Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 2 pkt 1 i pkt 2a, art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 107, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) w pkt 3 tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:

"– Szefostwa Geografii Wojskowej,",

b) w pkt 8a dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Narodowego Elementu Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu;";

2) w § 4:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) szczegółowe zakresy działania: PKW/PJW, Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów, Szefostwa Inżynierii Wojskowej, Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, Szefostwa Obrony Przeciwlotniczej, Szefostwa Geografii Wojskowej, Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz Narodowego Elementu Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu,",

w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Uzbrojenia, Szef Inżynierii Wojskowej, Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, Szef Obrony Przeciwlotniczej oraz Szef Geografii Wojskowej:",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zakresy obowiązków, o których mowa w ust. 4, podlegają archiwizacji odpowiednio w teczkach akt personalnych żołnierzy zawodowych oraz w teczkach akt osobowych pracowników i pracowników wojska, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).";

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów, Szef Inżynierii Wojskowej, Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, Szef Obrony Przeciwlotniczej oraz Szef Geografii Wojskowej uczestniczą w opracowaniu planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych.";

4) w § 10 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Wnioski organizacyjno-etatowe powodujące zmiany w szczegółowych zakresach działania jednostek (komórek) organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 8a wymagają jednoczesnego przedstawienia propozycji zmian do szczegółowych zakresów działania tych jednostek (komórek) organizacyjnych.";

5) w § 11 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Szef Inżynierii Wojskowej, Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, Szef Obrony Przeciwlotniczej oraz Szef Geografii Wojskowej - w sprawach dotyczących odpowiednio tych szefostw oraz podległych im jednostek organizacyjnych.";

6) w § 22:
a) w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) stosować zasady i tryb tworzenia stanowisk pracowników i pracowników wojska określone w decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65, z późn. zm.2)) oraz przestrzegać ustalonej na dany rok kalendarzowy wielkości zatrudnienia bazowego, określonej dla danej jednostki (komórki) organizacyjnej, której dotyczy proponowana zmiana, z zastrzeżeniem pkt 4a;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) limit zatrudnienia pracowników w Ministerstwie może ulegać zmianom w wyniku realizacji poleceń i decyzji Ministra;";

7) w § 25 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) likwidację gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).";

8) w § 28 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednostce organizacyjnej zaopatrującej w całości lub w części jednostkę organizacyjną, której dotyczą te dokumenty;";

9) § 42 otrzymuje brzmienie:

"§ 42. Ewidencję i przechowywanie wydanych aktów prawnych nadających dokumenty kompetencyjne prowadzi się zgodnie z postanowieniami wytycznych w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, stanowiących załącznik do decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2009 r. Nr 16, poz. 189, z późn. zm.4)).";

10) w załączniku Nr 1 do zarządzenia w pkt 5 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

"3) w etacie i poza etatem - można ponadto wskazać uprawnienia i zakres odpowiedzialności, o ile osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, uznają to za niezbędne.";

11) w załączniku Nr 3 do zarządzenia:
a) w załącznikach do wniosku organizacyjno-etatowego ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wykaz stanowisk pracowników i pracowników wojska według struktury organizacyjnej jednostki (komórki) organizacyjnej uwzględniający zmiany, opracowany według wzoru określonego w tabeli Nr 6;",

b) w tabeli Nr 6 [do ppkt 6 załączników do wniosku organizacyjno-etatowego Załącznika Nr 3] tytuł otrzymuje brzmienie:

"Wykaz stanowisk pracowników i pracowników wojska według struktury organizacyjnej jednostki (komórki) organizacyjnej uwzględniający zmiany".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 i Nr 25, poz. 259, z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212, z 2010 r. Nr 21, poz. 277 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 170.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2010 r. Nr 17, poz. 236, z 2011 r. Nr 2, poz. 27, Nr 20, poz. 301 i Nr 24, poz. 389 oraz z 2012 r. poz. 192 i 444.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

4) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. Nr 6, poz. 74 i Nr 25, poz. 433.