Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji dokonujących oceny predyspozycji kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664), w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 133, poz. 936) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się komisje do oceny predyspozycji kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA", w składzie:
1) komisja numer 1:
a) jako przewodniczący - zastępca Szefa CBA - Janusz Czerwiński,
b) jako członkowie:
dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA,
dyrektor Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA,
dyrektor Biura Teleinformatyki CBA;
2) komisja numer 2:
a) jako przewodniczący - zastępca Szefa CBA - Maciej Klepacz,
b) jako członkowie:
dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA,
dyrektor Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA,
dyrektor Departamentu Analiz CBA.
2. Za zgodą przewodniczącego komisji jej członek może wyznaczyć inną osobę, która będzie zastępowała go w pracach komisji.
3. Na polecenie przewodniczącego komisji uczestniczą w jej pracach z głosem doradczym również inne osoby, w szczególności kierownicy innych jednostek organizacyjnych CBA lub osoby posiadające wiadomości specjalne.
§  2.
1. Właściwość komisji ustala się z uwzględnieniem przepisów określających podległość służbową jednostki organizacyjnej CBA, w której kandydat ma pełnić służbę oraz charakteru przeznaczonych do wykonywania przez niego zadań. Z zastrzeżeniem powyższego właściwość komisji numer 1 obejmuje także jednostki organizacyjne CBA podległe bezpośrednio Szefowi CBA.
2. Szef CBA może polecić dokonanie oceny przez komisję niezależnie od właściwości, określonej w ust. 1.
§  3. Przewodniczący kieruje pracami komisji, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy jej obradom;
2) wyznacza dodatkowe osoby do udziału w pracach komisji;
3) zapewnia sprawny przebieg obrad komisji oraz dokonywania ocen.
§  4.
1. Członkowie zespołu dokonujący oceny predyspozycji kandydata do służby w CBA mają dostęp do dokumentów, o których mowa w § 4 i 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.
§  5. Obsługę kancelaryjno-biurową komisji zapewnia dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania.