Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Ścieżki Kopernika"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Ścieżki Kopernika", zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena wniosków zgłoszonych do konkursu ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Ścieżki Kopernika";
2) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw nauki listy rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Ścieżki Kopernika", wraz z proponowaną wysokością dofinansowania;
3) ocena raportów końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Ścieżki Kopernika".
2. Minister właściwy do spraw nauki może powierzać Zespołowi lub jego członkom dodatkowe zadania związane z oceną wniosków, w szczególności przygotowywanie opinii, ekspertyz i propozycji rozstrzygnięć.
§  3. 2 W skład Zespołu wchodzą:
1) 3 Przewodniczący - prof. dr hab. Włodzisław Duch;
2) członkowie:
a) prof. Bronisław Cymborowski,
b) Prof. Edward Jezierski,
c) prof. Włodzimierz Kucharczyk,
d) prof. Zbigniew Marciniak,
e) prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek,
f) prof. Iwona Szmelter.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie projektu porządku obrad;
3) wyznaczanie zadań członkom Zespołu.
§  5.
1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Zespołu prowadzącego posiedzenie.
§  6.
1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść powziętych ustaleń.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.
§  7. Członek Zespołu podlega wyłączeniu z udziału w ocenie wniosków dotyczących jednostki naukowej, w której jest zatrudniony, lub gdy istnieją inne okoliczności mogące wpłynąć na jego bezstronność.
§  8. 4 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.13.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2013 r.
3 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2015 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 marca 2015 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2015 r.