Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 76/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie uchylenia decyzji nr 203/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953), postanawia się co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 203/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2010 r. Nr 2, poz. 89 i poz. 94, z 2011 r. Nr 1, poz. 28).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.