Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 kwietnia 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 27 marca 2013 r.
o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznano środki finansowe na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIK

Lp.Nazwa jednostkiTytuł projektuWysokość środków finansowych przyznanych przez Ministra (w zł)
1Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7. PR

Opracowanie filmów i powłok zastępujących układy wysokorozpuszczalnikowe i zawierające metale ciężkie dla specjalistycznego rynku powłok elektroprzewodzących TransCond

W55/7.PR/2012

91.314
2Instytut Budownictwa Wodnego PAN7. PR

Innowacyjne, wielofunkcyjne platformy morskie: planowanie, projektowanie, użytkowanie MERMAID

W64/7.PR/2012

137.851
3Instytut Energetyki7. PR

Wielopaliwowe układy SOFC CCHP: działanie i utrzymanie w ruchu

SOFCOM W56/7.PR/2012

620.770
4CIM-mes Projekt Sp. z o. o.7. PR

Efektywna integracja sezonowego systemu magazynowania energii cieplnej w istniejących budynkach

EINSTEIN 2175

179.267
5SKA POLSKA Sp. z o. o.7.

PR Wielofunkcyjny, wydajny energetycznie system elewacji do modernizacji budynków

(7) 278

359.365
6Narodowe Centrum Badań Jądrowych7.

PR Badanie silnie oddziaływującej materii HadronPhysics3

W49/7.PR/2012

84.471
7Centrum Badań Kosmicznych PAN7. PR

Tworzenie baz danych procesów dla celów eksploracji jono sfery POP-DAT

W62/7.PR/2012

120.126
8Wydział Informatyki i Zarządzania

Politechnika Wrocławska

7. PR

Badania stosowane nad bezpieczeństwem pacjentów w Europie TRANSFoRm

W59/7.PR/2012

413.358
9Wydział Inżynierii Materiałowej

Politechnika Warszawska

Clean Sky JTI (Joint Technology Initiative)

Rozwój technologii odlewania wysokotopliwych nadstopów niklu

HITECAST W27/CLEANSKY/2012

134.259
10Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

7. PR

Unowocześnienie procesu odlewania wysokotemperaturowego superstopu na bazie niklu

HITECAST W26/7PR/2012

134.259
11Instytut Chemii Bioorganicznej PAN7. PR

Europejska Infrastruktura Danych

EUDAT

W176/7.PR/2011

862.457
12Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach7. PR

Opracowanie zrównoważonych sposobów produkcji rolniczej dla różnych typów gospodarstw w UE w celu ochrony jakości gleb i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

CATCH-C W61/7.PR/2012

148.444
13Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

7. PR

Warszawska Inicjatywa Zdrowia Roślin WULS Pant Health

W74/7.PR/2012

1.581.576
14Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego7. PR

Wpływ preplazmy na parametry fali uderzeniowej wytwarzanej laserem w tarczy płaskiej w warunkach odpowiednich dla udarowej fuzji jądrowej

PALS001655 W65/7.PR/2012

162.500
15I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny

7. PR

Długoterminowy wpływ żywienia we wczesnym okresie życia na późniejsze zdrowie EarlyNutrition

W48/7.PR-COOPERATION/2012

114.744
16Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7. PR

Dystrybucja mediów w technice kodowania skalowalnego zorientowana na współpracę uczestników i aspekty społecznościowe SARACEN

W57/7.PR/2012

205.221
17Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

RFCS - Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE

Zorientowane na właściwości projektowanie twardości i morfologii twardego składnika w procesie ciągłego wyżarzania/galwanizowania taśm ze stali DP

VADPSheet

W75/FBWiS/2012

275.707
18Narodowe Centrum Badań JądrowychSupport of Public and Industrial

Research using Ion beam Technology

Lokalizacja manganu przy użyciu metody cPIXE w germanie implantowanym manganem i wygrzewanym impulsami plazmy

W68/SPIRIT/2012

100.000
19Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Instrument Finansowy Ochrony Ludności UE

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego -Projekt flagowy 14.3 - Makroregionalne scenariusze ryzyka i identyfikacja słabych punktów systemu

EUSBSR 14.3

W63/CPFI/2012

33.127
20Instytut Chemii Fizycznej PAN7. PR

Synteza nowych nanostrukturalnych metalicznych nośnikowych fotokatalizatorów: charakteryzacja i obiecujące zastosowania w produkcji związków o dużej wartości dodanej z lignocelulozowej biomasy

PHOTOBIO23JC

W73/7.PR/2012

595.872
21Instytut Ameryk i Europy

Uniwersytet Warszawski

7. PR

Wzrost-Innowacyjność-Konkurencyjność: Wspieranie Spójności w Europie Środkowej i Wschodniej

GRINCOH

W78/7.PR-COOPERATION/2012

317.306
22Narodowe Centrum Badań Jądrowych7. PR

Modularny System Detekcji Specjalnych Materiałów Jądrowych

MODES_SNM

W39/7.PR/2012

258.584
23Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS7. PR

Inteligentne struktury lotnicze

SARISTU

W67/7.PR/2012

128.993
24Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy7. PR

Optymalizacja w kierunku środowiskowego zrównoważenia zarządzania nawadnianiem przy pomocy zintegrowanego systemu opartego o wysokorozdzielcze dane satelitarne, zaawansowane modelowanie, kontrole procesów i innowacyjne zarządzanie usługami

ENORASIS

W81/7.PR/2012

240.500
25Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej7. PR

Wzmacnianie współpracy w biomedycynie molekularnej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą

COMBIOM

W69/7.PR/2012

32.718
26Wydział Nowych Technologii i Chemii

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Chemiczna amunicja - poszukiwanie i oszacowanie

CHEMSEA

W66/BSR INNOSIIIP/2012

267.477
27Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7. PR

Mechanizmy rozwoju alergii MeDALL

W50/7.PR/2012

47.420
28Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Akademia Morska w Szczecinie

Inteligentna Energia - Europa (IEE)

Zarządzanie czystym transportem i logistyką ostatniego kilometra na potrzeby mądrej i efektywnej administracji lokalnej w Europie

C-LIEGE

W71/IEE/2012

84.495
29Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

Urobek robót czerpalnych w budowie wałów przeciwpowodziowych - wdrożenie w Regionie Południowego Bałtyku z zastosowaniem geosyntetyków i materiałów antropogenicznych DredgDikes

W58/PWTPB/2012

275.589
30Instytut Ogrodnictwa7. PR

Kompleksowe badania nad poprawą jakości i bezpieczeństwa warzyw i owoców przygotowanych do bezpośredniego spożycia

QUAFETY W60/7.PR/2012

130.484
31Instytut Tele- i RadiotechnicznyDeutsches Elektronen Synchrotron

Badanie przemian strukturalnych zachodzących pod wpływem wodoru w nanocząsteczkach palladu osadzonych w matrycy węglowej

DESY

W46/DESY/2012

100.000
32Narodowe Centrum Badań JądrowychEksperyment GBAR Udział w obliczeniach i projektowaniu źródła pozytonów dla eksperymentu GBAR

GBAR

W72/GBAR/2012

40.000
33Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach7. PR

Produkcja Roślinna i Zwierzęca Razem

CANTOGETHER

W99/7.PR/2012

86.758
34Instytut Wysokich Ciśnień PAN7. PR

SHYMAN - Wielkoskalowa, czysta i ekonomiczna metoda hydrotermalnej syntezy nanocząstek i nanostruktur

SHYMAN

W70/7.PR/2012

276.091
35Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7. Program Ramowy

Olsztyńska Noc Naukowców 2012 - Zielona Noc - Noc Zabaw, Naukowców, Eksperymentów i Ekologii

GREENNIGHT

W89/7.PR/2012

82.353
36Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

7. PR

Zwiększenie efektywności pobierania substancji odżywczych przez korzenie roślin zbożowych w warunkach stresu

EURoot

W90/EURoot/2012

147.866
37Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN7. PR

Wpływ przejścia laminarno-turbulentnego na obszar oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną

TFAST

W84/7.PR/2012

194.531
38Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP7. PR

Laboratorium kryminalistyczne do terenowej analizy dowodów w sytuacji po wybuchu

FORLAB

W87/7.PR/2012

73.848
39Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP7. PR

Elastyczny, o kontrolowanej sztywności i uczący się manipulator do operacji chirurgicznych

STIFF FLOP

W88/7.PR/2012

422.497
40Instytut Chemii Bioorganicznej PAN7. PR

Rozwój systemu reżyserowania przepływów zadań dla modelowania fizyki plazmy - wsparcie rozwoju badań ITER

EURATOM

W100/7.PR-EURATOM/2012

54.116
41Instytut Geofizyki PAN7. PR

EPOS - System obserwacji Platformy Europejskiej EPOS

W101/7.PR/2012

153.057
42Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

7. PR

Wzrost świadomości prywatności poprzez zdefiniowanie marki organizacji zajmujących się bezpieczeństwem

PATS

W53/7.PR/2012

36.323
43Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

7. PR

Zrównoważone zarządzanie leśnymi zasobami genowymi w Europie

FORGER

W96/7.PR/2012

242.178
44Wydział Neofilologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ERASMUS

Audiodeskrypcja: dostęp przez całe życie dla niewidomych

ADLAB

W91/ERASMUS/2012

26.401
45Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego7. PR

Prace badawcze w ramach europejskiego programu fuzji jądrowej Wspólnoty Euratom

Euratom Fusion

W76/7.PR-EURATOM/2012

2.309.528
46Wydział Humanistyczny

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

7. PR

Dyskurs publiczny na temat energii nuklearnej przed i po katastrofie Fukushima (EFDA Ref. No. WP12-SER-ACIF-1)

ITER-SERF 2

W117/7.PR-EURATOM/2012

64.912
47Narodowe Centrum Badań Jądrowych7. PR

Rozwój wybranych technik diagnostycznych (detektory Czerenkowa, dielektryczne detektory śladowe i detektory scyntylacyjne dla diagnostyki twardego promieniowania X) w ramach europejskiego programu badań nad syntezą jądrową (EURATOM)

W79/7.PR-EURATOM/2012

413.000
48Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie

7. PR

Opracowanie metod mikrofalowej diagnostyki

W108/7.PR-EURATOM/2012

169.968
49Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Uniwersytet Opolski

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - 2007-2013 Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim

W85/POWT-Czechy/2012

49.009
50Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT

Uniwersytet Gdański

South Baltic Programme 2007-2013

Zrównoważone Łańcuchy Odnawialnych Źródeł Energii w Regionie Południowego Bałtyku

RES-CHAINS

W77/SBP2007-2013/2012

53.480
51WIEDEMANN-POLSKA Sp.

Z o. o.

7. PR

Niskotemperaturowa produkcja wodoru z biomasy drugiej generacji Hy Time

2732

189.630
52I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny

IAEA

Ocena wpływu promieniowania jonizującego gamma lub beta na właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne ludzkich przeszczepów kostnych przygotowywanych w różnych warunkach

CRPE3.10.06

W86/IAEA/2012

48.618
53Instytut Chemii i Techniki JądrowejZIBJ Dubna

Wytwarzanie, badania i charakteryzacja zaawansowanych struktur nano-porowatych

FormNanoPor

W102/ZIBJ Dubna/2012

120.000
54Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach7. PR

Wykorzystanie półproduktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

BioBoost

W122/7.PR/2012

333.416
55Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Politechnika Łódzka

7. PR

3D struktury GaN dla wysokowydajnych półprzewodnikowych źródeł światła

GECCO

W92/7.PR/2012

266.292
56Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. PR

Implementacja wskaźników jakości w opiece paliatywnej

IMPACT

W106/7.PR/2012

52.179
57Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach7. PR

Optymalizacja stosowana międzyplonów w zmianowamu

OSCAR

W116/7.PR/2012

92.628
58Instytut Genetyki Roślin PAN7. Program Ramowy

Podniesienie produkcji biomasy z traw wieloletnich uprawianych na terenach marginalnych

GrassMargins

W105/7.PR/2012

88.295
59Wydział Historyczny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7. PR

Studia nad piłką nożną w poszerzonej Europie: dynamika tożsamości, wzory postrzegania i zmiana kulturowa związane z najważniejszą formą europejskiej kultury popularnej

FREE

W115/7.PR/2012

179.509
60Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Gdański

7. PR

Zoptymalizowany komodalny transport pasażerski na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

COMPASS

W123/7.PR/2012

130.529
61Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

7. PR

Prywatność - Ocena Wyzwań Technologicznych i Etycznych

PRACTIS

W119/7.PR/2012

69.189
62Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie7. PR

Zindywidualizowane żywienie: Zintegrowana analiza możliwości i wyzwań

Food4Me

W118/7.PR/2012

241.650
63Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy7. PR

Innowacyjne strategie, metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem zawodowym podczas wytwarzania i stosowania nanomateriałów (MNMs) w sektorze budownictwa

SCAFFOLD

W132/7.PR/2012

400.950
64Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Śląski w Katowicach

7. PR

Prawo lokatorskie i polityka mieszkaniowa w wielopłaszczyznowej Europie

TENLAW

W131/7.PR/2012

231.000
65Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie7. PR

Badania nad fuzją jądrową jako źródłem energii

W127/7.PR-EURATOM/2012

612.059
66Instytut Chemii i Techniki Jądrowej7. PR

Otrzymywanie i Przerób Zaawansowanych Paliw Jądrowych do Reaktorów IV Generacji (ASGARD)

ASGARD

W113/7.PR-EURATOM/2012

785.819
67Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

7. PR

Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich)

FOLSPEC

W130/7.PR/2012

146.050
68Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN7. PR

Europejska Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych Infrastruktur Badawczych - w drodze

EuroRIs-Net+

W110/7.PR/2012

40.382
69Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-SiecioweCENTRAL EUROPE

HELPS - wpływ na gospodarkę mieszkaniową i opiekę domową dla osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez strategie lokalnych partnerstw w miastach Środkowej Europy

HELPS

W134/CE/2012

111.326
70Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7. PR

Uniwersalna otwarta platforma oraz referencyjna specyfikacja systemu wspierającego funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym

universAAL

W80/7.PR/2012

271.108
71Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN7. PR

Elastyczne, szybkie i nowoczesne procesy produkcyjne

F3 Factory

W141/7.PR/2012

103.571
72Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7. PR Fusion Energy

Badania nad mikrofalową diagnostyką oraz nieliniową dynamiką modów plazmy (zadanie P11, P12); Stworzenie modeli oraz przeprowadzenie analiz cieplno-przepływowych dla różnych koncepcji kabli nadprzewodnikowych dla reaktora DEMO (zadanie T04)

Euratom ZUT

W133/7.PR-EURATOM/2012

123.080
73Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7. PR Fusion Energy

Rozwój nauki o materiałach i zaawansowanych materiałów dla DEMO. Zadanie P25: Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach stopów żelaza

WP12-MAT-IREMEV

W121/7.PR-EURATOM/2012

52.808
74Wydział Inżynierii Materiałowej

Politechnika Warszawska

7. PR Fusion Energy

Badania materiałowe i obliczenia numeryczne służące konstrukcji przyszłego reaktora syntezy termojądrowej

EURATOM

W140/7.PR-EURATOM/2012

557.141
75Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PANInteligentna Energia – Europa

Promocja geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie GEODH

W107/IEE/2012

32.500
76Instytut Morski w GdańskuINTERREG IV C

Polityka i Prywatno-Publiczne Partnerstwo Morskiej Energii Wiatrowej

4POWER

W129/INTERREG/2012

85.895
77Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w ŁodziLIFE+ 2007 - 2013

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych

EKOROB

W98/DEMOCOPHES/2012

231.235
78Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyProgram Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - 2007-2013

Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny

W137/POWT-Czechy/2012

135.749
79Wydział Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim

KIK/25

W112/SzPPW/2012

169.670
80Instytut Badawczy Leśnictwa7. PR

Hodowla drzew dla przyszłości

TREE84FUTURE

W135/7.PR/2012

112.166
81Wydział Chemii

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

7. PR Fusion Energy

Modelowanie struktury widma jonów wolframu od N-podobnych (W67+) do Na-podobnych (W63+)

W128/7.PR-EURATOM/2012

40.615
82Wydział Filozofii i Socjologii

Uniwersytet Warszawski

7. PR

Zwalczanie biedy w Europie: Przebudowa polityki aktywnej integracji poprzez partycypacyjne oraz zintegrowane metody zarządzania wielopoziomowego

COPE

W126/7.PR/2012

255.769
83Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

7. PR

Rozwój stabilnej, zintegrowanej ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej

EGI-InSPIRE

W150/7.PR/2012

392.728
84Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut BadawczyBaltic Sea Region Programme 2007-2013

Zawansowana technologicznie sieć radarów meteorologicznych dla Regionu Morza Bałtyckiego:

BALTRAD+

BALTRAD+

W44/BSR INNOSHIP/2012

122.821
85Wydział Elektryczny

Politechnika Poznańska

7. PR

Zintegrowane modele wejścia w przestrzeń planetarną

Phys4Entry

W146/7.PR/2012

55.279
86Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Szczeciński

LIFELONG LEARNING

Europejski pakiet narzędziowy dla instytucji wspierających migrantów

EMAT

W145/LLP/2012

25.634
87Zacisze Sp. z o. o.7. PR

Efektywna kosztowo klimatyzacja oparta o energię słoneczną

CESAR

Nr 5

61.494
88Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

7. PR

Priorytety w ruchu dla transportu zbiorowego z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej Galileo

GSP

W83/7.PR/2012

282.549
89Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. PR

Zintegrowana sieć pomiarów gazów cieplarnianych (z wyłączeniem CO2)

INGOS

W148/ESTERA/2012

58.076
90Centrum Badań Kosmicznych PAN7. PR

Europejski Projekt Lewitującej Magnetycznie Sfery Reakcyjnej dla Systemów Kontroli Orientacji – ELSA

ELSA

W104/7.PR/2012

252.216
91Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7. PR

Elastyczna architektura dla zwirtualizowanego bezprzewodowego dostępu do Internetu Przyszłości

FLAVIA

W149/7.PR/2012

242.112
92ITTI Sp. z o.o.7. PR

VOS4ES - Otwarte techniki wirtualizacji oraz wspierające je jądro systemu operacyjnego dla branży systemów wbudowanych Nr 4

39.111
93Instytut Oceanologii PAN7. PR

Wzmocnienie wymiaru międzynarodowego infrastruktury badawczej Euro-Argo

SIDERI

W95/7.PR/2012

17.518
94Narodowe Centrum Badań JądrowychDESY

Rozwój systemu sterowania lasera promieniowania X na swobodnych elektronach

RF System

W142/DESY/2012

191.833
95Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

FAO/IAEA Coordinated Research Project (CRP)

Pakiet narzędzi biotechnologicznych służących indukowanej mutagenezie u jęczmienia

FAO/IAEA Coordinated Research Project (CRP)

W124/FAO/IAEA/2012

143.000
96Instytut Chemii i Techniki JądrowejIAEA

Synteza i utwardzanie nanokompozytów dla zastosowań praktycznych przy użyciu promieniowania jonizującego

Nano-Rad

W114/IAEA/2012

88.405
97Narodowe Centrum Badań JądrowychZIBJ Dubna

Badanie gazów i materii skondensowanej pod wysokim ciśnieniem przy działaniu napromieniowania ciężkimi jonami, elektronami wysokich energii i Γ kwantami, własności materiałów, wytwarzanie struktur nanometrycznych pod kątem rozwoju nowych technologii

PTHDubna

W120/ZIBJ Dubna/2012

71.511
98Wydział Chemii

Uniwersytet Wrocławski

ZIBJ Dubna

Zbadanie charakterystyk dielektrycznych i spektroskopowych nowych kompleksów molekularnych zawierających kwas bromanilowy jako potencjalnych materiałów o właściwościach ferroicznych

PLZIBJ2

W144/ZIBJ Dubna/2012

84.000
99Instytut Chemii i Techniki JądrowejIAEA

Zwiększenie potencjału wykorzystania technologii radiacyjnych i jądrowych poprzez wzrost poziomu biegłości w krajowych ośrodkach jądrowych

W153/IAEA/2012

390.000
100Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra KaliskiegoIAEA

Opracowanie koncepcji źródła neutronów na bazie układu Plasma-Focus FOCI

W155/IAEA/2012

116.257
101Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyCIP UE

System wspomagania informacji i polityki europejskiej w celu zrównoważonego dostępu do europejskich zasobów surowców mineralnych i energetycznych

W165/CIPUE/2012

133.477
102Narodowe Centrum Badań Jądrowych7. PR

Projekt paneuropejskiego eksperymentu LAGUNA-LBNO Laguna – LBNO

W172/7.PR/2012

45.327
103Wydział Lekarski II

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. PR

Skuteczność opieki nad matką i dzieckiem w Europie: ocena wdrażania metod opartych o dowody naukowe

EPICE

W173/7.PR/2012

161.307
104Instytut Oceanologii PAN7. PR

Morze dla społeczeństwa

SFS

W171/7.PR/2012

65.183
105Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy7. PR

Wody UE - globalna analiza, synteza i integracja (EURO-BASIN) EURO-BASIN

W147/7.PR/2012

111.323
106Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytet Gdański

7. PR

Makroskopowe kwantowe superpozycje światła wytworzone w procesie kwantowego klonowania w zastosowaniach do kwantowych technologii

QCAT

W170/7.PR/2012

179.851
107Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Uniwersytet Warszawski

7. PR

Regiony Europejskie, zewnętrzne granice UE oraz ich bezpośredni sąsiedzi. Analiza opcji rozwoju regionalnego w ramach realizowanych polityk i praktyki współpracy przygranicznej EUBORDERREGIONS

W138/7.PR/2012

153.055
108BioInfoBank Sp. z o.o.7. PR

Badanie, rozwój i przykładowe zastosowanie biokatalizatorów w przemysłowej syntezie chiralnych związków chemicznych

KYROBIO

W167/7.PR/2012

252.335
109Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie7. PR

Odległe efekty zdrowotne wczesnego żywienia

EarlyNutrition

W163/7.PR/2012

131.133
110Centrum Badań Kosmicznych PAN7. PR

Poszerzenie Systemu EGNOS na Wschód - Aplikacje (EEG82) EEG82

W164/7.PR/2012

132.423
111I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Warszawski

Uniwersytet Medyczny

7. PR

Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii

BASTION

W166/7. PR/2012

1.885.042
112Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego7. PR

Innowacyjny system zasilanego cieczą mikroimpulsowego silnika plazmowego dla nanosatelitów

LuPPT

W169/7.PR/2012

592.717
113Instytut Chemii Bioorganicznej PAN7. PR Fusion Energy

Prace badawczo-rozwojowe z zakresu optymalizacji wykorzystania systemów obliczeniowych HPC na potrzeby badań ITER

HLST

W158/7.PR-EURATOM/2012

148.799
114Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

LIFELONG LEARNING

Wykorzystanie wirtualnych problemów/pacjentów w nauczaniu weterynaryjnych przedmiotów podstawowych

vetVIP

W168/LLP/2012

66.822
115Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński

7. PR

Inkluzje nieliniowe, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej

CONTACT

W111/7.PR/2012

181.680
116ITTI Sp. z o. o.7. PR

BESECURE- najlepsze praktyki wzmacniania polityki bezpieczeństwa w środowisku miejskim

BESECURE, 3343

15.390
117CIM-mes Projekt Sp. z o. o. w Warszawie7. PR

Wykorzystanie elewacji do polepszenia efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych o rozproszonej strukturze własności

EASSE, 3370

129.613
118Narodowe Centrum Badań JądrowychEuropean Metrology Research Programme, EMRP

Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych

BioQuaRT

W174/EMRP/2012

333.985
119Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego7. PR

Wspólna Polityka Rolna a waloryzacja krajobrazu: doskonalenie wiedzy w zakresie wkładu zarządzania krajobrazem do gospodarki obszarów wiejskich

CLAIM

W175/7.PR/2012

63.088
120Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7. PR

Rozwijanie metodologii do zmniejszenia nierówności w uwarunkowaniach zdrowia

DEMETRIQ

W184/7.PR/2012

105.899
121Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce7. PR

Pogłębione Rozumienie Poprawy Jakości w Europie DUQuE

W156/7.PR/2012

180.748
122Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński

7. PR

Badania silnie oddziałującej materii

HadronPhysics3

W154/7.PR/2012

17.692
123Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

7. PR

Infrastruktura Otwartego Dostępu dla Nauki Europejskiej - Druga Generacja

OpenAIREplus

W182/7.PR/2012

166.141
124Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska7. PR

Wsparcie pre-operacyjnych działań w systemach nawigacji satelitarnej GNSS

SHERPA

W160/7.PR/2012

31.348
125Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska7. PR

Helikopterowe zastosowania GNSS w Europie - następny krok

HEDGE Next

W161/7.PR/2012

36.000
126Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7. PR

Interakcja tkanki ludzkiej z urządzeniami medycznymi

UNITISS

W181/7.PR/2012

555.493
127Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

BSR

Amunicja chemiczna poszukiwanie i oszacowanie CHEMSEA

W180/BSR INNOSHIP/2012

172.531
128ITTI Sp. z o. o.7. PR

HIT-GATE przewoźna brama interoperacyjna dla służb ratowniczych

HIT-GATE

Nr 2776

13.680
129Instytut Odlewnictwa7. PR

Rozwój lekkich stopów staliwnych do efektywnego wykorzystania w silnikach samolotów

LEAN

W176/7.PR-COOPERATION(JTI)/2012

304.378
130Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe7. PR

Realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach kluczowego zespołu programistycznego EFDA ITM-TF (Core Programming Team - EFDA Task Agreement WP12-ITM-CPT)

EURATOM CPT-ISIP

W183/7.PR-EURATOM/2012

47.464
131Wydział Mechamczno-Energetyczny

Politechnika Wrocławska

7. PR

Zintegrowany Naziemny i Pokładowy System Ułatwiający Bezpieczny Start i Lądowanie Samolotów

GABRIEL

W125/7PR-COOPERATION/2012

271.290
132Wydział Elektroniki

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Joint Investment Program on Force Protection (JIP-FP)

Inteligentne monitorowanie i zakłócanie systemów łączności przeciwnika

W93/EDA/2012

395.971
RAZEM29.160.727