraińskim)5.800,00
346Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ChełmieKonferencja pt.: "Stan obecny i perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce"3.300,00
347Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ChełmieII Międzynarodowa Konferencja pt.: "Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza"7.000,00
348Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ChełmieVI Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce12.000,00
349Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w NysieVIII Nyski Festiwal Nauki29.000,00
350Politechnika Koszalińska - Biblioteka Politechniki KoszalińskiejUtworzenie w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej Stanowisko dla osób niepełnosprawnych35.000,00
351Politechnika Koszalińska - Biblioteka Politechniki KoszalińskiejAdaptacja systemu bibliotecznego KOHA dla potrzeb Biblioteki Politechniki Koszalińskiej40.000,00
352Politechnika Lubelska - Biblioteka Politechniki LubelskiejDigitalizacja wybranych kolekcji norm branżowych15.000,00
353Politechnika Opolska - Biblioteka GłównaRetrokonwersja katalogów kartkowych książek i czasopism do katalogu elektronicznego dostępnego on - line13.500,00
354Politechnika Opolska w OpoluX Opolski Festiwal Nauki150.000,00
355Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Biblioteka GłównaPrenumerata naukowych czasopism zagranicznych65.000,00
356Politechnika Warszawska - Biblioteka Główna Politechniki WarszawskiejUruchomienie i bieżąca aktualizacja Repozytorium Uczelnianego Politechniki Warszawskiej49.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
357Politechnika Warszawska - Biblioteka Główna Politechniki WarszawskiejScalenie i aktualizacja centralnego katalogu bibliotek Politechniki Warszawskiej240.000,00
358Politechnika Warszawska - Biblioteka Główna Politechniki WarszawskiejOcalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początku jej istnienia do 1950 w Bibliotece Cyfrowej PW32.000,00
359Politechnika Warszawska - Oficyna Wydawnicza Politechniki WarszawskiejJan Słyk, Źródła architektury informacyjnej10.800,00
360Politechnika Warszawska - Uczelniane Centrum Badawcze Zrównoważonych Systemów Energetycznych2nd International Nuclear Energy Congress55.000,00
361Politechnika Warszawska - Oficyna Wydawnicza Politechniki WarszawskiejCzasopismo, Journal of Power Technologies12.000,00
362POLITYKA Spółdzielnia PracyPomocnik Historyczny "Historia Chin"266.475,00
363POLITYKA Spółdzielnia PracyPomocnik Historyczny "Stalinizm w Polsce"293.465,00
364POLITYKA Spółdzielnia PracyPoradnik Psychologiczny Polityki "Ja my oni" pt.: "Jak się dobrze zestarzeć"275.940,00
365Polska Akademia UmiejętnościLight Cone 2012 pt.: "Modern approaches to nonperturbative gauge theories and their applications"25.000,00
366Polska Akademia Umiejętności52. Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej: Astroparticle Physics in the LHC Era17.200,00
367Polska Sekcja Audio Engineering SocietyXIV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo (NTIAV - International Symposium on New Trends in Audio and Video)10.000,00
368Polski Instytut AntropologiiSpotkania z Antropologią - Interdyscyplinarne Dyskusje14.532,00
369Polski Instytut AntropologiiBiblioteka Cyfrowa PIA - udostępnienie i aktualizacja zasobów28.500,00
370Polski Instytut AntropologiiKolokwia Antropologiczne (edycja V - VIII)22.300,00
371Polski Instytut AntropologiiKongres Antropologiczny5.000,00
372Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata(red.) Anna Markowska, Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice17.400,00
373Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata(red.) Izabela Kopania, Interpreting South - East Asia: Studies in Art, Cultural Heritage and Artistic Relations with Europe27.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
374Polski Instytut Studiów nad Sztuką ŚwiataArt of Korea and Art Relations between Korea and Europe/Poland15.000,00
375Polski Instytut Studiów nad Sztuką ŚwiataPolska - Rosja: Sztuka i historia / Польша – Россия. Искусствo и история16.000,00
376Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata(redaktorzy naukowi) Marcin Jacoby, PAN Yaochang, (Poland - China. Art and Cultural Heritage. Studies)16.632,00
377Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata(redaktorzy naukowi) Beata Biedrońska - Słota, Magdalena Ginter - Frołow, Jerzy Malinowski, Art of the Islamic World and the Artistic Relationship between Poland and Islamic Countries. Studies23.570,00
378Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata(redaktorzy naukowi) Agnieszka Kluczewska - Wójcik , Joanna Wasilewska, Art of Japan, Japonisme and Polish-Japanese Art Relations18.110,00
379Polski Komitet Zielarski14. Sejmik Zielarski pn.: "Zioła - leki, żywność, kosmetyki"17.000,00
380Polskie Naukowo - Techniczne Towarzystwo EksploatacyjneCzasopismo, Eksploatacja i Niezawodność30.864,00
381Polskie Stowarzyszenie BiomateriałówXXII Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine20.000,00
382Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych NAUKOWI.PLV edycja Konkursu im. Karola Sabatha4.000,00
383Polskie Stowarzyszenie KorozyjneVI Doroczna Konferencja Naukowo - Techniczna PSK pt.: "Współczesne technologie przeciwkorozyjne"4.000,00
384Polskie Stowarzyszenie Pedagogów ŚpiewuXVIII Konferencja Naukowa pt.: "Wybrane problemy wokalistyki"8.000,00
385Polskie Stowarzyszenie Pedagogów ŚpiewuXIII Sesja Naukowa pt.: "Polska liryka wokalna w aspekcie wykonawczym"6.000,00
386Polskie Stowarzyszenie Pedagogów ŚpiewuXXIV Sympozjum Naukowe pt.: "Problemy Pedagogiki Wokalnej"8.000,00
387Polskie Stowarzyszenie Pedagogów ŚpiewuXXXIX Sesja Naukowa pt.: "Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej"7.000,00
388Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAxX Forum Inżynierskie Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx" nt.: "Komputerowe systemy inżynierskie - rozwój, dostosowanie, wdrażanie" (Techniki komputerowe we wspomaganiu prac inżynierskich)4.000,00
389Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAxUpowszechnianie wyników X Forum Inżynierskiego w postaci "Wirtualnej Biblioteki"3.000,00
390Polskie Towarzystwo AfrykanistyczneCzasopismo, Afryka, nr 35/ 2012 i 36/ 20125.000,00
391Polskie Towarzystwo AgrofizyczneV Zjazd Naukowy pt.: "Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego"22.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
392Polskie Towarzystwo AkustyczneXLI Szkoła Zimowa Akustyki Falowej i Kwantowej6.000,00
393Polskie Towarzystwo AkustyczneHydroacoustics of shallow water. Jubilee of 70th birthday of Prof. Eugeniusz Kozaczka (Hydroakustyka morza płytkiego. Jubileusz 70 - lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Kozaczki)9.000,00
394Polskie Towarzystwo AntropologiczneMIGRACJE - Funeralia Lednickie - spotkanie 154.000,00
395Polskie Towarzystwo AntropologiczneCzasopismo, Anthropological Review, t. 75/ 201210.000,00
396Polskie Towarzystwo AstronomiczneKonferencja Międzynarodowa pt.: "European White Dwarf Workshop 2012"15.000,00
397Polskie Towarzystwo AstronomiczneCzasopismo, Urania - Postępy Astronomii43.000,00
398Polskie Towarzystwo AstronomicznePiknik astronomiczny z okazji wystrzelenia pierwszego polskiego satelity naukowego LEM5.000,00
399Polskie Towarzystwo AstronomiczneIV Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova"4.000,00
400Polskie Towarzystwo AstronomiczneKonkurs na działalność Szkolnych Kół Zainteresowania Astronomią1.500,00
401Polskie Towarzystwo AstronomiczneUrania w internecie10.000,00
402Polskie Towarzystwo AstronomiczneSerwis edukacyjny Orion17.300,00
403Polskie Towarzystwo AstronomiczneIV Międzynarodowa Konferencja pt.: "Astronomia XXI wieku i jej nauczanie - warsztaty astronomiczne"6.800,00
404Polskie Towarzystwo AstronomiczneOgólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego4.300,00
405Polskie Towarzystwo AstronomiczneWykorzystanie Małych teleskopów1.800,00
406Polskie Towarzystwo Badań MateriałowychKonferencja 2012 European Materials Research Society Fall Meeting95.000,00
407Polskie Towarzystwo Badań nad HistaminąXIV Conference of the Polish Histamine Research Society Biogenic Amines and Related Biologically Active Compounds12.000,00
408Polskie Towarzystwo Badań nad OtyłościąCzasopismo, Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii10.000,00
409Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności6th Summer Safety and Reliability Seminars - SSARS 201220.000,00
410Polskie Towarzystwo BiochemiczneCzasopismo, Acta Biochimica Polonica, nr 1- 4, t. 59, 2012 (wydanie drukowane)102.000,00
411Polskie Towarzystwo BiochemiczneCzasopismo, Postępy Biochemii, nr 1 - 4, t. 58, 201251.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
412Polskie Towarzystwo BiochemiczneCzasopismo, Acta Biochimica Polonica, nr 1 - 4, t. 59, 2012 (wydanie elektroniczne)17.000,00
413Polskie Towarzystwo BiochemiczneKonferencja Polskich i Niemieckich Biochemików i Biologów Molekularnych60.000,00
414Polskie Towarzystwo BioetyczneRozbudowa bazy danych Bioetyka/ Etyka medyczna w wortalu Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego9.800,00
415Polskie Towarzystwo BioetyczneCzasopismo, Etyka i genetyka - blok siedmiu artykułów z zakresu bioetyki2.180,00
416Polskie Towarzystwo BioetycznePrzeprowadzenie czterech internetowych dyskusji na kontrowersyjne tematy związane z bioetyką11.200,00
417Polskie Towarzystwo BioinformatyczneKonferencja Bioinformatics In Toruń 2012 (BIT12)12.000,00
418Polskie Towarzystwo BioinformatyczneKonkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki (IV edycja)2.600,00
419Polskie Towarzystwo BioinformatyczneKonkurs na najlepszą rozprawę doktorską z bioinformatyki (III edycja)4.800,00
420Polskie Towarzystwo BioinformatyczneV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego11.000,00
421Polskie Towarzystwo Biologii Komórki7th International Symbiosis Society Conference - The earth's vast symbiosphere50.000,00
422Polskie Towarzystwo Biologii KomórkiCzasopismo, Acta Protozoologica49.200,00
423Polskie Towarzystwo Biologii KomórkiCzasopismo, Cellular & Molecular Biology Letters48.000,00
424Polskie Towarzystwo Biologii Komórki50 years of gene therapy: the contribution of Professor Waclaw Szybalski to science and humanity16.000,00
425Polskie Towarzystwo BiomechanikiCzasopismo, Acta of Bioengineering and Biomechanics43.200,00
426Polskie Towarzystwo BiometryczneCzasopismo, Biometrical Letters4.800,00
427Polskie Towarzystwo BotaniczneX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe nt.: "Biologia traw"11.000,00
428Polskie Towarzystwo BotaniczneSesje naukowe dotyczące zastosowania monitoringu biologicznego w rolnictwie w ramach 5th European Symposium on Aerobiology10.000,00
429Polskie Towarzystwo BotaniczneCzasopismo, Acta Societatis Botanicorum Poloniae74.400,00
430Polskie Towarzystwo BotaniczneCzasopismo, Wiadomości Botaniczne24.000,00
431Polskie Towarzystwo BotaniczneCzasopismo, Monographiae Botanicae10.000,00
432Polskie Towarzystwo BotaniczneCzasopismo, Acta Mycologica18.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
433Polskie Towarzystwo BotaniczneCzasopismo, Acta Agrobotanica36.000,00
434Polskie Towarzystwo BotanicznePlant Functioning Under Environmental Stress20.000,00
435Polskie Towarzystwo BotaniczneXIII Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin pt.: "Komórka roślinna obiektem manipulacji genetycznych i fizjologicznych"10.000,00
436Polskie Towarzystwo Botaniczne56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pn.: "Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych"10.000,00
437Polskie Towarzystwo ChemiczneXV International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers "Advances in chemical and mechanical engineering"14.000,00
438Polskie Towarzystwo ChemiczneII Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików30.000,00
439Polskie Towarzystwo Chemiczne25. Międzynarodowe Sympozjum nt.: "Organicznej Chemii Siarki" (25th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, ISOCS-25)20.000,00
440Polskie Towarzystwo Chemiczne55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego pt.: "Chemia dla Środowiska i Cywilizacji"60.000,00
441Polskie Towarzystwo ChemiczneDziałalność Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie250.000,00
442Polskie Towarzystwo ChemiczneWiosenny Zjazd 2012 Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego25.000,00
443Polskie Towarzystwo Chirurgii RobotowejPierwszy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej100.000,00
444Polskie Towarzystwo ChitynoweXVIII Seminarium Robocze pt. "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych"5.850,00
445Polskie Towarzystwo ChitynoweCzasopismo, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, t. XVII7.000,00
446Polskie Towarzystwo Diagnostyki TechnicznejCzasopismo, Kwartalnik Diagnostyka6.600,00
447Polskie Towarzystwo EkonomiczneChristopher A. Pissarides, Teoria bezrobocia w stanie równowagi3.415,00
448Polskie Towarzystwo EkonomiczneJohn K. Galbraith, Godne społeczeństwo3.592,00
449Polskie Towarzystwo EkonomiczneLudwig Erhard, Dobrobyt dla wszystkich5.645,00
450Polskie Towarzystwo EkonomiczneJulio Lopez, G. Michael Assous, Michał Kalecki8.400,00
451Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i StosowanejXV Jubileuszowe Sympozjum nt.: "Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki" PPEEm 201213.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
452Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i StosowanejJoint Conference on New Trends in Audio and Video & Signal Processing10.800,00
453Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i StosowanejXI Krajowa Konferencja Elektroników (KKE)17.000,00
454Polskie Towarzystwo EntomologiczneCzasopismo, Wiadomości Entomologiczne / Entomological News19.200,00
455Polskie Towarzystwo EntomologiczneCzasopismo, Polish Journal of Entomology19.200,00
456Polskie Towarzystwo EntomologiczneSkanowanie i udostępnianie w internecie Polskiego Pisma Entomologicznego i Wiadomości Entomologicznych6.000,00
457Polskie Towarzystwo EntomologiczneCzasopismo, Polish Entomological Monographs28.800,00
458Polskie Towarzystwo FilologiczneEos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum, Rocznik XCIX 201236.000,00
459Polskie Towarzystwo FilozoficzneCzasopismo, Kwartalnik Ruch Filozoficzny30.000,00
460Polskie Towarzystwo FitopatologiczneCzasopismo, Phytopathologia (f. Phytopathologia Polonica)12.000,00
461Polskie Towarzystwo FizjologiczneCzasopismo, Journal of Physiology and Pharmacology80.000,00
462Polskie Towarzystwo FizyczneKonferencja z serii: Planck 201263.500,00
463Polskie Towarzystwo FizyczneIX Międzynarodowa Konferencja (ION) Implantation and Other Applications if Ions and Electrons33.800,00
464Polskie Towarzystwo FizyczneMiędzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Multiverse and fundamental cosmology" (Multicosmofun'12)15.000,00
465Polskie Towarzystwo FizyczneInternational Conference pt. "Cryptography and Security Systems 2012"15.000,00
466Polskie Towarzystwo FizyczneCzasopismo, Postępy Fizyki30.000,00
467Polskie Towarzystwo FizyczneTurniej Młodych Fizyków 2012 i udział polskiej drużyny w XXV Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków24.800,00
468Polskie Towarzystwo FizyczneOgólnopolski Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów"70.120,00
469Polskie Towarzystwo GeofizyczneCzasopismo, Przegląd Geofizyczny18.000,00
470Polskie Towarzystwo GeofizyczneKonferencja naukowa pt.: "Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior"12.000,00
471Polskie Towarzystwo GeograficzneXXVII Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna pt.: "Gospodarowania wodą w warunkach zmieniającego się środowiska"13.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
472Polskie Towarzystwo Geograficzne59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt.: "Więcej geografii"15.500,00
473Polskie Towarzystwo GeograficzneKonferencja pt.: "Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju"5.000,00
474Polskie Towarzystwo GeograficzneKonferencja pt. "Między tradycją a współczesnością - modele edukacji geograficznej"5.500,00
475Polskie Towarzystwo GeologiczneCzasopismo, Annales Societatis Geologorum Poloniae78.000,00
476Polskie Towarzystwo GleboznawczeRoczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual30.360,00
477Polskie Towarzystwo HeraldyczneRocznik, Miscellanea Historico - Archivistica, t. XIX17.700,00
478Polskie Towarzystwo HeraldyczneStanislava Kuzmova, PREACHING SAINT STANISLAUS Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow and Their Role in the Construction of His Image and Cult25.200,00
479Polskie Towarzystwo HeraldyczneAgnieszka Staszczyk, Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n. e. Ikonografia i forma15.000,00
480Polskie Towarzystwo Heraldyczne(red.) Aleksandra Jaworska, Robert Jop, Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka1.800,00
481Polskie Towarzystwo HeraldyczneAnna Janota - Starma, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu19.800,00
482Polskie Towarzystwo HeraldyczneAndrzej Adamczyk, Ustrój polityczny Turcji w latach 1918 - 196015.600,00
483Polskie Towarzystwo HeraldyczneJoanna Kłysz - Hackbarth, Wzory ornamentalne Erazma Kamyna - złotnika poznańskiego z XVI wieku. Inspiracje i oddziaływanie26.400,00
484Polskie Towarzystwo HeraldyczneRocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XI9.600,00
485Polskie Towarzystwo Histochemików i CytochemikówXLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików40.000,00
486Polskie Towarzystwo HistoryczneWaldemar Bukowski, Maciej Zdanek, Księga Ziemska Krakowska 2 1394 - 139720.400,00
487Polskie Towarzystwo HistoryczneAleksander Łupienko, Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku10.200,00
488Polskie Towarzystwo HistoryczneMateusz Rodak, Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego10.800,00
489Polskie Towarzystwo Historyczne(red.) Andrzej Wierzbicki, Klio polska, t. 611.400,00
490Polskie Towarzystwo HistoryczneDrugi Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski127.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
491Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Oddział w Lublinie, Oddział we WrocławiuCzasopismo, Czasy Nowożytne8.440,00
492Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Oddział w Lublinie, Oddział we WrocławiuRocznik, Łódzki3.240,00
493Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Oddział w Lublinie, Oddział we WrocławiuŚląski Kwartalnik Historyczny Sobótka42.360,00
494Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Oddział w Lublinie, Oddział we Wrocławiu(red.) Marek Derwich, (współpraca) Katarzyna Bock i Marek L. Wójcik, Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie (XVIII - XX wiek)33.600,00
495Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Oddział w Lublinie, Oddział we WrocławiuRocznik Lubelski4.100,00
496Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Oddział w Lublinie, Oddział we WrocławiuRocznik Antropologii Historii19.000,00
497Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi; Oddział we WrocławiuKonferencja pt.: "Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej"8.300,00
498Polskie Towarzystwo Historyczne -

Oddział w Olsztynie

Jan Gancewski, Folwarki państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1466 - 1525. Struktura - produkcja - przemiany - reformy - znaczenie12.000,00
499Polskie Towarzystwo Informacji PrzestrzennejRoczniki Geomatyki 2012. T. X36.000,00
500Polskie Towarzystwo InformatyczneXXIX Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki25.000,00
501Polskie Towarzystwo InformatyczneFederated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS - 201235.650,00
502Polskie Towarzystwo InformatyczneCongress of Young IT Scientists 2012 - VII edition29.800,00
503Polskie Towarzystwo JęzykoznawczeBiuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego16.200,00
504Polskie Towarzystwo JęzykoznawczeKonferencja pt.: "Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki"13.000,00
505Polskie Towarzystwo LimnologiczneCzasopismo, Limnological Review15.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
506Polskie Towarzystwo LudoznawczeTworzenie i użytkowanie bibliograficznych Baz Danych - kontynuacja na rok 201234.960,00
507Polskie Towarzystwo LudoznawczeKonserwacja zasobów archiwalnych3.600,00
508Polskie Towarzystwo LudoznawczeUdostępnianie zbiorów archiwalnych3.450,00
509Polskie Towarzystwo LudoznawczeOpracowanie zbiorów archiwalnych4.800,00
510Polskie Towarzystwo LudoznawczeGromadzenie zbiorów archiwalnych2.400,00
511Polskie Towarzystwo LudoznawczeKomputeryzacja zbiorów bibliotecznych6.785,00
512Polskie Towarzystwo LudoznawczeKonserwacja zbiorów bibliotecznych6.800,00
513Polskie Towarzystwo LudoznawczeWymiana wydawnictw Biblioteki im. Jana Czekanowskiego z instytucjami zagranicznymi i krajowymi28.000,00
514Polskie Towarzystwo LudoznawczeUdostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna22.100,00
515Polskie Towarzystwo LudoznawczeOpracowywanie zbiorów bibliotecznych22.600,00
516Polskie Towarzystwo LudoznawczeGromadzenie zbiorów - uzupełnianie zasobów bibliotecznych14.200,00
517Polskie Towarzystwo LudoznawczeUpowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej - kontynuacja na rok 201213.000,00
518Polskie Towarzystwo LudoznawczeKonferencja naukowa pt.: "Europa regionów - perspektywy badawcze i edukacyjne"15.000,00
519Polskie Towarzystwo LudoznawczeLiteratura Ludowa Dwumiesięcznik Naukowo - Literacki, t. 56/201218.000,00
520Polskie Towarzystwo LudoznawczeRocznik, LUD, t. 96/201221.500,00
521Polskie Towarzystwo LudoznawczeRocznik, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 51/20127.200,00
522Polskie Towarzystwo LudoznawczeRyszard Bieńkowski, "Cerowanie dziurawych parasoli deszczem". Na tropie metafory ludowej (seria PTL: "Biblioteka Literatury Ludowej")7.200,00
523Polskie Towarzystwo Ludoznawcze(redakcja naukowa) Antoni Kuczyński, Mirosław Marczyk, Polacy w guberni archangielskiej XIX i XX wieku (seria PTL: "Biblioteka Zesłańca")10.800,00
524Polskie Towarzystwo LudoznawczeStefania Skowron - Markowska, Z Oxfordu na Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej (seria PTL: "Biblioteka Zesłańca")9.000,00
525Polskie Towarzystwo LudoznawczeBożena Kaczmarczyk, Tradycyjne oraz współczesne gry i zabawy dziecięce (seria PTL: "Biblioteka Popularnonaukowa")11.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
526Polskie Towarzystwo Ludoznawcze(redakcja naukowa) Wojciech Olszewski, Violetta Wróblewska, Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania (seria PTL: "Archiwum Etnograficzne")12.600,00
527Polskie Towarzystwo LudoznawczeJacek Splisgart, Obrzędowość rodzinna w Japonii (seria PTL: "Prace Etnologiczne")5.400,00
528Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana AleksandrowiczaCzasopismo, Journal of Elementology52.800,00
529Polskie Towarzystwo MatematyczneDni Matematyki w Białymstoku8.000,00
530Polskie Towarzystwo Matematyczne5th Podlasie Conference on Mathematics10.000,00
531Polskie Towarzystwo Matematyczne6th European Congress ot Mathematics190.000,00
532Polskie Towarzystwo MatematyczneWorkshop Copulae in Mathematical and Quantitative Finance16.500,00
533Polskie Towarzystwo Materiałów KompozytowychXVI Seminarium Ogólnopolskie nt.: "KOMPOZYTY 2012 - Teoria i praktyka"8.000,00
534Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i StosowanejXXV Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych10.000,00
535Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i StosowanejCzasopismo, Journal of Theoretical and Applied Mechanics105.600,00
536Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i StosowanejUdostępnianie dla nauki zasobów archiwalnych kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics18.000,00
537Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i StosowanejXII Sympozjum Stateczności Konstrukcji28.000,00
538Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej51. Sympozjon nt.: "Modelowanie w mechanice"25.000,00
539Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i StosowanejXV Konferencja nt.: "Mechanika w Lotnictwie"22.000,00
540Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i StosowanejKonferencja pt.: "Mosty - Tradycja i nowoczesność"16.000,00
541Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i StosowanejVI Sympozjon pt.: "Kompozyty, konstrukcje warstwowe"14.000,00
542Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki HiperbarycznejXIV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej8.000,00
543Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki HiperbarycznejCzasopismo, Polish Hyperbaric Research3.600,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
544Polskie Towarzystwo Medycyny PracyCzasopismo, Medycyna Pracy108.000,00
545Polskie Towarzystwo Medycyny PracyCzasopismo, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health96.000,00
546Polskie Towarzystwo Medycyny ŚrodowiskowejCzasopismo, Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine7.000,00
547Polskie Towarzystwo MembranoweXII Ogólnopolska Szkoła Membranowa nt.: "Podstawy - Aplikacje - Przyszłość"22.720,00
548Polskie Towarzystwo MikrobiologówCzasopismo, Postępy Mikrobiologii26.400,00
549Polskie Towarzystwo MikrobiologówCzasopismo, Polish Journal of Microbiology34.460,00
550Polskie Towarzystwo MikroskopiiIX Polsko - Japońskie Wspólne Seminarium nt.: "Mikro - i Nano - Analizy"15.000,00
551Polskie Towarzystwo MineralogiczneMeteorites: insights into planet composition. 19th Meeting of the Petrology Group of the Polish Mineralogical Society26.000,00
552Polskie Towarzystwo MineralogiczneCzasopismo, Mineralogia18.000,00
553Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych24th International Eucarpia Symposium Section Ornamentals "Ornamental Breeding Worldwide"65.000,00
554Polskie Towarzystwo Nauk OgrodniczychCzasopismo, Folia Horticulturae16.000,00
555Polskie Towarzystwo Nauk OgrodniczychInternational Scientific Conference - XLII International Biometrical Colloquium15.750,00
556Polskie Towarzystwo Nauk WeterynaryjnychCzasopismo, Medycyna Weterynaryjna126.000,00
557Polskie Towarzystwo Nauk ŻywieniowychCoroczna krajowa konferencja naukowo - dyskusyjna z cyklu "Fakty i fikcje w żywieniu człowieka"5.500,00
558Polskie Towarzystwo Naukowe Silników SpalinowychCzasopismo, Combustion Engines - Scientific Magazine24.000,00
559Polskie Towarzystwo NukleoniczneCykl konferencji: "Techniki jądrowe - zastosowania i zagrożenia" w roku jubileuszu 80 - lecia powstania w Warszawie Instytutu Radowego8.000,00
560Polskie Towarzystwo NumizmatyczneX Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna pt.: "Pieniądz i systemy monetarne - wspólne dziedzictwo Europy"30.500,00
561Polskie Towarzystwo OrientalistyczneXXXIV Zjazd Orientalistów Polskich - Jubileusz 90 - lecia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1922 - 2012)6.000,00
562Polskie Towarzystwo OrientalistyczneMarcin Grodzki, Przegląd współczesnych teorii naukowych zachodnioeuropejskiej szkoły rewizjonizmu islamistycznego1.000,00
563Polskie Towarzystwo OrientalistyczneCzasopismo, Przegląd Orientalistyczny23.000,00
564Polskie Towarzystwo OrientalistyczneRozbudowa strony internetowej Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego1.500,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
565Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i TraumatologiczneCzasopismo, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska57.600,00
566Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i TraumatologiczneCzasopismo, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja64.800,00
567Polskie Towarzystwo ParazytologiczneCzasopismo, Wiadomości Parazytologiczne14.700,00
568Polskie Towarzystwo ParazytologiczneVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt.: "Choroby tropikalne i pasożytnicze"10.000,00
569Polskie Towarzystwo PedagogiczneCzasopismo, Problemy Wczesnej Edukacji19.200,00
570Polskie Towarzystwo PedagogiczneCzasopismo, Studia Pedagogiczne9.000,00
571Polskie Towarzystwo PediatryczneInternational Conference on Adolescent Medicine54.000,00
572Polskie Towarzystwo Polityki SpołecznejIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych"9.400,00
573Polskie Towarzystwo Promieniowania SynchrotronowegoInternational School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science50.000,00
574Polskie Towarzystwo PróżnioweVIII International Workshop on Semiconductor Gas Sensors - SGS 201210.000,00
575Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika46. Sympozjum Speleologiczne2.500,00
576Polskie Towarzystwo Przyrodników im. KopernikaCzasopismo, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych25.000,00
577Polskie Towarzystwo Przyrodników im. KopernikaCzasopismo, Wszechświat25.000,00
578Polskie Towarzystwo Przyrodników im. KopernikaTydzień Mózgu w Krakowie 20124.000,00
579Polskie Towarzystwo PsychologiczneCzasopismo, Przegląd Psychologiczny Organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego25.200,00
580Polskie Towarzystwo PsychoonkologiczneOgólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna pn.: "Nowe zadania psychoonkologii"54.300,00
581Polskie Towarzystwo ReligioznawczeCzasopismo, Przegląd Religioznawczy48.900,00
582Polskie Towarzystwo SocjologiczneWorkshop on Embeddedness and Embedding13.500,00
583Polskie Towarzystwo SocjologiczneCzasopismo, Polish Sociological Review48.450,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
584Polskie Towarzystwo SocjologiczneKonferencja pt.: "Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie. Dziedzictwo tradycji a współczesne wyzwania"7.500,00
585Polskie Towarzystwo SocjologiczneVII Festiwal Humoru2.000,00
586Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychCzasopismo, Estudios Latinoamericanos, t. 3210.800,00
587Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychMiędzynarodowe Sympozjum nt.: "New perspectives on Huari Political Organization"20.000,00
588Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychDigitalizacja i zamieszczenie w internecie archiwalnych numerów biuletynu ANDES: etap I4.000,00
589Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychPrzyznanie nagrody im. Ignacego Domeyki dla najlepszej pracy lub artykułu8.000,00
590Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychWystawa fotograficzna: Życie i praca Artura Poznańskiego (1873 - 1946)40.000,00
591Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychArchiwum stanowiska archeologicznego Maucallacta10.000,00
592Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychBaza danych archeologicznych z polskich badań wykopaliskowych w dolinach Huarmey i Culebras10.000,00
593Polskie Towarzystwo Studiów LatynoamerykanistycznychWystawa pt.: "10 lat polsko - peruwiańskich badań archeologicznych na północnym wybrzeżu Peru"7.500,00
594Polskie Towarzystwo TaksonomiczneCzasopismo, Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy30.000,00
595Polskie Towarzystwo TaksonomiczneAdam Malkiewicz, The Geometrid moths of Poland. Vol. I. Ennominae (Lepidoptera: Geometridae) - Polish Taxonomical Monographs9.600,00
596Polskie Towarzystwo Techniki SensorowejXII Konferencja Naukowa pt.: "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne" COE 201214.000,00
597Polskie Towarzystwo Techniki SensorowejBiuletyn PTTS "Technika sensorowa" wkładka w miesięczniku Elektronika10.800,00
598Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościCzasopismo, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość48.000,00
599Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościVII Konferencja naukowa pt.: "Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie"7.800,00
600Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościXVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ - I Sesja Międzynarodowa pt.: "Oblicza żywności" (FOOD DIVERSITY)11.000,00
601Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw pt.: "Doskonalenie jakości żywności z owoców, warzyw i grzybów"8.000,00
602Polskie Towarzystwo TeologiczneRuch Biblijny i Liturgiczny LXV (2012), nr 1-412.000,00
603Polskie Towarzystwo ToksykologiczneWarsztaty naukowe pt.: "Nowe trendy w toksykologii: Nanocząstki i nanomateriały"10.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
604Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu(red.) Andrzej Maryniarczyk, Słownik - przewodnik filozoficzny. Osoby, problemy, terminy30.000,00
605Polskie Towarzystwo Tomasza z AkwinuVittorio Possenti, Zarys filozofii polityki14.400,00
606Polskie Towarzystwo Tomasza z AkwinuXV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt.: "Spór o piękno"8.000,00
607Polskie Towarzystwo TowaroznawczeStrona internetowa czasopisma "Towaroznawcze Problemy Jakości"1.200,00
608Polskie Towarzystwo TowaroznawczeCzasopismo, Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science)11.300,00
609Polskie Towarzystwo UltrasonograficzneXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego39.000,00
610Polskie Towarzystwo WęgloweWorld Conference CARBON 201270.000,00
611Polskie Towarzystwo Zastosowań ElektromagnetyzmuXXII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu nt.: "Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technologiach i informatyce"10.000,00
612Polskie Towarzystwo ZeolitoweXIX Forum Zeolitowe10.000,00
613Polskie Towarzystwo ZoologiczneCzasopismo, Zoologica Poloniae, t. 5716.000,00
614Polskie Towarzystwo ZoologiczneCzasopismo, Ornis Polonica, t. 5314.350,00
615Polskie Towarzystwo ZoologiczneCzasopismo, The Ring10.000,00
616Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego77. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego9.000,00
617Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała OczapowskiegoKonferencja nt.: "Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym"3.000,00
618Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała OczapowskiegoV Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych6.800,00
619Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała OczapowskiegoXXIX Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych6.600,00
620Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała OczapowskiegoXVI Warszawskie Warsztaty Zootechniczne pt.: "Społeczności zwierzęce we współczesnym świecie"2.000,00
621Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała OczapowskiegoVIII Poznańskie Forum Zootechniczno - Weterynaryjne nt.: "Dobrostan zwierząt - współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii"4.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
622Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała OczapowskiegoRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego14.000,00
623Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia PsychicznegoKonferencja pt.: "Konsultacje rodzinne w podejściu refleksyjno - systemowym"4.000,00
624Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia PsychicznegoKonferencja pt.: "Czy są jeszcze zdrowi?. Niebezpieczne trendy w psychiatrii w Polsce i w Niemczech"5.000,00
625Południowo - Wschodni Instytut NaukowyTworzenie polskiej naukowej biblioteki ukrainoznawczej19.400,00
626Południowo - Wschodni Instytut NaukowyWydanie "Biuletynu Ukrainoznawczego", nr 159.000,00
627Południowo - Wschodni Instytut NaukowyAnna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w dobie autonomii galicyjskiej w latach 1867 - 191412.000,00
628Południowo - Wschodni Instytut NaukowyStanisław Stępień, Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917-1939, tom 610.800,00
629Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukRoczniki Historyczne t. 7815.000,00
630Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Slavia Occidentalis, t. 699.600,00
631Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Slavia Antiqua, t. 5322.000,00
632Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Lingua Posnaniensis t. 54 z. 1 i 222.000,00
633Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukRoczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 7211.400,00
634Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Interdisciplinary Studies in Musicology, t. 1115.000,00
635Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Studia z Automatyki i Informatyki, t. 376.000,00
636Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Biological Letters, vol. 49, z. 1 i 27.200,00
637Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, t. 22, z. 1 i 26.600,00
638Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Biuletyn Historii Wychowania, t. 27/201110.800,00
639Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka, t. 19, z. 1 i 221.600,00
640Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, t. 75, z. 1 i 218.000,00
641Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Res Facta Nova, t. 13 (22)10.800,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
642Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 23 i 2422.200,00
643Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza, t. 19, z. 1 i 213.200,00
644Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Badania Fizjograficzne (R. III)22.800,00
645Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukSebastian Paczos, Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764 - 1843)19.800,00
646Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Lubomira Burchardt, Izabela Dąmbska, Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego6.600,00
647Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Katarzyna Jędraszczyk, Orest Krasivski, Witold Sobczak, Ukraina - Polska - Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno - kulturalny wymiar współpracy12.000,00
648Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(ed.) Stanisław Jakóbczyk & Charlotte Krauss, From the West to the East. Literary paths against the current5.400,00
649Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Dobrochna Ratajczakowa i Katarzyna Lisiecka, Horyzonty opery8.400,00
650Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Witold Molik i Alina Hinc, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku7.200,00
651Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukMarek Marciniak, Teresa Czyż, Alfred Kaniecki i inni, Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu30.000,00
652Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Jerzy Sierociuk, Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 1314.400,00
653Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukZdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896 - 1927). Biografia9.000,00
654Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukJoanna Igielska, Tradycje opery, tradycje sztuki. Szaleństwo i patos w utworach scenicznych Georga Friedricha Händla10.200,00
655Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukJarmila Kaczmarek, Hieronim Kaczmarek, Patrycja Silska, Początki starożytnictwa wielkopolskiego w korespondencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego13.200,00
656Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(ed.) Piotr Śniedziewski, Zbigniew Przychodniak, Fiction de l' historie: formes et imaginaries de la rupture7.800,00
657Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukDziałalność Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w roku 20121.317.000,00
658Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk"Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu". Międzynarodowa konferencja naukowa w 200 - lecie urodzin pisarzy8.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
659Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukXXXIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej - Kamzowej pt.: "Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy"9.000,00
660Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukKonferencja pt.: "Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku"11.000,00
661Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukKonferencja pt.: "Identities and Modernizations"15.000,00
662Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukKonferencja z cyklu: "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny; temat tegorocznego spotkania: Język narzędziem komunikacji interpersonalnej dawniej i dziś"15.500,00
663Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukKonferencja pt. "Język religijny dawniej i dziś w kontekście teologicznym i kulturowym"17.000,00
664Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Anna Piotrowicz i Małgorzata Witaszek - Samborska, Trwanie w języku. Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci4.200,00
665Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukMarlena Puk, Mitologia w wygnańczych utworach Owidiusza5.400,00
666Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukMarcin Bogucki, Mit ładu postkolonialnego, równości rasowej i płciowej w inscenizacjach operowych Petera Sellarsa5.400,00
667Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukAgnieszka Budzińska - Bennett, "Subtilitas". Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua. Tekst - kontekst - intertekst11.400,00
668Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Biuletyn Historii Wychowania, t. 28 i 2917.600,00
669Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Forestry Letters. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych, t. 103 i 10410.000,00
670Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Interdisciplinary Studies in Musicology, vol. 127.700,00
671Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukCzasopismo, Studia Europaea Gnesnensia / Gnieźnieńskie Studia Europejskie, t. 5 i 624.000,00
672Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Waldemar Szczerbinski i Bartosz Lampkowski, Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda15.000,00
673Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Filip Kubiaczyk i Katarzyna Miros, Hiszpania. Mit czy rzeczywistość9.000,00
674Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukJakub Kozłowski, Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszy (70 - 96 po Chr.). Reformy administracyjne i polityka zewnętrzna6.000,00
675Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukMarcin Gmys, Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk37.200,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
676Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk(red.) Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki, Gonçalo Jorge Morais da Costy, Kultura, Media, Etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej9.000,00
677Pracownia sp. z o.o.Anna Wiszniewska, Stanisław Jagmin - prekursor polskiej ceramiki artystycznej XX wieku10.800,00
678Projekt Nauka. Fundacja na Rzecz Promocji Nauki PolskiejBartosz Ryż, Koncepcja języka teoretyczno - literackiego strukturalistów polskich7.200,00
679Prószyński Media sp. z o.o.Prenumerata sponsorowana Świata Nauki dla 2.500 szkół publicznych143.750,00
680Prószyński Media sp. z o.o.Prenumerata sponsorowana Wiedzy i Życia dla 2.500 szkół publicznych90.000,00
681Societas Humboldtiana PolonorumBogusław Buszewski, Marian Jaskuła, Word without borders - science without borders?8.400,00
682Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o.Małgorzata Bogunia - Borowska, Piotr Sztompka, Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej31.860,00
683Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business AdministrationXIII Międzynarodowa Konferencja pt.: "Zarządzanie Finansami - upowszechnianie i transfer wyników badań"20.000,00
684Stowarzyszenie Astronomia NovaIX Okręgowy Konkurs Astronomiczny "URANIA"2.000,00
685Stowarzyszenie Astronomia NovaII Konkurs Artystyczny "Ars Astronomica"2.300,00
686Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichCzasopismo, Przegląd Biblioteczny24.700,00
687Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichCzasopismo, Zagadnienia Informacji Naukowej12.000,00
688Stowarzyszenie DoxoTronicaVth Cracow Conference of Psychology and Law31.200,00
689Stowarzyszenie DoxoTronicaBudowa portalu internetowego promującego psychologię sądową8.000,00
690Stowarzyszenie DoxoTronica"Skalpel psychologa" - warsztaty promujące współczesne testy psychologiczne5.450,00
691Stowarzyszenie EBIBUpowszechnianie i promocja nauki w środowisku bibliotekarzy naukowych i specjalistów informacji naukowej45.500,00
692Stowarzyszenie EBIBPromocja otwartej nauki w Polsce22.200,00
693Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu39.000,00
694Stowarzyszenie Elektryków PolskichKonferencja naukowo - techniczna pt.: "Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie"8.500,00
695Stowarzyszenie Elektryków PolskichCzasopismo, INPE - informacje o normach i przepisach elektrycznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich + dodatek "Podręcznik INPE dla elektryków"73.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
696Stowarzyszenie Elektryków PolskichCzasopismo, ENERGETYKA - problemy elektroenergetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej108.000,00
697Stowarzyszenie Elektryków PolskichSPEKTRUM - biuletyn organizacyjny i naukowo - techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich18.800,00
698Stowarzyszenie Elektryków PolskichKonferencja naukowo - techniczna pt.: "Techniki obrazowania struktur i czynności narządów człowieka"11.000,00
699Stowarzyszenie Elektryków PolskichXII Konferencja naukowo - techniczna pt.: "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"8.000,00
700Stowarzyszenie Elektryków PolskichXXXI Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji - SECON 20127.500,00
701Stowarzyszenie Elektryków PolskichCzasopismo, OPTO - Electronic Review60.000,00
702Stowarzyszenie Elektryków PolskichV Konferencja naukowo - techniczna pt.: "Promieniowanie optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologie POOMT 2012"10.000,00
703Stowarzyszenie Elektryków PolskichKonferencja pt.: "Bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury w aspekcie ochrony odgromowej"5.000,00
704Stowarzyszenie Elektryków PolskichVII Lubuska Konferencja Naukowo - Techniczna pt.: "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i - MITEL 2012" - Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki8.450,00
705Stowarzyszenie FilomatówStworzenie platformy internetowej z wolnym dostępem do książek naukowych wydanych przez Liberi Libri6.000,00
706Stowarzyszenie Germanistów PolskichMiędzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Człowiek - Języki - Kultury / Mensch - Sprachen - Kulturen"20.000,00
707Stowarzyszenie Historyków SztukiLXI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt.: "Współczesność - historia nieznana"21.000,00
708Stowarzyszenie Historyków SztukiGromadzenie zbiorów i ich upowszechnianie6.000,00
709Stowarzyszenie Historyków Sztuki(red.) Jacek Bielak, Jacek Friedrich, Małgorzata Omilanowska, Maniera - Manieryzm - Manieryczność13.800,00
710Stowarzyszenie Instytut Śląski w OpoluPolityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku2.800,00
711Stowarzyszenie Instytut Śląski w OpoluRocznik, Studia Śląskie, t. 7113.128,00
712Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu(red.) Michał Lis, Leokadia Drożdż, Plebiscyt i powstania śląskie 1919 - 1921 - po 90. latach6.000,00
713Stowarzyszenie Instytut Śląski w OpoluMiasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: Opole - Görlitz/ Zgorzelec - Opava po 1989 roku "Colloquium Opole 2012"15.800,00
714Stowarzyszenie Instytut Śląski w OpoluKonferencja pt.: "Granice Śląska"12.750,00
715Stowarzyszenie Instytut ZachodniCzasopismo, Przegląd Zachodni60.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
716Stowarzyszenie Instytut Zachodni(red.) Piotra Kalki, Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu6.000,00
717Stowarzyszenie Instytut ZachodniBogdan Koszel, Krzysztof Malinowski, Zbigniew Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski (1990 - 2010)9.600,00
718Stowarzyszenie Instytut ZachodniBiuletyn Instytutu Zachodniego w wersji anglojęzycznej22.800,00
719Stowarzyszenie Inżynierów i Techników GórnictwaCzasopismo, Przegląd Górniczy105.000,00
720Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichMikołaj Karpiński, Igor Piotr Kurytnik, Bezpieczeństwo informacji10.151,00
721Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichCzasopismo, Inżynieria i Aparatura Chemiczna33.000,00
722Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichCzasopismo, Przegląd Spawalnictwa65.000,00
723Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichCzasopismo, Mechanik98.000,00
724Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichMiesięcznik naukowo - techniczny, Pomiary Automatyka Kontrola130.000,00
725Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichCzasopismo naukowo - techniczne, Tribologia. Teoria i Praktyka49.000,00
726Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichKonferencja pt.: "Podstawowe Problemy Metrologii (PPM' 2012)"19.750,00
727Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich3. Międzynarodowa Konferencja pod hasłem: "Natryskiwanie cieplne. Zastosowania"20.000,00
728Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichKonferencja pt.: "Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2012 Stan, potrzeby, oczekiwania możliwości" Hydraulics and pneumatics' 2012 "Condition, necessities, expectations, possibilities"20.000,00
729Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich41. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, (41 KKBN - Toruń 2012)25.000,00
730Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichXV Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji8.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
731Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichKonferencja pt.: "Materiały polimerowe i ich przetwórstwo"4.000,00
732Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichCzasopismo, Hydraulika i Pneumatyka32.400,00
733Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu ChemicznegoCzasopismo, Chemik Nauka - Technika - Rynek110.000,00
734Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii PowierzchniXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: "Achievements of Mechanical and Materials Engineering AMME' 2012"54.242,00
735Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii PowierzchniCzasopismo, Archives of Materials Science and Engineering57.600,00
736Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii PowierzchniCzasopismo, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering144.000,00
737Stowarzyszenie Liber Pro ArteMiędzynarodowa konferencja pt.: "Music and Propaganda in the Visual Arts"8.300,00
738Stowarzyszenie Liber Pro ArteBarbara Wojciechowska, Grażyna Klukowska, Anna Agnieszka Szablowska, Anna Straszewska, Anna Wierzbicka, Polskie życie artystyczne w latach 1944 - 1960. Diariusz wydarzeń150.000,00
739Stowarzyszenie Liber Pro ArteBarbara Przybyszewska - Jarmińska, Asprilio Pacelli, Sacrae cantiones18.000,00
740Stowarzyszenie Liber Pro Arte(redaktor tomu) Paweł Gancarczyk, (autorzy tekstów) Małgorzata Biłozór - Salwa, Patryk Frankowski, Dominika Grabiec, Anna Gruszczyńska -Ziółkowska, Tomasz Jeż, Anna Jurek - Nathan, Zofia Kajczuk, Stanisław Kobielus, Grzegorz Kubies, Alina Mądry, Barbara Przybyszewska - Jarmińska, Oksana Shkurgan, Olga Sutkowska, Beniamin Vogel, Marcin Zgliński, Sławomira Żerańska - Kominek, Oblicza ikonografii muzycznej w Polsce: źródła - problemy - interpretacje10.200,00
741Stowarzyszenie Liber Pro ArteAnna Straszewska, Kostium historyczny w twórczości Jana Matejki na tle sztuki XIX w.27.600,00
742Stowarzyszenie Malakologów PolskichCzasopismo, Folia Malacologica18.000,00
743Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Toyotaryzm w kulturze europejskiej"10.000,00
744Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kardiologii PrenatalnejCzasopismo, Echo Płodu Polska Kardiologia Prenatalna2.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
745Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki ŚrodowiskowejVII Konferencja Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie pt.: "Trójprzymierze"12.000,00
746Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki ŚrodowiskowejX Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów6.000,00
747Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad RakiemGliwickie Spotkania Naukowe 2012 pt.: "Wykorzystanie biologii molekularnej i biotechnologii w diagnostyce i terapii nowotworów"30.000,00
748Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w WarszawieJan Jaskanis, Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno - wschodniej Polsce24.000,00
749Stowarzyszenie Neuropatologów PolskichCzasopismo, Folia Neuropathologica52.800,00
750Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówPromocja około 15 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "MTE 2012"20.000,00
751Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówUdział około 100 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach wynalazków w 2011 roku70.500,00
752Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówPromocja około 15 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na XV Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "ARCHIMEDES 2012"13.500,00
753Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówPromocja około 45 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów109.200,00
754Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówPromocja około 30 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na Międzynarodowej Wystawie "Pomysły - Innowacje - Nowe Produkty - IENA"28.000,00
755Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówPromocja około 20 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "ITEX 2012"30.400,00
756Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówPromocja około 150 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2012100.716,00
757Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i RacjonalizatorówPromocja około 40 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na 61. Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki "Brussels Eureka Contest"84.000,00
758Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda DynowskiegoProjekt: Etnografia dla najmłodszych10.000,00
759Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda DynowskiegoProjekt: Etnografia do kieszeni11.500,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
760Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda DynowskiegoProjekt: Etno-Log. Zaloguj się na ludowo8.000,00
761Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda DynowskiegoPracownia Koszykowa20.000,00
762Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda DynowskiegoUspołeczniamy skanseny15.000,00
763Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda DynowskiegoPoszukiwacze Warszawskich Tradycji15.000,00
764Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda DynowskiegoPolskie stroje ludowe w internecie3.000,00
765Stowarzyszenie Pro Cultura LitterariaCzasopismo, Teksty Drugie45.000,00
766Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria(red.) Marek Zaleski, Warszawa Miłosza13.200,00
767Stowarzyszenie Pro Cultura LitterariaAgnieszka Mrozik, Rewolucja zaczęła się od kobiet. O tożsamości polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 r.20.600,00
768Stowarzyszenie Pro Cultura LitterariaBarbara Bobrowska, Felicjan Faleński - melodramatyzm, parabolizm, groteska8.400,00
769Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria(wstęp i opracowanie edytorskie) Iwona Wiśniewska, Eliza Orzeszkowa, Wóz Żagornanta (nieukończony dramat)8.400,00
770Stowarzyszenie Pro Cultura LitterariaGrzegorz Marzec, Hermeneuta i historia. Jarosław Marek Rymkiewicz w Bakecie11.400,00
771Stowarzyszenie Pro Cultura LitterariaPaweł Mościcki, Idea potencjalności. Wokół filozofii Giorgio Agambena.(Seria: "Archiwa Współczesności")12.450,00
772Stowarzyszenie Pro Cultura LitterariaKrzysztof Wolański, Przypadek Schrebera - wyzwanie dla psychoanalizy. Freud, Lacan, Deleuze. (Seria: "Archiwa Współczesności")16.650,00
773Stowarzyszenie Techniczne Odlewników PolskichKonferencja pt.: "Współpraca europejskich producentów maszyn i urządzeń z odlewnikami porozumienia MEGI"9.768,00
774Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb ŚląskiElżbieta Hurnikowa, Maria Pawlikowska Jasnorzewska. Zarys monograficzny15.000,00
775Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb ŚląskiGrażyna Wrona, Tadeusz Sierny, Krzysztof Woźnikowski, W kręgu "Merkuriusza Polskiego". Studia i szkice w 350 lecie prasy polskiej6.600,00
776Stowarzyszenie z Nauką w PrzyszłośćOgólnopolska Konferencja Młodych Naukowców17.770,00
777Stowarzyszenie z Nauką w PrzyszłośćKonferencja pt.: "Matematyka i jej metody" połączona z finałem XXIX Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków9.000,00
778Stowarzyszenie z Nauką w PrzyszłośćOgólnopolski Turniej Młodych Fizyków18.850,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
779Stowarzyszenie z Nauką w PrzyszłośćInterdyscyplinarna Konferencja pt.: "Fizyka i Przyroda" połączona z rozstrzygnięciem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę "Fizyka a Ekologia"22.745,00
780Stowarzyszenie z Nauką w PrzyszłośćWarsztaty - Objazdowe Laboratorium Fizyki - fizyka i chemia w piaskownicy - Badacz przyrody pomysłem na upowszechnianie i popularyzację nauki wśród dzieci od 6 do 9 lat z różnych środowisk oraz regionów odległych od środowisk akademickich30.400,00
781Szczecińskie Towarzystwo NaukoweXII Zachodniopomorski Festiwal Nauki90.000,00
782Szczecińskie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Acta Ichthyologica et Piscatoria (wersja papierowa)45.600,00
783Szczecińskie Towarzystwo NaukoweCzasopismo, Acta Ichthyologica et Piscatoria (wersja elektroniczna)22.800,00
784Szkoła Wyższa im. Pawła WłodkowicaGromadzenie księgozbioru, opracowanie księgozbioru, udostępnianie księgozbioru85.000,00
785Szkoła Wyższa im. Pawła WłodkowicaCzasopismo, Humanizacja Pracy18.000,00
786Szkoła Wyższa im. Pawła WłodkowicaPrenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę22.000,00
787Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Biblioteka Szkoły Wyższej Psychologii SpołecznejStworzenie wideoteki dostępnej w systemie on - line70.683,00
788Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Wydział PrawaOrganizacja cyklu wykładów promujących osiągnięcia nauki57.335,00
789Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Wydział PrawaPrzygotowanie materiałów audiowizualnych do publikacji w Internecie37.000,00
790Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w PoznaniuBiennial Symposium on Personality and Social Psychology (BSPSP) - 4 edycja67.000,00
791Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w PoznaniuCzasopismo, Psychologia Jakości Życia12.600,00
792ŚLĄSK sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe(redakcja naukowa) Jan Malicki ; (tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski) Wawrzyniec Sawicki, Wojciech Korfanty. Przemówienia z lat 1904 - 191821.000,00
793ŚLĄSK sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe"Guliwer" Czasopismo o książce dla dziecka16.800,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
794ŚLĄSK sp. z o.o. Wydawnictwo NaukoweJan Szmyd, Myślenie i zachowanie nieracjonalne. Tradycyjne i współczesne wymiary. Z psychologii i filozofii irracjonalizmu9.900,00
795ŚLĄSK sp. z o.o. Wydawnictwo NaukoweCzasopismo, Przegląd Rusycystyczny29.350,00
796ŚLĄSK sp. z o.o. Wydawnictwo NaukoweRobert Krzysztofik, Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku. Interpretacja geograficzno - historyczna16.600,00
797ŚLĄSK sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe(redaktor naukowy) Sylwester Wróbel, Samorząd terytorialny w państwach europejskich16.710,00
798Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Biblioteka GłównaCzasopismo naukowe Annales Academiae Medicae Silesiensis (AAMS)25.200,00
799TAKO Tomasz Klejna(red.) Bogna Łakomska, The Artistic Traditions of Non - European Cultures7.200,00
800Taurus Film ITD.Filmowa Biblioteka Naukowa 3D - Kardiologia XXI wieku297.300,00
801Termedia sp. z o.o.Organizacja III Kongresu pn. "Top Nephrological Trends"21.300,00
802Termedia sp. z o.o.Organizacja VII konferencji pn. "Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2011"29.000,00
803Termedia sp. z o.o.Czasopismo, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne12.000,00
804Termedia sp. z o.o.Czasopismo, Archives of Medical Science51.000,00
805Termedia sp. z o.o.Czasopismo, Medycyna Paliatywna16.800,00
806Termedia sp. z o.o.Czasopismo, Journal of Contemporary Brachytherapy10.800,00
807Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASRafał Czekaj, Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna6.300,00
808Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASMichalina Broda, Lekarze i ich działalność w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV - XV wieku6.300,00
809Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASMagdalena Radomska, Polityka kierunków neoawangardy węgierskiej (1966 - 80)22.450,00
810Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASKornelia Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej8.850,00
811Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAndrzej Dąbrowski, Intencjonalność a semantyka. Omówienie wybranych aspektów zagadnienia10.050,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
812Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASMarta Wyka, Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji8.025,00
813Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASBartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987 - 2003)14.850,00
814Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASMarcin Czerwiński, Smutek labiryntu. Gnoza i literatura. Motywy, wątki, interpretacje6.900,00
815Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAgnieszka Bandura, Aisthesis. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej12.600,00
816Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASKarol Franczak, Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością7.425,00
817Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS(red.) Andrzej Nowakowski, Nieznany skarb. Kopalnia Soli w Wieliczce36.000,00
818Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAgnieszka Bartnik, Zarys wierzeń plemion celtyckich8.025,00
819Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAnna Wieczorkiewicz, Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny8.400,00
820Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASBarbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz y Borbón, Księżna Czartoryska8.325,00
821Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAgnieszka Jankowska-Marzec, Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w Kulturze polskiej XIX i XX wieku12.000,00
822Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAnna Śliwa, Sztuka - percepcja - język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego9.000,00
823Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASRobert Kasperski, Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem "tradycji dynastycznej Amalów"8.325,00
824Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASPrzemysław Piotr Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587 - 161815.700,00
825Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASTomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku9.150,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
826Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAneta Piech - Klikowicz, "Patrzymy sobie w oczy..." - Ja poetyckie Ewy Lipskiej wobec Ty6.900,00
827Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASEwa Łubieniewska, Szatańskie pomysły i dusza anielska Teatru Witkacego w Zakopanem11.400,00
828Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS(red.) Piotr Makowski, Intersubiektywność9.700,00
829Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASSebastian Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna - projekt otwarty8.450,00
830Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASEwa Maciejewska - Mroczek, Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka9.250,00
831Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASMarek Pacukiewicz, Grań kultury. Transgresje alpinizmu7.700,00
832Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAdriana Adamska, Metafizyczny wymiar piękna w malarstwie Jerzego Nowosielskiego9.750,00
833Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASPaweł Dybel, Oblicza hermeneutyki7.100,00
834Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASSebastian Gałecki, Spór o sumienie. Johna Henry'ego Newmana filozofia moralności15.750,00
835Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASMichał Podniesiński, Prawda i władza. Filozofia Michela Foucaulta w latach 1956 - 19779.650,00
836Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS(red.) Wojciech Walanus, Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej6.500,00
837Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASWojciech Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko - sandomierska5.300,00
838Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAndrzej Basista, Andrzej Nowakowski, Jak czytać architekturę14.450,00
839Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASJan Sadkiewicz, Idea porozumienia polsko - niemieckiego w latach 30. XX wieku. Wokół publicystyki Władysława Studnickiego i wileńskiego "Słowa"6.550,00
840Towarzystwo Biologii RozroduCzasopismo, Reproductive Biology23.700,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
841Towarzystwo Chemii i Inżynierii EkologicznejMiesięcznik, Ecological Chemistry and Engineering A/ Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2012, t. 19 (dziesięć zeszytów, w tym dwa podwójne)45.000,00
842Towarzystwo Internistów PolskichPolskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej60.000,00
843Towarzystwo Kultury JęzykaKonferencja językoznawcza połączona z badaniami językowymi w terenie4.700,00
844Towarzystwo Kultury Języka(red.) Henryka Sędziak i Dorota Czyż, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XVI. Językowa przeszłość i współczesność6.827,00
845Towarzystwo Kultury JęzykaCzasopismo, Poradnik Językowy65.224,00
846Towarzystwo Literackie im. Adama MickiewiczaKonferencja pt.: "[...] gdzie piękno, gdzie poezja? Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin"35.000,00
847Towarzystwo Literackie im. Adama MickiewiczaKonferencja pt.: "Józef Ignacy Kraszewski 1812 - 2012. Pisarz - Myśliciel - Autorytet"15.000,00
848Towarzystwo Literackie im. Adama MickiewiczaWiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza24.500,00
849Towarzystwo Miłośników HistoriiMaciej Tumulec, Historia stosunków polsko - indyjskich XVI - XXI wiek9.600,00
850Towarzystwo Miłośników HistoriiDiana Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzesko litewskiego w latach 1565 - 17639.000,00
851Towarzystwo Miłośników Historii(red.) Agnieszka Janiak - Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, Anna Żarnowska, Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku13.800,00
852Towarzystwo Miłośników HistoriiBożena Czwojdrak, Zofia Holszańska (zm. 1461). Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce14.400,00
853Towarzystwo Miłośników HistoriiKrzysztof Baracha, Casus conscientiae. Orzeczenia prawno - pastoralne kanonistów i teologów krakowskich z XV w.4.800,00
854Towarzystwo Miłośników HistoriiAnna Sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii9.600,00
855Towarzystwo Miłośników Historii(red.) Wojciech Lipiński, Polesie - szkice etnograficzne22.200,00
856Towarzystwo Miłośników Historii"Napis". Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, seria XVIII: Tabu i wstyd18.000,00
857Towarzystwo Miłośników Historii(red.) Mariola Hoszowska, Agnieszka Kawalec, Leonid Zaszkilniak, Galicja a powstanie styczniowe37.800,00
858Towarzystwo Miłośników Historii(red.) Andrzej Nowak, Historie Polski w wieku XIX. Historie polityczne. T. 2 i 339.000,00
859Towarzystwo Miłośników Historii(red.) Andrzej Nowak, Historie Polski w wieku XIX. Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura. T. 123.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
860Towarzystwo Miłośników HistoriiEwa Wolnicz - Pawłowska, O nazwach wodnych w Polsce5.400,00
861Towarzystwo Miłośników Historii(red.) Lidia Michalska - Bracha, Maria Korybut - Marciniak, Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli "W obcym mundurze"18.600,00
862Towarzystwo Miłośników Historii(oprac.) Wojciech Krawczuk, Siedem Ksiąg o czynach Karola Gustawa Króla Szwecji, Samuel Pufendorf55.200,00
863Towarzystwo Miłośników Języka PolskiegoCzasopismo, Język Polski 2012, z. 1 - 531.540,00
864Towarzystwo Naukowe Franciszka SalezegoCzasopismo, Seminare. Poszukiwania Naukowe22.000,00
865Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha KętrzyńskiegoGrzegorz Białuński, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII - XV wiek). Część I6.490,00
866Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha KętrzyńskiegoCzasopismo, Komunikaty Warmińsko - Mazurskie23.800,00
867Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(Eds.) Dagmara Musiał, Elżbieta Rydz, The Psychology of Human Development - Selected Issues. Vol. II7.800,00
868Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Katarzyna Braun, Anna Lendzian, Ryszard Skrzyniarz, Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela - stan faktyczny i postulowany15.000,00
869Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Irena Rolska - Borych, Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI16.200,00
870Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIDanuta Opozda, Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów14.400,00
871Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IITomasz Huzarek, Tomasza z Akwinu teoria afektywnego poznania Boga oraz jej filozoficzne i teologiczne założenia6.600,00
872Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIMirosław Daniluk, Sigla. Zbiór skrótów nazw Instytutów życia konsekrowanego16.200,00
873Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Urszula Borkowska, Edukacja w szkołach urszulanek (XVII - XX wiek)7.800,00
874Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIWioletta Woś, Prywatne żeńskie szkoły gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1882 - 193912.000,00
875Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIBernadeta Lelonek - Kuleta, Psychospołeczne korelaty uzależnień od gier hazardowych9.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
876Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKrzysztof R. Prokop, Sakry i sukcesja święceń biskupich episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku15.600,00
877Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(opracowanie, przekład i komentarz) Henryk Podbielski, Hermogenes. Sztuka retoryczna18.000,00
878Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIMichał Głowala, Łatwość działania. Klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce25.800,00
879Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Zenon Uchnast, Synergia a dobro wspólne: Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania i zarządzania13.200,00
880Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(oprac.) Robert R. Chodkowski, Sofokles, Tragedie. Tom II. Król Edyp, Antygona, Elektra. Przekład14.400,00
881Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Claire Martinot, Sonia Gerolimich, Urszula Paprocka - Piotrowska, La complexite en langue et son acquisition16.200,00
882Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIMagdalena Białonowska, Andrzej Stanisław Ciechanowiecki (ur. 1924) - kolekcjoner, marszand i mecenas19.200,00
883Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIMariusz Sztaba, Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II25.200,00
884Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Monika Szabłowska - Zaręba, Weronika Litwin, Sławomir J. Żurek, Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura18.600,00
885Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Sławomir J. Żurek, Dydaktyka literatury i języka polskiego - stań badań i perspektywy badawcze13.200,00
886Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIAnna Adamczuk - Stęplewska, Polska literatura najnowsza (1989 - 2009) w szkole10.200,00
887Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKatarzyna Mariańczyk, Kobiety a ryzyko raka. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce onkologicznej9.000,00
888Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Beata Kostrubiec, Elżbieta Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem. Aspekty badań empirycznych i klinicznych8.400,00
889Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(oprac.) Julian Wojtkowski, Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie29.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
890Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIJacek Sobek, Dezorientacja ewaluatywna a zachowania celowe jednostki w sytuacji przemian makrosystemowych6.000,00
891Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Mirosława Ołdakowska - Kufel, ks. Wiesław Felski, Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u19.200,00
892Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Barbara Chyrowicz, Etyka stosowana. Metody i problemy15.000,00
893Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Agnieszka Bender, Ryszard Kasperowicz i inni, Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej15.000,00
894Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIMariusz Wołońciej, Kultura pracy i organizacji w przysłowiach polskich i niemieckich. Perspektywa psychologiczna12.000,00
895Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Małgorzata Kitowska - Łysiak, Marcin Lachowski, Granice recepcji. Sztuka polska wobec sztuki obcej9.000,00
896Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIWiesław Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce15.000,00
897Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(red.) Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio, Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna15.000,00
898Towarzystwo Naukowe NieruchomościXX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości3.000,00
899Towarzystwo Naukowe PłockieGromadzenie księgozbioru220.000,00
900Towarzystwo Naukowe PłockieKonserwacja księgozbioru74.000,00
901Towarzystwo Naukowe PłockieRozbudowa i utrzymanie baz danych Biblioteki im. Zielińskich15.000,00
902Towarzystwo Naukowe PłockieUdostępnianie dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych Towarzystwa Naukowego Płockiego90.000,00
903Towarzystwo Naukowe PłockieDigitalizacja księgozbioru100.000,00
904Towarzystwo Naukowe PłockieUdostępnianie księgozbioru380.000,00
905Towarzystwo Naukowe PłockieOpracowanie księgozbioru140.000,00
906Towarzystwo Naukowe Societas VistulanaMaria Molenda, Splendide vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447 - 157229.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
907Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana(red.) Waldemar Bukowski i Tomasz Jurek, Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych54.000,00
908Towarzystwo Naukowe Societas VistulanaKarol Nabiałek, Starostwo olsztyńskie do połowy XVII wieku26.400,00
909Towarzystwo Naukowe Societas VistulanaDobrosława Horzela, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440 - 147722.800,00
910Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana(wybór i opracowanie) Dariusz Kosiński, Ze świata ułudy. Wybór pism teatralnych6.000,00
911Towarzystwo Naukowe Societas VistulanaKrzysztof Witkowski, Władysław Odonic, książę wielkopolski (ok. 1190 - 1239)9.000,00
912Towarzystwo Naukowe w ToruniuCzasopismo, Zapiski Historyczne59.000,00
913Towarzystwo Naukowe w Toruniu(wyd.) Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad, Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416 - 1527)12.000,00
914Towarzystwo Naukowe w ToruniuBibliografia Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku. "Zapiski Historyczne". T. 77. Suplement13.200,00
915Towarzystwo Naukowe w ToruniuRoman Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński, Konfliktbewätigung und Friedensstiftungen im Mittelalter, Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu12.000,00
916Towarzystwo Naukowe WarszawskieBibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw24.000,00
917Towarzystwo Naukowe Warszawskie(red.) Zofia Rudnik - Karwatowa, Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku6.000,00
918Towarzystwo Naukowe WarszawskieCzasopismo, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, z. 40 i 4111.400,00
919Towarzystwo Naukowe WarszawskieCzasopismo, Slavia Meridionalis, t. 1211.400,00
920Towarzystwo Naukowe WarszawskieCzasopismo, Acta Baltico - Slavica, t. 3611.400,00
921Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Terra sigillata Legnicensis - z dziejów legnickiego aptekarstwa"2.000,00
922Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyVIII Muzealne Spotkania Archeologiczne. Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy3.500,00
923Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Nowe uzależnienia i patologie społeczne w kontekście zmian społeczno - ekonomicznych w Polsce"6.100,00
924Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Rodzina osoby niepełnosprawnej - funkcjonowanie wewnątrzrodzinne i społeczne"7.500,00
925Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Janusz Korczak i jego idee w XXI w. - Rok Janusza Korczaka w środowisku oświaty legnickiej"8.600,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
926Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Miasto Legnica w świadomości swoich mieszkańców"11.000,00
927Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Ratownictwo medyczne w Polsce - prawo, instytucje i funkcje"9.000,00
928Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie - rola zawodowa i społeczna"7.500,00
929Towarzystwo Przyjaciół Nauk w LegnicyKonferencja pt.: "Rodzina w Polsce - jej struktura i funkcjonowanie u progu XXI wieku"7.000,00
930Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoOpracowanie komputerowej bazy danych. Elektroniczny Katalog Biblioteki Naukowej TPN9.250,00
931Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoDigitalizacja zbiorów Biblioteki Naukowej TPN13.500,00
932Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoPrzechowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym starodruków i zbiorów specjalnych31.050,00
933Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoGromadzenie księgozbioru5.800,00
934Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoBiuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu nr 16 (Edycja cyfrowa)2.500,00
935Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoDziałalność z zakresu informacji naukowej i aktywności popularyzatorskiej8.850,00
936Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoRocznik Przemyski, t. 48, z. 1: Historia Wojskowości4.000,00
937Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoJerzy Starnawski, Biblioteka Przemyska, t. 46: Z Ziemi Przemyskiej i ziem sąsiednich3.000,00
938Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoRocznik Przemyski, t. 48, z. 4: Historia4.000,00
939Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii OsińskiegoRocznik Przemyski, t. 48, z. 2: Literatura i Język4.500,00
940Towarzystwo Tradycji AkademickiejMichał Laszczkowski, Korporacja Akademicka Welecja10.000,00
941Towarzystwo Wolnej Wszechnicy PolskiejLubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Oddziale Lubelskim TWWP40.000,00
942Twoje Zdrowie sp. z o.o.Czasopismo, Medycyna Metaboliczna27.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
943Twoje Zdrowie sp. z o.o.Czasopismo, Postępy Neonatologii19.800,00
944Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki SpołecznejKonferencja naukowa pt.: "Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo - Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich". X edycja52.000,00
945Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuCzasopismo, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu79.840,00
946Uniwersytet GdańskiX Bałtycki Festiwal Nauki243.400,00
947Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w KielcachXII Kielecki Festiwal Nauki100.000,00
948Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Biblioteka UniwersyteckaPoszerzenie zasobów bibliotecznych bazy repozytorium instytucjonalnego AMUR o pełnotekstową kolekcję czasopism naukowych wydawanych na UAM oraz szerokie upowszechnienie informacji o dorobku naukowym pracowników dla międzynarodowego środowiska naukowego150.000,00
949Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Biblioteka UniwersyteckaUpowszechnienie informacji bibliotecznej o zasobach unikatowej kolekcji Kaiser-Wilhelm - Bibliothek pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dla międzynarodowego środowiska naukowego200.000,00
950Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Biblioteka UniwersyteckaPoszerzenie i opracowanie bazy elektronicznych zasobów naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz upowszechnienie informacji bibliotecznej o kolekcjach dla międzynarodowego środowiska naukowego176.031,70
951Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka JagiellońskaKatalog inkunabułów Biblioteki Jagiellońskiej30.000,00
952Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka JagiellońskaRozbudowa Katalogu Komputerowego Zbiorów Biblioteki UJ o metadane zapisane na kartach katalogowych dot. książek z lat 1950 - 198994.000,00
953Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Jagiellońska(opracowali) Iwona Bator, Grzegorz Fulara, Monika Jaglarz, Joanna Jaskowiec, Urszula Klatka, Ewa Malicka; (red.) Monika Jaglarz i Ewa Malicka, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 11435 - 11862. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Cz. 25.780,00
954Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka JagiellońskaKatalog krakowskich druków muzycznych wydanych po roku 180014.000,00
955Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka JagiellońskaKatalog najcenniejszych rysunków polskich ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej od XVII do XX wieku15.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
956Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka JagiellońskaKatalog druków XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej - kontynuacja20.000,00
957Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka GłównaPrzystosowanie do udostępniania i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w obszarze wolnego dostępu nowego gmachu Biblioteki.144.000,00
958Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Biblioteka GłównaRetrokonwersja zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu udostępnienia zasobów w nowym gmachu Biblioteki137.000,00
959Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyBydgoski Festiwal Nauki110.000,00
960Uniwersytet Łódzki - Biblioteka UniwersyteckaDigitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi40.000,00
961Uniwersytet Łódzki - Biblioteka UniwersyteckaDigitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945 - 197028.200,00
962Uniwersytet Łódzki - Biblioteka UniwersyteckaDigitalizacja unikatowych poloników z XVI i XVII wieku34.500,00
963Uniwersytet Łódzki - Biblioteka UniwersyteckaDigitalizacja unikatowej kolekcji druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku8.900,00
964Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Biblioteka GłównaKlasyfikacja i przysposobienie zbiorów naukowych Biblioteki Głównej UMCS do udostępnienia w wolnym dostępie50.000,00
965Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaWprowadzenie do obiegu czytelniczego naukowej literatury niemieckiej otrzymanej w ramach darów przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu86.000,00
966Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaMłyn informacyjny - Biblioteka Uniwersytecka na Festiwalu Nauki i Sztuki8.700,00
967Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaRetrokonwersja opisów książek z zakresu medycyny i nauk pokrewnych pochodzących z zakupów oraz darów polskich i zagranicznych20.000,00
968Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaInstytucjonalne repozytorium otwarte UMK - europejski model archiwizacji dorobku nauki17.000,00
969Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaII Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce5.000,00
970Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaDigitalizacji Gazety Toruńskiej (1893 - 1921) - podstawowego źródła do badań historycznych i regionalnych Pomorza15.000,00
971Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaKonserwacje zachowawcze średniowiecznych kodeksów dla celów digitalizacyjnych i wystawowych24.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
972Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biblioteka UniwersyteckaWprowadzenie do obiegu czytelniczego naukowej literatury niemieckiej przekazanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w darze przez Bibliotekę Uniwersytecką we Fryburgu (Szwajcaria)35.000,00
973Uniwersytet Opolski - Biblioteka GłównaRozbudowa systemu informacyjno - wyszukiwawczego PEDAGOG4.500,00
974Uniwersytet Opolski - Biblioteka GłównaZwiększenie dostępu do zasobów biblioteki przez retrospektywne opracowanie zbiorów15.000,00
975Uniwersytet Opolski - Biblioteka GłównaDigitalizacja jako sposób ochrony i upowszechnienia cennych dokumentów ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego22.000,00
976Uniwersytet Opolski - Biblioteka GłównaKonwersja bibliograficznej bazy dokumentującej dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Opolskiego do programu Aleph5005.000,00
977Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Biblioteka GłównaWydzielenie cennych zbiorów z zakresu dydaktyki i utworzenie kolekcji "Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych"17.000,00
978Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Biblioteka GłównaRozbudowa kolekcji językowych w zintegrowanym systemie informacji naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego24.000,00
979Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieFestiwal Nauki w Krakowie 2012290.000,00
980Uniwersytet Szczeciński - Biblioteka GłównaRetrokonwersja zbiorów. Skanowanie kart katalogu kartkowego.30.500,00
981Uniwersytet w BiałymstokuX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki oraz Dzień Akademicki92.000,00
982Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie10. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki165.000,00
983Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w OlsztynieOrganizacja międzynarodowego dnia "Fascination of Plants Day" - popularyzujący świat roślin12.000,00
984Uniwersytet WarszawskiOrganizacja XVI Festiwalu Nauki w Warszawie360.000,00
985Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieDigitalizacja katalogów kartkowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie319.700,00
986Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieBibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 - 1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165 rocznicę śmierci.22.500,00
987Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieKonserwacja i upublicznienie dwóch starych druków ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie64.500,00
988Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieWprowadzenie do katalogu online bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego opisów 20.000 tytułów wydawnictw, zamawianych do czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na podstawie jej katalogów kartkowych176.200,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
989Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieRetrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie111.000,00
990Uniwersytet WrocławskiXV Dolnośląski Festiwal Nauki320.000,00
991Uniwersytet ZielonogórskiFestiwal Nauki, Zielona Góra 201250.000,00
992Uniwersytet Zielonogórski - Biblioteka UniwersyteckaRozwój infrastruktury informatycznej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz systemu zabezpieczeń zbiorów poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi baz danych oraz systemu RFID195.728,00
993Uniwersytet Zielonogórski - Biblioteka UniwersyteckaRozwój infrastruktury informatycznej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez zakup procedur wspomagających przygotowanie zbiorów do wolnego dostępu w nowej bibliotece oraz zakup specjalistycznego oprogramowania dla tworzenia zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej73.740,00
994Uniwersytet Zielonogórski, Biblioteka Uniwersytetu ZielonogórskiegoRozwój Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Uniwersytetu Zielonogórskiego Prolib15.515,00
995VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Choroby Serca i Naczyń27.600,00
996VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Forum Nefrologiczne14.400,00
997VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Nadciśnienie Tętnicze11.100,00
998VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Onkologia w Praktyce Klinicznej12.500,00
999VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Polski Przegląd Neurologiczny15.600,00
1000VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Folia Histochemica et Cytobiologica12.090,00
1001VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Endokrynologia Polska41.400,00
1002VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Advances in Palliative Medicine4.800,00
1003VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Gerontologia Polska8.750,00
1004VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Folia Morphologica10.400,00
1005VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Cardiology Journal34.000,00
1006VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Nuclear Medicine Review10.400,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1007VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Acta Angiologica13.200,00
1008VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Pneumonologia i Alergologia Polska30.000,00
1009VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, International Maritime Health32.400,00
1010VM MEDIA sp. z o.o. - VM GROUP sp. komandytowaCzasopismo, Chirurgia Polska3.600,00
1011Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny PerinatalnejCzasopismo, Archives of Perinatal Medicine18.000,00
1012Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny PerinatalnejCzasopismo, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia21.600,00
1013Włocławskie Towarzystwo NaukowePrenumerata i zakup czasopism1.500,00
1014Włocławskie Towarzystwo NaukoweKamil Błaszczyk, Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957 - 19754.490,00
1015Włocławskie Towarzystwo NaukoweWitold Stankowski, Witold Mystkowski. Ostatni prezydent Włocławka Drugiej Rzeczypospolitej9.000,00
1016Włocławskie Towarzystwo NaukoweOprawa czasopism1.200,00
1017Włocławskie Towarzystwo NaukoweZakup nowości wydawniczych i antykwarycznych oraz ich opracowanie10.000,00
1018Włocławskie Towarzystwo NaukoweDalsza automatyzacja procesów udostępniania zbiorów w programie MAK12.150,00
1019Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOTCzasopismo, Inżynieria Maszyn16.800,00
1020Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOTCzasopismo, Journal of Machine Engineering16.800,00
1021Wrocławskie Towarzystwo NaukoweRocznik, Rozprawy Komisji Językowej XXXIX9.000,00
1022Wrocławskie Towarzystwo NaukoweXVI Krajowa Konferencja pt.: "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka" XVI KK TANATOS' 201210.000,00
1023Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKCzasopismo, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne35.100,00
1024Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKCzasopismo, Colloquia Communia15.000,00
1025Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKRocznik, Cywilizacja i Polityka 201212.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1026Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKCzasopismo, Kognitywistyka i Media w Edukacji11.800,00
1027Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKRocznik, Krakowskie Studia Małopolskie 201212.000,00
1028Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKCzasopismo, Kultura i Edukacja20.000,00
1029Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKRocznik, Polish Political Science Yearbook 201212.000,00
1030Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKCzasopismo, The New Educational Review20.000,00
1031Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKŁukasz Jastrząb, Wiesław Olszewski, Indeksy do "Listy strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918 -1920"15.200,00
1032Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK(red.) Piotr Burgoński i Sławomir Sowiński, Stosunek polskiego Kościoła katolickiego do problemu integracji europejskiej7.000,00
1033Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKJoanna Kokot, W świetle gazowych latarni. O angielskiej prozie "gotyckiej" przełomu XIX i XX wieku8.400,00
1034Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKJarosław Macała, Między polityką idei a polityką interesu. Życie polityczne II RP w myśli środowisk katolickich7.000,00
1035Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKPatryk Wawrzyński, Mity polityczne a koncepcja polityki historycznej i zagranicznej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego8.400,00
1036Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKCzasopismo, Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecasts9.000,00
1037Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKMalwina Rouba, Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO9.000,00
1038Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKWojciech Kazanecki, Współczesna francuska myśl geopolityczna: główne tendencje i ich reprezentanci9.000,00
1039Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK(red.) Jarosław Kłaczkow i Waldemar Rozynkowski, Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych11.000,00
1040Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKLeszek Wilczyński, "Sprawie służ!". Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce (działalność ogniw terenowych 1919 - 1939)9.000,00
1041Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK(red.) Wojciech Wrzesiński, Marek Masnyk, Krzysztof Kawalec, Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy17.000,00
1042Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKOlga Siejna - Bernady, Polskie harmonie. Budowa - Produkcja - Funkcja w kulturze do roku 19396.600,00
1043Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK(red.) Mariusz Kardas i Jerzy Kojkoł, W poszukiwaniu różnorodności6.600,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1044Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK(red.) Ryszard Daniel Golianek i Piotr Urbański, Opera wobec historii13.000,00
1045Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKKrzysztof Czubocha, Legalizm a rzeczywistość. Kryteria decydujące o statusie organizmu państwowego6.000,00
1046Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK(red.) Joanna Marszałek - Kawa, Azja - edukacyjne i kulturowe wyzwania15.200,00
1047Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEKMariya Mazur, Polityka narodowościowa Republiki Kazachstanu (1991 - 2007)8.400,00
1048Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK(red.) Joanna Marszałek - Kawa, Security and political system. Deliberations on situaction in contemporary Asia (w języku angielskim)14.000,00
1049Wydawnictwo Akademickie DIALOGSzymon Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabskim. Historia i współczesność12.000,00
1050Wydawnictwo Akademickie DIALOGPrzemysław Adamczewski, Problem karabachski w polityce Azerbejdżanu po 1991 roku16.800,00
1051Wydawnictwo Akademickie DIALOGStanisław Parzymies, Unia Europejska. Od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności16.200,00
1052Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA - NOT sp. z o.o.Czasopismo, Chłodnictwo60.000,00
1053Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA - NOT sp. z o.o."Ludzie nauki w biznesie. Szansa na rozwój - oferta dla młodych" - 60 - kolumnowy cykl publikacji drukowanych w "Przeglądzie Technicznym" w 2012 r.12.000,00
1054Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. Górzyński(red.) Prof. dr hab. Maria Koczerska i Prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Rocznik, Studia Źródłoznawcze, t. 50 (2012)17.575,00
1055Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. GórzyńskiJerzy Dygdała, Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja. Korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem Michałem Kazimierzem z 1733/ 173710.722,00
1056Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. Górzyński(red.) Andrzej Stroynowski, Kultura parlamentarna epoki staropolskiej20.695,00
1057Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. GórzyńskiKwartalnik, Dzieje Najnowsze57.112,00
1058Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. GórzyńskiKwartalnik, Przegląd Historyczny49.450,00
1059Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. GórzyńskiDariusz Kołodziejczyk, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego6.600,00
1060Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. GórzyńskiAndrzej K. Olszewski, Art deco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska16.475,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1061Wydawnictwo DiG sp. jawna K. Dąbrowski i S. Górzyński(red.) Agnieszka Bartoszewicz, Fasciculi Historici Novi T.13 Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski9.000,00
1062Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIAMarta Herzberg, Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników. Program zajęć w małej grupie uczniów klas IV - V6.600,00
1063Wydawnictwo In Plus Teresa Konarska - Jurysta. Magazyn PrawniczyCzasopismo, Jurysta. Magazyn Prawniczy7.200,00
1064Wydawnictwo LIBRON - Filip LohnerOld art inspirations in the art of the 20th and 21st centuries14.400,00
1065Wydawnictwo Naukowe AKAPITCzasopismo, Computer Methods in Materials Science/ Informatyka w Technologii Materiałów27.000,00
1066Wydawnictwo Naukowe AKAPITCzasopismo, Inżynieria Biomateriałów/ Engineering of Biomaterials28.000,00
1067Wydawnictwo Naukowe AKAPITCzasopismo, Materiały Ceramiczne/ Ceramic Materials38.000,00
1068Wydawnictwo Naukowe GRADOEdward Olszewski, Polacy w Norwegii (1940 - 2010)20.000,00
1069Wydawnictwo Naukowe GRADOKrzysztof Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka - nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej6.000,00
1070Wydawnictwo Naukowe GRADORyszard Pichalski, Twórczość artystyczna, literacka i plastyczna niepełnosprawnych10.000,00
1071Wydawnictwo Naukowe GRADOMagdalena Złocka - Dąbrowska, Georges Dumézil, un mâtre á pensée, l'analyse de l'oeuvre5.000,00
1072Wydawnictwo Naukowe GRADOKrzysztof Maryl, Koordynacja polityczna w procesie budowy Rynku Wewnętrznego energii Unii Europejskiej12.000,00
1073Wydawnictwo Naukowe GRADOKrzysztof Wasilewski, Polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika "Dziś. Przegląd społeczny" (1990 - 2008)10.000,00
1074Wydawnictwo Naukowe GRADODariusz Krajewski, Stosunki USA i Iranu za prezydentury Mahmouda Ahmadinejada. Analiza sfery doktrynalnej irańskiej polityki4.000,00
1075Wydawnictwo Naukowe GRADOSylwia Galij - Skarbińska, Uniwersytet wobec inwigilacji. Postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970 - 1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa10.000,00
1076Wydawnictwo Naukowe GRADO(red.) Mirosława Wawrzak - Chodaczek, Iwona Jagoszewska, Komunikacja medialna i interpersonalna a kompetencje komunikacyjne15.000,00
1077Wydawnictwo Naukowe GRADOMaria Kozielska, Kształcenie techniczne w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się i technologii informacyjnych. Studia. Badania. Analizy9.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1078Wydawnictwo Naukowe GRADO(red.) Janina Czapska, Michalina Szafrańska, Wbrew stereotypom - normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce9.000,00
1079Wydawnictwo Naukowe GRADOMarcin Michalak, Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej9.000,00
1080Wydawnictwo Naukowe GRADOMarcin Pełka, Nietzsche. Życie, poglądy, wpływy4.000,00
1081Wydawnictwo Naukowe GRADODorota Wolniczek, Wrocławianie wobec materialnego dziedzictwa kulturowego miasta. Wokół odbudowy i renowacji historycznego centrum Wrocławia w latach 1984 - 20046.000,00
1082Wydawnictwo Naukowe GRADOMichał Piotr Pręgowski, Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci5.000,00
1083Wydawnictwo Naukowe GRADOMarta Gralewska - Kustra, Pedagogiczna stymulacja aktywności twórczej dziecka na poziomie edukacji podstawowej i gimnazjalnej9.000,00
1084Wydawnictwo Naukowe GRADOLeszek Filipiak, Społeczno - polityczna sytuacja Łemków w III RP15.000,00
1085Wydawnictwo Naukowe GRADO(red.) Kazimierz Pająk i Paweł Błaszczyk, The concept of global economy (w języku angielskim)4.800,00
1086Wydawnictwo Naukowe GRADOErnest Komoński, W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943 - 1944 wobec polityki eksterminacyjnej ukraińskich nacjonalistów10.000,00
1087Wydawnictwo Naukowe GRADOEdyta Barańska, Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt9.000,00
1088Wydawnictwo Naukowe GRADO(red.) Mariusz Snopek, Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej4.800,00
1089Wydawnictwo Naukowe GRADOKamila Łaguna - Raszkiewicz, Pamięć społeczna o relacjach polsko - żydowskich w Białymstoku - perspektywa edukacji międzykulturowej9.000,00
1090Wydawnictwo Naukowe GRADOKarolina Julia Helnarska, Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej4.800,00
1091Wydawnictwo Naukowe GRADOJulita Orzelska, Thomas Merton - poglądy na samotność4.000,00
1092Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaMarek Plisiecki, Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim9.600,00
1093Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena Ratomska(redaktorzy tomu) Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, (redaktor serii) Janusz Rieger, Język polski dawnych Kresów Wschodnich, tom 5: Polskie dziedzictwo językowe na Kresach16.200,00
1094Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena Ratomska(red.) Krystyna Wilkoszewska, Estetyka polska XX wieku (20th Century Aesthetics in Poland)16.200,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1095Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaAnna Zajchowska, Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic († 1446)22.200,00
1096Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaAgnieszka Krzepkowska, Zygmunt Lauxmin. "Ars et praxis musica"5.700,00
1097Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaEwa Semenowicz, Kreacja tożsamości kulturowej Litwy w pracach Wileńskiej Komisji Archeologicznej i Muzeum Starożytności w latach 30 - 70 XIX wieku11.400,00
1098Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaKwartalnik Historyczny, nr 3, 4/2011 oraz nr 1-4/201282.560,00
1099Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaUrszula Augustyniak, Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów15.000,00
1100Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaPiotr Michalik, Stosunki polityczno - wyznaniowe w XVII - wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii13.200,00
1101Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaPółrocznik, Acta Poloniae Historica, t. 105 i 10642.000,00
1102Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaRocznik, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 5628.200,00
1103Wydawnictwo Naukowe SEMPER Helena RatomskaRocznik, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. 4730.000,00
1104Wydawnictwo NERITONJan Tokarski, Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917 - 192119.950,00
1105Wydawnictwo NERITONJan Żaryn, Kościół, naród, człowiek22.388,00
1106Wydawnictwo NERITONAleksandra Melbechowska - Luty, Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego21.600,00
1107Wydawnictwo NERITONAlicja Kulecka, Tadeusz Paweł Rutkowski, Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach tw "Zyg" - Zygmunta Kolankowskiego15.258,00
1108Wydawnictwo NERITONAndrzej Pieńkos, Tracona moc obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu15.721,00
1109Wydawnictwo NERITONIwona Luba, Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej21.279,00
1110Wydawnictwo NERITONAleksandra Łuczak, Retro reklama. Za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku12.000,00
1111Wydawnictwo NERITONBogusław Gogol, "Fabryka fałszywych tekstów". Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945 - 195819.972,00
1112Wydawnictwo NERITONWiesław Juszczak, Ekfraza poetycka antycznej Grecji (przykłady wybrane)5.818,00
1113Wydawnictwo NERITONMałgorzata Wilska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne7.800,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1114Wydawnictwo NERITONCzasopismo, Barok. Historia - Literatura - Sztuka, nr 3713.148,00
1115Wydawnictwo NERITON(red.) Joanna Nalewajko - Kulikov, (współpr.) Grzegorz P. Bąbiak i Agnieszka J. Cieślikowa, Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich ( XIX - XX w.)20.157,00
1116Wydawnictwo NERITONMagdalena Horowus - Czajka, Wiktor Tołkin - rzeźbiarz. Monografia twórczości10.800,00
1117Wydawnictwo NERITONUrszula Kosińska, August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim ( 1725-1730)24.758,00
1118Wydawnictwo NERITONAlicja Bieńkowska, Juliusz Poniatowski. Biografia polityczna16.726,00
1119Wydawnictwo NERITONCzasopismo, Barok. Historia - Literatura - Sztuka, nr 3811.621,00
1120Wydawnictwo NERITONPiotr Gryglewski, De Sacra Antiquitatis. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI w.20.487,00
1121Wydawnictwo NERITONWioletta Zielecka, Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI - XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów11.794,00
1122Wydawnictwo NERITONJolanta Młynarczyk, Terracota Oil Lamps. Tell Atrib (1985 - 1995)15.471,00
1123Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.(redakcja naukowa) Andrzej B. Biernacki, Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda IV-VII w.). Historia, architektura, życie codzienne. Tom I: Historia i architektura13.040,00
1124Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.Andrzej B. Biernacki, Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda IV-VII w.). Historia, architektura, życie codzienne. Tom II: Przedmioty użytku codziennego11.230,00
1125Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.Konrad Białecki, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu 1956 - 199110.355,00
1126Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.Małgorzata Hrehorowicz, Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa9.075,00
1127Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej5.420,00
1128Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.Edward Pieścikowski, Bolesław Prus - "humorysta w wielkim stylu"5.510,00
1129Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.Aleksandra Kuligowska, Pojęcie "Auffasung" i rola interpretacji historycznej w koncepcji historii Ernsta Bernheima8.535,00
1130Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.Miłosz Sosnowski, Wizja świata i człowieka w najstarszych żywotach świętego Wojciecha9.445,00
1131Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Anna Żakiewicz, Młodość chłopczyka. O młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza9.600,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1132Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Chamayou Grégoire, Podłe ciała. Eksperymenty na istotach ludzkich w XVIII i XIX wieku17.400,00
1133Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Linda Williams, Seks na ekranie15.000,00
1134Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Lidia Głuchowska, Awangarda i miłość. Margarete i Stanisław Kubiccy9.600,00
1135Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Piotr Perkowski, Miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w powojennym Gdańsku (1945 - 1970)20.400,00
1136Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Michał Rusinek, Retoryka obrazu7.800,00
1137Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Krzysztof Lipowski, Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości Bronisława Linkego9.662,00
1138Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Kalina Zabuska, Szekspirowska dekada w twórczości Daniela Chodowieckiego (1778 - 1788). Ryciny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku5.400,00
1139Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Zofia Mitosek, Co z tą ironią?10.692,00
1140Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Michał Kuziak, Inny Mickiewicz11.805,00
1141Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Ewa Toniak, Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze do Powstania Kościuszkowskiego do Manifestacji 18616.000,00
1142Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Marcin Gawlicki, Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945 - 1951. Kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy15.000,00
1143Wydawnictwo SŁOWO/ OBRAZ TERYTORIA sp. z o.o.Tomasz Torbus, Zamki konwentualne w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach31.200,00
1144Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Roman Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską15.645,00
1145Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.(red.) Bogusława Dobek - Ostrowska, Bartłomiej Łódzki, Wayne Wanta, Agenda Setting: Old and New Problems in the Old and New Media3.815,00
1146Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Elżbieta Dębicka, (opracował i przygotował do druku) Jerzy Komorowski, Genealogia psychiczna3.883,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1147Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.(red.) Adam Redzik, Historia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie36.000,00
1148Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Damian Leszczyński, Realizm i sceptycyzm. Studia analityczne7.683,00
1149Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.(red.) Marek Piwowarczyk, Substancja5.590,00
1150Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Literatura i Kultura Popularna XVIII4.156,00
1151Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIX3.354,00
1152Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Przegląd Prawa i Administracji LXXXVIII3.354,00
1153Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Romanica Wratislaviensia LIX9.256,00
1154Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Czasopismo, Studia Philosophica Wratislaviensia, nr 7.2 - 412.255,00
1155Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Czasopismo, Probability and Mathematical Statistics, nr 32, z. 1 - 211.154,00
1156Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Studia Filmoznawcze 33. Film dziecięcy, dziecko w filmie5.421,00
1157Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Arkadiusz Wojtyła, Sztuka w służbie rycerzy krzyża i gwiazdy w czasach baroku24.000,00
1158Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Kształcenie Językowe 10 (20)3.308,00
1159Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Anglica Wratislaviensia L4.283,00
1160Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Classica Wratislaviensia XXXII4.134,00
1161Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Rocznik, Język a Kultura 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej11.108,00
1162Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Czasopismo, Slavica Wratislaviensia. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen8.476,00
1163Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia42.000,00
1164Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.(red.) Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp, Natura (w) granica(ch) kultury. Cz. I. Prace Kulturoznawcze 1411.329,00
1165Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Grzegorz Skowronek, Prawne aspekty hazardu11.960,00
1166Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Piotr Rudzki, Witkacy na scenach PRL-u. Próby rekonstrukcji14.023,00
1167Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.(red.) Sławomir Bobowski, Milan Lesiak, Małgorzata Różewicz, Między filmem a teatrem10.544,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1168Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.(red.) Jan R. Sielezin, Marek Golińczak, "Solidarność" i opozycja polityczna w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 80. XX wieku5.893,00
1169Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.Krzysztof Polechoński, Pisarz w czasach wojny i emigracji. Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939 - 196017.061,00
1170Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.(red.) Robert Losiak, Renata Tańczuk, Audiosfera miasta4.206,00
1171Wydawnictwo Vizja Press & ITCzasopismo elektroniczne, Advances in Cognitive Psychology72.200,00
1172Wydawnictwo W. A. B. sp. z o.o.Czasopismo, Wiadomości literackie9.700,00
1173Wydawnictwo WERSETJarosław Rabiński, Skompromitować powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953 - 19564.500,00
1174Wydawnictwo WERSET(red.) Aneta Kramiszewska, Fides ex visu. Okiem mistyka12.000,00
1175Wydawnictwo WERSETAgnieszka Szykuła - Żygawska, Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. połowy XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej6.250,00
1176Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuRoczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu10.000,00
1177Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie GórniczejVIII Festiwal Nauki40.000,00
1178Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie GórniczejProjekt Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki8.000,00
1179Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej - Biblioteka Wyższej Szkoły Filologii HebrajskiejWprowadzenie do obiegu czytelniczego w Bibliotece WSFH w Toruniu naukowej literatury polskojęzycznej i obcojęzycznej oraz unikatowej literatury w języku hebrajskim, aramejskim i jidysz29.178,00
1180Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu - Wydział Nauk HumanistycznychKonferencja międzynarodowa pn.: "Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań"22.000,00
1181Wyższa Szkoła Menedżerska w WarszawieCzasopismo, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego39.600,00
1182Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i DziennikarstwaStworzenie mobilnej biblioteki4.000,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1183Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - BibliotekaZintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2SQL/ MARC2154.300,00
1184Wyższa Szkoła Policji w SzczytniePrenumerata czasopism naukowych i popularnonaukowych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie8.000,00
1185Zakład Narodowy im. OssolińskichPrenumerata zagranicznych czasopism naukowych i popularyzujących naukę64.000,00
1186Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.(red.) Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka - Grajper, Antropolog i jego magia. Współczesna inspiracja twórczością Claude'a Levi - Straussa6.305,00
1187Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Agnieszka Muc, Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV - VIII w.). Studium na podstawie źródeł literackich i archeologicznych9.750,00
1188Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Michał Bobrowski, Akiro Kurosawa. Artysta Pogranicza5.265,00
1189Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.(red.) Jacek Kurczewski, Socjologia pojednania5.980,00
1190Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Renata Dopierała, Prywatność w perspektywie zmiany społecznej5.785,00
1191Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.(red.) Irena Borowik, W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej8.515,00
1192Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Walter Żelazny, Ludwig Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów7.865,00
1193Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Wanda Witek - Malicka, Dzieci z Auschwitz - Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia8.125,00
1194Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Wojciech Doliński, Europejskość Polaków w świetle badań pamiętnikarskich7.800,00
1195Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Katarzyna Suwada, Miłość erotyczna w procesie cywilizacyjnym. Teoria Norberta Eliasa wobec współczesności4.485,00
1196Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Anna Wiatr, Pomiędzy życiem a śmiercią: tożsamość i umieranie w Polsce późnej nowoczesności4.680,00
1197Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Krzysztof Pilarz, Wychowanie we wspólnocie w Qumran7.865,00
1198Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Piotr Czarnecki, Kataryzm włoski (XII - XIII w.)11.505,00
1199Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.Stefan Nowicki, Rytuały oczyszczenia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Studium mezopotamskich, anatolijskich i ugaryckich technik magicznych5.720,00
Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaWysokość finansowania w 2012 (w zł)
1234
1200Zakład Wydawniczy NOMOS sp. z o.o.(red.) Adam Mrozowicki, Olga Nowaczyk, Irena Szlachcicowa, Sprawstwo - teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych10.725,00
1201Związek Kompozytorów PolskichBaza danych o polskich kompozytorach i ich dziełach61.000,00
1202Związek Kompozytorów PolskichPrenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę20.000,00
1203Związek Kompozytorów PolskichOpracowywanie i katalogowanie zbiorów32.000,00
1204Związek Kompozytorów PolskichCzasopismo, Musicology Today7.200,00
1205Centrum Nauki KopernikOrganizacja 16. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik90.000,00
1206Fundacja Teleskopu SALT w WarszawiePrezentacja polskiego projektu SOLARIS podczas obchodów 5 - lecia European Research Council43.932,00
OGÓŁEM:37.192.604,00