Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2020 r.

USTAWA
z dnia 23 stycznia 2020 r.
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą, organ rejestrowy lub inny organ realizujący zadania obejmujące sprawy należące do działu administracji rządowej, którym kieruje dany minister, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.";

2)
w art. 5:
a)
po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) aktywa państwowe;",

b)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) klimat;";

3)
w art. 7a:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rynków energii, surowców energetycznych i paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;",

b)
uchyla się ust. 4;
4)
w art. 9:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorczości i przemysłu, polityki zakupowej państwa, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej;

3) polityki przemysłowej;

4) rozwoju przedsiębiorczości;

5) transformacji cyfrowej gospodarki;

6) transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego;

7) rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej;

8) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;

9) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;

10) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

11) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi;

12) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii;

13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej;

14) kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach współpracy z Unią Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 9-11, 13 i 14, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych

(dyplomacja ekonomiczna).";

5)
w art. 9a w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków;",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;",

c)
w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych.";

6)
po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu:

"Art. 9b. 1. Dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom.

2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych reprezentuje Skarb Państwa w zakresie określonym w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może inicjować politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.";

7)
w art. 11a:
a)
w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "soli potasowo-magnezowej" dodaje się wyrazy "i miedzi",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.";

8)
art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. 1. Dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obejmuje sprawy:

1) udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej;

2) zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej, a także przed Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności:

1) inicjuje i opracowuje dokumenty rządowe w sprawach związanych z funkcjonowaniem i politykami Unii Europejskiej, w tym w zakresie wyzwań dla integracji europejskiej, reform polityk Unii Europejskiej i reform instytucjonalnych w Unii Europejskiej;

2) kształtuje i koordynuje stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej związane z udziałem w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej;

3) opracowuje strategię polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej oraz opiniuje dokumenty rządowe pod względem spójności z tą strategią.

3. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w szczególności:

1) koordynuje proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa;

2) przedstawia Radzie Ministrów, na zasadach określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów umów międzynarodowych;

3) opiniuje, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu oraz regulaminie Senatu, projekty ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;

4) koordynuje udział w postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje i organy Unii Europejskiej;

5) zapewnia reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

6) monitoruje wykonywanie wyroków organów sądowych Unii Europejskiej.

4. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności:

1) inicjuje i koordynuje działania związane ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;

2) inicjuje i koordynuje działania dotyczące zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 2 pkt 6b.";

9)
po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Dział klimat obejmuje sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie:

1) udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w szczególności w negocjacjach dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju;

2) wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w szczególności zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;

3) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, z zastrzeżeniem art. 28;

4) ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami elektromagnetycznymi;

5) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska;

6) systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

7) gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym;

8) wspierania, w tym promocji, ekologicznych innowacji i technologii, z uwzględnieniem celów transformacji klimatycznej i energetycznej;

9) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu;

10) społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej;

11) efektywności energetycznej;

12) rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

13) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań należących do działu.

2. Minister właściwy do spraw klimatu sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.";

10)
art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. Dział środowisko obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w zakresie:

1) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;

2) geologii;

3) gospodarki zasobami naturalnymi;

4) leśnictwa;

5) ochrony lasów i gruntów leśnych;

6) łowiectwa;

7) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań należących do działu;

8) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmach genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.";

11)
w art. 32:
a)
w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1 pkt 2;",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej;

6b) inicjowania i koordynowania działań dotyczących zatrudnienia obywateli polskich w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych;",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211), a także koordynuje działania związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 5.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie,

2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

- uwzględniając potrzebę zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie spraw zagranicznych i członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej, a także reprezentacji i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej.".

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 w ust. 3 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz";
2)
w art. 20 w ust. 1 po wyrazach "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" dodaje się wyrazy ", ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu.";

2)
w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o ile minister właściwy do spraw aktywów państwowych nie zgłosi sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni.".

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) w art. 24b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ministrem właściwym do spraw środowiska, " dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu, ".

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 23 w ust. 2, w art. 26 w ust. 2, w art. 27 w ust. 1 oraz w art. 37e w ust. 1 w pkt 8 w lit. c po wyrazie "gospodarki," dodaje się wyraz "klimatu,";
2)
w art. 28 oraz w art. 29 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "po uzgodnieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz";
3)
w art. 37b w ust. 4 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu, ".

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355, 1501 i 1680) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 3a, w art. 4 w ust. 3, 4, 4d, 4g i 7, w art. 4a w ust. 1 w pkt 9, w art. 5 w ust. 9, w art. 8e w ust. 3, w art. 9b w ust. 5, w art. 10b w ust. 5, w art. 18 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23 w ust. 20, w art. 25c w ust. 2, w art. 27 oraz w art. 31 w ust. 4, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 4a dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska współpracuje z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie spraw objętych odpowiednio działami administracji rządowej - klimat oraz środowisko, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw środowiska prowadzą kontrolę wspólną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jeżeli przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej - środowisko.";

3)
w art. 28h w ust. 4 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska".

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 26h w ust. 10 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378 oraz z 2019 r. poz. 1572) w art. 7a w pkt 6 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych".

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w stosunku do której Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 6 osób, w tym:

1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa;

2) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym tej spółki jest największy.".

W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000 oraz z 2019 r. poz. 2303) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 w ust. 3 po wyrazach "gospodarki morskiej" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";
2)
w art. 13f w ust. 3, 4 i 6 oraz w art. 18 w ust. 2 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181) użyte w art. 4b w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 36 w ust. 1a i 5, w art. 37 w ust. 1b i w art. 38 w ust. 2b, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych".

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150) użyte w art. 2 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3b w ust. 3, w art. 3c w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4a w ust. 1, w art. 7 w ust. 7, w art. 9d w ust. 2, w art. 9oa w ust. 6, w art. 9s w ust. 2, 4 i 5 oraz w art. 9ta w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 w ust. 4a wyrazy "Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki";
2)
w art. 12a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 7 ust. 1, art. 19 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby posiadającej pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 284).";

3)
w art. 13 po wyrazach "ochrony środowiska" dodaje się wyrazy ", w tym klimatu";
4)
w art. 52 w ust. 4, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 6 wyrazy "Minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii".

W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119) w art. 4 w ust. 1 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 66 w ust. 9 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu";
2)
w art. 80c w ust. 1 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) ministrowi właściwemu do spraw klimatu;";

3)
w art. 140d w pkt 4 po wyrazie "mieszkalnictwa, " dodaje się wyraz "klimatu, ".

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) art. 58 otrzymuje brzmienie:

"Art. 58. 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być wnoszone jako wkład niepieniężny (aport) do spółki przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

2. W przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, stosuje się odpowiednio procedurę określoną w art. 52.".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank państwowy.";

2)
w art. 44 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia:".

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 148) w art. 48 wyrazy "Minister właściwy do spraw ochrony środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska".

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011 oraz z 2019 r. poz. 2020) w art. 14 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7 oraz w art. 15 w ust. 6 wyraz "środowiska" zastępuje się wyrazem "klimatu".

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 35a w ust. 16, 17 i 19, w art. 39p w ust. 1 i 3, w art. 39q, w art. 65a w ust. 8, w art. 105 w ust. 3, w art. 109 w ust. 2, 3, 3d i 3g, w ust. 3m we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 112 w ust. 3, w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 12, w art. 113 w ust. 1 oraz w art. 113a w ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 73 w ust. 1 oraz w art. 74 w pkt 1 wyraz "środowiska" zastępuje się wyrazem "klimatu".

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170) w art. 47 w ust. 3 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 17 w ust. 2 w pkt 1, w art. 18 w ust. 3, w art. 73a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 80a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 86 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 86a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 86b we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 86c, w art. 86d, w art. 87 w ust. 3, w art. 88 w ust. 8 i 10, w art. 90 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 91 w ust. 2b, 2c, 4 i 10, w art. 91c, w art. 92a w ust. 1 i 3-6, w art. 92b w ust. 2, w art. 94 w ust. 1h i 2, w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 101a w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 101c w ust. 12, w art. 101p w ust. 3, w art. 112b, w art. 113 w ust. 1, w art. 116 w ust. 2, w art. 117b w ust. 2, w art. 118 w ust. 13, w art. 118a w ust. 6, w art. 119a w ust. 12, w art. 120 w ust. 3 w pkt 3 i w ust. 6, w art. 120a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 122 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 122a w ust. 3, w art. 123 w ust. 3, w art. 140 w ust. 3, w art. 145 w pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 145a, w art. 146 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5 w lit. i we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146e, w art. 146f w ust. 1, 6 i 8, w art. 146g w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146ga, w art. 146h we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146i, w art. 148 w ust. 1, w art. 149 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 152 w ust. 9, w art. 153 w ust. 1, w art. 160 w ust. 3, w art. 163 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 6 i 8, w art. 167 w ust. 3, w art. 168a w ust. 4, w art. 169 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 170 w ust. 1 i 3, w art. 176 w ust. 1, w art. 177 w ust. 2, w art. 187 w ust. 5 i 6, w art. 201 w ust. 2 i 3, w art. 206, w art. 209 w ust. 1, w art. 210 w ust. 4, w art. 211 w ust. 12, w art. 212, w art. 213 w ust. 1 i 7, w art. 215 w ust. 3, w art. 220 w ust. 2, w art. 221 w ust. 3, w art. 222 w ust. 2 i 5, w art. 236b w ust. 5, w art. 242 w ust. 1, w art. 253 w ust. 3, w art. 260 w ust. 3, w art. 270, w art. 271 w ust. 1, w art. 271a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 271b, w art. 271c, w art. 286 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 291 w ust. 2, w art. 306 w ust. 1, w art. 321h w ust. 3, w art. 376 w pkt 4, w art. 377a, w art. 387-391, w art. 393 w ust. 1, w art. 400a w ust. 1 w pkt 37a i w ust. 2, w art. 400d w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 5-8, w art. 400f w ust. 2 w pkt 7 i w ust. 7 i 8, w art. 400h w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2 w pkt 1, w art. 400i w ust. 2 i 10, w art. 400k w ust. 2 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5 oraz w ust. 7, w art. 400o , w art. 400p, w art. 400q w ust. 5, w art. 400r w ust. 2, w art. 401c w ust. 1 i 11, w art. 404 w ust. 2, w art. 410d, w art. 410e w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 411 w ust. 6 i 6a oraz w art. 411a w ust. 3, 5 i 6, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 72 w ust. 6 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz";
3)
w art. 385 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz";
4)
w art. 400e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organizację wewnętrzną biur wojewódzkich funduszy określają zarządy wojewódzkich funduszy w regulaminach zatwierdzonych przez rady nadzorcze wojewódzkich funduszy.";

5)
w art. 400f:
a)
w ust. 2 w pkt 1 wyraz "wojewodę" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw klimatu",
b)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady, kierując się przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.";

6)
w art. 400h w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;";
7)
w art. 400k w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) sporządzanie list programów priorytetowych Narodowego Funduszu i przedstawianie ich w celu uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw klimatu; listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej uzgadnia się z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

1b) przyjmowanie programów priorytetowych, po uprzednim ich zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw klimatu;";

8)
w art. 400r:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy sprawuje minister właściwy do spraw klimatu, z tym że w odniesieniu do wojewódzkich funduszy czynności organu nadzoru, o których mowa w ust. 4-8, wykonują wojewodowie.",

b)
w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Uchwały rad nadzorczych wojewódzkich funduszy są przekazywane wojewodzie w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.",

c)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy.";

9)
w art. 411 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przeznaczenie środków na finasowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.".

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 oraz z 2019 r. poz. 1403) w art. 3 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11 w ust. 7 oraz w art. 14 w ust. 4 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495) w art. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 1;
2)
w art. 2a w ust. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, ",

b)
po pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zapewniających merytoryczną obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej";

3)
w art. 5:
a)
uchyla się ust. 3,
b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej podlegają ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.";

4)
w art. 6 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Dyrektor generalny służby zagranicznej wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu wobec członków służby zagranicznej oraz członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3.";

5)
po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. 1. Zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wykonują wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) członkowie korpusu służby cywilnej lub

2) osoby niebędące członkami służby cywilnej

- które spełniają wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, dyrektor generalny służby zagranicznej nadaje stopień dyplomatyczny w terminie 14 dni od wyznaczenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, udziela się urlopu bezpłatnego na czas wykonywania zadań z zakresu dyplomacji ekonomicznej.

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych i minister właściwy do spraw gospodarki określą, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w ust. 1.";

6)
w art. 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W odniesieniu do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej czynności, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zagranicznych wykonuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.";

7)
w art. 17:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, formę i tryb wydawania poleceń ambasadorowi, kierując się zadaniami służby zagranicznej, zadaniami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i potrzebami polityki państwa.";

8)
uchyla się art. 24a.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "ochrony środowiska" zastępuje się wyrazami "klimatu, środowiska".

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1082) w art. 10 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;".

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 19 w ust. 2 po wyrazach "ministra właściwego do spraw gospodarki, " dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw klimatu, ";
2)
w art. 119:
a)
w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ministrami właściwymi do spraw" dodaje się wyraz "klimatu, ",
b)
w ust. 5 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz".

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2042) w art. 18 w ust. 3 po wyrazie "gospodarki" dodaje się wyraz ", klimatu".

W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 144 oraz z 2019 r. poz. 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 34 w ust. 2 wyrazy "ministra właściwego do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych";
2)
w art. 59 po wyrazach "ministrowi właściwemu do spraw gospodarki" dodaje się wyrazy ", ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych".

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 111) użyte w art. 11 w ust. 4 i 5, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych".

W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 155) użyte w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin".

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2144 i 2217) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 14 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.",

b)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 14, w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 14 osób.",

c)
w ust. 4 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

11) przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu.";

2)
w art. 12a:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 10, przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu gospodarowania aktywami państwowymi.",

b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw klimatu może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 11, przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu wspierania działań na rzecz ochrony środowiska, w tym klimatu.".

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020) w art. 54 po wyrazach "ministrem właściwym do spraw środowiska" dodaje się wyrazy ", ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 w lit. cb wyrazy "ministra właściwego do spraw energii" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych".

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) w art. 4d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady Ministrów.

2. Opieka, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra.".

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063) w art. 34 w ust. 5 wyrazy "ministra właściwego do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473) w art. 49 w pkt 1:

1)
po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) aktywa państwowe, ";

2)
po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) klimatu, ".

W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) użyte w art. 14 w ust. 6, w art. 17b w ust. 2 w pkt 3, w art. 22, w art. 23 w ust. 9, w art. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 31 w ust. 3, w art. 32 w ust. 3, w art. 37 w ust. 2 oraz w art. 38 w ust. 4, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 oraz z 2019 r. poz. 1815) w art. 36 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ministrem właściwym do spraw środowiska" dodaje się wyrazy "oraz ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89) w art. 150 w ust. 1 w pkt 15 w lit. g wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180) w art. 17d w ust. 3 wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14 w ust. 2 po wyrazach "do spraw:" dodaje się wyraz "klimatu, ";
2)
w art. 52 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz".

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 23 w ust. 9, w art. 28z w ust. 2, w art. 28zd w ust. 1 w pkt 1, w art. 28zga w ust. 5, w art. 28zi w ust. 4 w pkt 1 oraz w art. 28zs w ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 30 w ust. 4a, w art. 30b w ust. 7 oraz w art. 31 w ust. 3 po wyrazie "energii, " dodaje się wyraz "klimatu, ".

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:";

2)
w art. 3a:
a)
w ust. 2 wyrazy "Minister właściwy do spraw energii określi" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą",
b)
w ust. 2a w zdaniu pierwszym wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu";
3)
w art. 4 w ust. 2 oraz w art. 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";
4)
w art. 6:
a)
w ust. 1 po wyrazach "Komisję Europejską" dodaje się wyrazy "oraz ministra właściwego do spraw klimatu",
b)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "minister właściwy do spraw energii" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";
5)
w art. 6a wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";
6)
w art. 30g w ust. 4, w art. 30h we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 30i w ust. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 54 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu";
2)
w art. 87 w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach "ministra właściwego do spraw środowiska" dodaje się wyrazy ", ministra właściwego do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4:
a)
w pkt 11a lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, ",

b)
po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

"11b) osoby, o których mowa w art. 2a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, o ile osoby te są obywatelami polskimi;";

2)
w art. 8 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) pkt 11b - minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;".

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10, w art. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 26a w ust. 7 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska";
2)
w art. 26a w ust. 6 po wyrazach "i przekazuje" dodaje się wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz";
3)
w art. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministra właściwego do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1:

1)
dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) aktywa państwowe, ";

2)
w lit. v średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. w w brzmieniu:

"w) klimatu;".

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162) użyte w art. 11a, w art. 12 w ust. 2, w art. 15 w ust. 2, w art. 19, w art. 20 w ust. 3 i 6 oraz w art. 30 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259 oraz z 2019 r. poz. 1495, 1501 i 2170) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu, ";
2)
w art. 22a w ust. 1 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz".

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 uchyla się ust. 5;
2)
w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw sportu.".

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1966) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5a wyrazy "ministra właściwego do spraw energii" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych";
2)
w art. 8 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw aktywów państwowych".

W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 2, w art. 6 w ust. 2 i 3, w art. 9 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 10 w ust. 5, w art. 27 w ust. 6, w art. 30 w ust. 4, w art. 31 w ust. 8, w art. 32 w ust. 6, w art. 42 w ust. 3 oraz w art. 44 w ust. 4 i 5 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska";
2)
w art. 41 w ust. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. z 2019 r. poz. 261) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W Spółce działa rada nadzorcza, która liczy 5-9 osób. W skład rady nadzorczej wchodzą:

1) do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw łączności;

2) do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

4) dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 23 w ust. 2, w art. 24 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 28 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 25 w ust. 1:
a)
w pkt 1:
lit. c oraz d otrzymują brzmienie:

"c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej - klimat, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

d) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - klimat, ",

uchyla się lit. e oraz f,
b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) przez ministra właściwego do spraw środowiska:

a) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

– Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,

– Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 15v tej ustawy,

– Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 34 tej ustawy,

– Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,

– Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 50 tej ustawy,

– Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,

b) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej - środowisko, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

c) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - środowisko;

1b) przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:

a) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy,

b) sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy;";

3)
w art. 52 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu, ";
4)
w art. 66 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 74 w ust. 1d oraz w art. 129 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Minister właściwy do spraw środowiska" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";
5)
po art. 121 dodaje się art. 121a w brzmieniu:

"Art. 121a. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w celu realizacji swoich zadań współpracuje z ministrem właściwym do spraw klimatu w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej - klimat.

2. Minister właściwy do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw klimatu prowadzą kontrolę wspólną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jeżeli przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej - klimat.".

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) klimatu, ";

2)
w art. 27 w ust. 2 wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) w art. 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z 2020 r. poz. 150) użyte w art. 13 w ust. 2, w art. 14 w ust. 4, w art. 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 40 w ust. 2, w art. 54 w ust. 6, w art. 56 w ust. 3, w art. 59b we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 63 w ust. 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 64b we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 72 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020) w art. 6 w ust. 3 w pkt 2-2b po wyrazie "gospodarki, " dodaje się wyraz "klimatu, ".

W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 i 1501) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 3 w ust. 2 w pkt 10 w lit. p i w ust. 5, w art. 5, w art. 7 w ust. 4 i 7, w art. 10 w ust. 1, w art. 11, w art. 11a w ust. 1, 2, 5 i 6, w art. 11b w ust. 1a i 1b, w art. 12 w ust. 1, w art. 14 w ust. 2, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 w ust. 1 i 4, w art. 16b w ust. 6-9, w art. 16d w ust. 1, 2, 8 i 9, w art. 16e w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 2-4, w art. 20, w art. 21 w ust. 1, w art. 21a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 21b, w art. 21c w ust. 3 i 5, w art. 21d w ust. 1 i 2, w art. 21f w ust. 1, 8 i 9, w art. 24 w ust. 1, w ust. 4 w pkt 1 i w ust. 5 i 7, w art. 25 w ust. 2 w pkt 4, w art. 27, w art. 31b w ust. 2 i 4, w art. 35 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 1, 2, 2b, 4-6, 8 i 9, w art. 39 w ust. 3 i 4, w art. 40 w ust. 2 i 3, w art. 41, w art. 42 w ust. 3, w art. 43 w ust. 3 i 4, w art. 44 w ust. 2 i 2a, w art. 47 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 49 w ust. 1 i 2, w art. 50 w ust. 3, 7 i 9, w art. 51 w ust. 1 i 3 oraz w art. 52, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 22 w ust. 4 wyrazy "Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii";
3)
w art. 24 w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;";

4)
w art. 25 w ust. 2 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu list kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których dotyczą te koszty;";

5)
w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Regulamin naboru wniosków oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw klimatu.";

6)
w art. 30 ust. 4-7 otrzymują brzmienie:

"4. Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw klimatu do zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o którym mowa w art. 29 ust. 1, akceptuje poszczególne programy i projekty umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub odmawia akceptacji, w drodze decyzji, poszczególnych programów i projektów. Minister właściwy do spraw klimatu bierze pod uwagę także opinię Rady Konsultacyjnej.

6. Minister właściwy do spraw klimatu zamieszcza na stronie internetowej obsługującego go urzędu wykaz podmiotów, których programy lub projekty zostały zaakceptowane, zwanych dalej "beneficjentami", wraz z listą tych programów i projektów.

7. Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do spraw klimatu listy programów i projektów zawiera umowę o udzielenie dotacji z każdym z beneficjentów albo z beneficjentem i bankiem udzielającym beneficjentowi kredytu na realizację programu lub projektu.";

7)
w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw klimatu, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw klimatu.

2. W przypadku gdy minister właściwy do spraw klimatu utrzyma w mocy swoją decyzję, podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.";

8)
w art. 31a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu uzyskania refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, w tym kosztów związanych z przeznaczaniem środków na dofinansowanie programów lub projektów rezerwowych, o których mowa w art. 30a ust. 1, Narodowy Fundusz sporządza i przedkłada do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw klimatu listę kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których te koszty dotyczą.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw klimatu akceptuje poszczególne koszty z listy kosztów, o której mowa w ust. 1. Minister właściwy do spraw klimatu bierze pod uwagę opinię Rady Konsultacyjnej.".

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2078) w art. 2:

1)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej albo, z zastrzeżeniem ust. 4, wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu do spraw europejskich w urzędzie obsługującym tego ministra;";

2)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister. W przypadku gdy minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej bierze udział w posiedzeniu Komitetu, przewodniczy on posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.".

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych.";

2)
w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego określa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych, przeznaczenie mienia tej instytucji.";

3)
w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udziały w spółkach oraz obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa.";

4)
w art. 58 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) minister właściwy do spraw aktywów państwowych - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;".

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.";

2)
w art. 62 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra właściwego do spraw aktywów państwowych o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień, przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach.

3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień oraz niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.".

W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177) w art. 3 w pkt 7:

1)
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale 3 pkt 19 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c, ";

2)
po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

"ea) ministra właściwego do spraw klimatu, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 12-14 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,".

W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

"o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych";

2)
użyte w art. 1 w ust. 1, w art. 2 w ust. 1, 3, w ust. 4 w pkt 1 i 3 oraz w ust. 6 i 7, w art. 3, w art. 4 w ust. 2, w art. 5 w ust. 1 oraz w art. 7 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych";
3)
w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wykonywanie przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych uprawnień, o których mowa w ustawie, nie narusza kompetencji ministra właściwego do spraw energii.";

4)
w art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Sprzeciw jest wyrażany po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw energii. Minister właściwy do spraw energii wydaje opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że minister właściwy do spraw energii nie zgłasza uwag.";

5)
w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii wyciąg z wykazu infrastruktury krytycznej obejmujący mienie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 i 2.";

6)
w art. 5:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw energii o powołaniu lub odwołaniu pełnomocnika do spraw infrastruktury krytycznej.",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii informacji dotyczących dokonania przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2;";

7)
w art. 6:
a)
ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Raport jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli raport jest niepełny, zawiera nieścisłości lub nie przedstawia dokładnie stanu faktycznego w zakresie spraw w nim zawartych, pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest zobowiązany, na wezwanie ministra właściwego do spraw aktywów państwowych lub ministra właściwego do spraw energii lub dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie i terminie.

5. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej sporządza sprawozdanie kwartalne z wykonanych obowiązków, które składa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

6. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, w terminie 4 dni od dnia otrzymania dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pisemną informację w tej sprawie oraz stanowisko odnośnie do wniesienia sprzeciwu, wraz z jego uzasadnieniem.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność efektywnego wykonywania szczególnych uprawnień ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych.".

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020) w art. 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jedenastu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, gospodarki morskiej, informatyzacji, klimatu, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.".

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może wskazać dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.";

2)
w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, Rada Ministrów może wskazać nie więcej niż dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.";

3)
w art. 21 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, Rada Ministrów może wskazać nie więcej niż dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.".

W ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) użyte w art. 20 w ust. 3 i 4, w różnym przypadku, wyrazy "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rodziny".

W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225) użyte w art. 6 w ust. 1 i 3, w art. 14, w art. 16 w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 21 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 26 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 118 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Minister właściwy do spraw środowiska" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";
2)
w art. 120 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych, klimatu oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych, w zakresie:";

3)
użyte w art. 120 w ust. 2, w art. 124 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 165 w ust. 1, w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w ust. 6 w zdaniu pierwszym, w ust. 9 i 13, w art. 166 w ust. 4 oraz w art. 167 w ust. 7, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin";
4)
w art. 125:
a)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.",

b)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane podziemnie w sposób nieselektywny oraz kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.";

5)
w art. 127a w ust. 4, w art. 127h we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 152a w ust. 5 po wyrazach "Minister właściwy do spraw środowiska" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu";
6)
w art. 174b w ust. 1 po wyrazach "ministrowi właściwemu do spraw środowiska" dodaje się wyrazy "oraz ministrowi właściwemu do spraw energii".

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060 oraz z 2019 r. poz. 1501) użyte w art. 2 w pkt 1, w art. 3, w art. 6 w ust. 6, w art. 7 w ust. 5, w art. 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 17 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 291 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundacja, o której mowa w art. 10 ust. 3, jest obowiązana do sporządzania i przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz sejmowej komisji właściwej do spraw zagranicznych sprawozdania z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej określonych w Planie.";

2)
w art. 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada składa się z 25 członków.",

b)
w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu;

3b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;".

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 3 w ust. 5, w art. 4 w ust. 3, w art. 9, w art. 11 w ust. 6, w art. 14 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 1b, w art. 24 w ust. 7, w art. 25 w ust. 7-8a, w art. 27 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30 w ust. 4 i 5, w art. 33 w ust. 2-4, w art. 35a w ust. 3, w art. 35b w ust. 4 i 5, w art. 35c w ust. 1 i w ust. 4 w pkt 3, w art. 36 w ust. 1, 3, 5, 6a i 6b, w art. 39 w ust. 3, w art. 40 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 43 w ust. 8, w art. 45 w ust. 3, w art. 48a w ust. 22, w art. 54 w ust. 4, w art. 57 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 66 w ust. 5, w art. 81 w ust. 1-4 i 9, w art. 83 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 84 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 94 w ust. 2, w art. 95 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 13, w art. 96 w ust. 13, w art. 100, w art. 102 w ust. 8, w art. 102c, w art. 118 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 121 w ust. 3, w art. 124 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 160 w ust. 8, w art. 167 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 169, w art. 197 w pkt 3 oraz w art. 251 w ust. 7, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 83 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) minister właściwy do spraw środowiska, ";

3)
w art. 159 w ust. 2 wyrazy "Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii".

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 47 w ust. 3 po wyrazach "ministra właściwego do spraw zdrowia" dodaje się wyrazy " , ministra właściwego do spraw klimatu";
2)
w art. 13:
a)
w ust. 4:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin składa się z ośmiu członków:",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu;",

b)
w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3a, minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje i odwołuje odpowiednio na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw klimatu.";

3)
w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz".

W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579) użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 11 w ust. 4 i 5, w art. 15 w ust. 4, w art. 18 w ust. 6, w art. 20 w ust. 5, w art. 23 w ust. 13, w art. 24 w ust. 11, w art. 25 w ust. 4, 6, 7 i 9, w art. 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35 w ust. 2, w art. 40b w ust. 2, w art. 40e, w art. 51 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 53 w ust. 6, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1793) w art. 14 w ust. 2 w pkt 10 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) ministra właściwego do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 4 w ust. 14, w art. 38c w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 53 w ust. 4, w art. 60, w art. 60a w ust. 3, w art. 61 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 62 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 69 w ust. 1, w art. 73 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 74 w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 77 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 77a, w art. 78 w ust. 10, w art. 80 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7, w art. 81 w ust. 7, w art. 113, w art. 116 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 119a, w art. 126 w ust. 3 i 4, w art. 127 w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 131 w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 132 w ust. 1, w art. 134, w art. 154 w ust. 5 i 6, w art. 157 w ust. 2, w art. 162, w art. 166 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 167 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 171 oraz w art. 221 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu";
2)
w art. 6a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;";

3)
użyte w art. 9 w ust. 2, w art. 10 w ust. 5 oraz w art. 126 w ust. 1 i 5 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki";
4)
w art. 17 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;";

5)
użyte w art. 32 w ust. 3 oraz w art. 35 w ust. 4 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw gospodarki";
6)
w art. 128:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) minister właściwy do spraw gospodarki;"

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) minister właściwy do spraw klimatu;",

b)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministra właściwego do spraw energii" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw klimatu",
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) opracowywanie analiz w zakresie określenia szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują działania:

1) mające na celu promowanie rozwoju energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

2) mające na celu promowanie modelu prosumcji energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej, przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego;

3) wspierające inne formy społecznego wykorzystania energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

4) w zakresie tworzenia instrumentów i regulacji mających na celu zwiększenie partycypacji społecznej i udziału lokalnych społeczności w procesie inwestycyjnym energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;

5) w zakresie monitorowania i ewaluacji efektów działań, o których mowa w pkt 1-4, oraz ich korygowanie;

6) mające na celu wdrażanie dobrych praktyk w promowaniu energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej oraz efektywności energetycznej.",

d)
uchyla się ust. 4;
7)
w art. 164 w ust. 3 po wyrazach "informuje niezwłocznie" dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw klimatu oraz";
8)
w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do wspólnego projektu energetycznego.".

W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158) użyte w art. 6 w ust. 1, 1a, 6 i 8-13, w art. 7 w ust. 2 i 4, w art. 8 w ust. 1, 5-7, w art. 9 w ust. 5-8, w art. 14 w ust. 11 i 12, w art. 18 w ust. 1-4, 6, 7 i 9, w art. 19 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w ust. 3f i 6, w art. 42, w art. 45 w ust. 10 i 12, w art. 46 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w art. 50, w art. 51 w ust. 4 oraz w art. 70 w ust. 2 i w ust. 3 w części wspólnej, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136) użyte w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 10 w ust. 4 i 7-9, w art. 18 w ust. 3 i 5, w art. 21 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7, w art. 23 w ust. 2-5, w art. 24, w art. 25a w ust. 6, w art. 26 w ust. 4, w art. 26d w ust. 2 i 3, w art. 26e w ust. 1 i 3, w art. 27 w ust. 3a i 4, w art. 29 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30 w ust. 1, w art. 32 w ust. 4, 6, w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9 oraz w ust. 10 w pkt 1, w art. 34 w ust. 3, 10-13 i 17, w art. 36 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 37 w ust. 5, w art. 38 w ust. 5 i 6a, w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 40a w ust. 1, 5, 8 i 10, w art. 40b, w art. 41 w ust. 1 i 2, w art. 42, w art. 44, w art. 46 w ust. 1, 2, 5 i 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47 w ust. 4, 5, 9 i 10 i w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 49 w ust. 5, w art. 50 w ust. 1 i 2, w art. 59 w ust. 3-5, w art. 65 w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 66 w ust. 3, 4, 7, 8 i 10, w art. 68 w ust. 1 i 8, w art. 70 w ust. 1, 3, 3b-3d, 5-6, 8, 10 i 12, w art. 71 w ust. 9-12, w art. 72 w ust. 6 i 7, w art. 73 w ust. 9 i 10, w art. 75 w ust. 1, w art. 76 w ust. 1 i 2, w art. 77 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 79 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 i 3, w art. 81 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 90, w art. 96, w art. 101 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 5, w art. 106 w ust. 4, w art. 109 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 i 4 oraz w art. 150 w ust. 2 i w ust. 3 w części wspólnej, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 19 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie trwania kadencji. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres, jaki pozostaje do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.";

2)
w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.".

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 1 w pkt 6:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-6, 8-10, pkt 11-13,",

b)
uchyla się lit. b;
2)
w art. 13 w ust. 3:
a)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;",

b)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) ministra właściwego do spraw klimatu;".

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191) w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "ministra właściwego do spraw energii, " dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw środowiska, ".

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150) użyte w art. 20 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 53 w ust. 11, w art. 59, w art. 71 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 74 w ust. 2, w art. 88, w art. 89 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 90 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 1 oraz w art. 19 w ust. 2 po wyrazach "minister właściwy do spraw energii" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2)
użyte w art. 4 w ust. 1 i 3, w art. 5, w art. 8 w ust. 9 i 10, w art. 9, w art. 12 w ust. 6, w art. 19 w ust. 2, w art. 29 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 38 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217) w art. 11 uchyla się ust. 2.

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 7-8a otrzymują brzmienie:

"Art. 7. 1. Prezes Rady Ministrów koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych:

1) wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

2) składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.

3. W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Prezes Rady Ministrów może określać:

1) zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów, skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;

2) dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

4. Podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa niezwłocznie przekazują, odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów lub ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, na ich żądanie, informacje i dokumenty dotyczące:

1) wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach lub

2) działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych.

Art. 8. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, może przekazać, w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 2, Prezesowi Rady Ministrów lub innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej, w tym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 2:

1) pkt 1 lub

2) pkt 2 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu lub nabyciu akcji.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:

1) podmiot, o którym mowa w ust. 1, właściwy do wykonywania w stosunku do tej spółki przekazanych uprawnień,

2) zakres przekazanych uprawnień

- uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także właściwość członka Rady Ministrów wynikającą w szczególności z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284) lub zadania Prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynacji pracy członków Rady Ministrów, zakres zadań pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej, w tym jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

3. Prezes Rady Ministrów lub inny członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu lub państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, którym Rada Ministrów przekazała wykonywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, mogą zlecać, z zachowaniem zasad i trybu określonych w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych czynności prawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności prawnych lub faktycznych w zakresie, w jakim przekazano im wykonywanie uprawnień, udzielając w tym zakresie pełnomocnictw.

4. W przypadku przekazania wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, prawa z akcji należących do Skarbu Państwa do zwołania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą być wykonywane także przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Art. 8a. 1. Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych prowadzi listę:

1) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;

2) osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;

3) osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. h-k, oraz osób, które uzyskały uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych oraz podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, są współadministratorami danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie wykonywania uprawnień przekazanych przez Radę Ministrów. Wzajemne prawa i obowiązki współadministratorów określa porozumienie.

3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może udostępnić podmiotom, o których mowa w art. 8 ust. 1, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty uprawnień przekazanych przez Radę Ministrów.";

2)
w art. 9b w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji, na dotychczasowym poziomie, w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru, lub jego zwiększenia;";

3)
w art. 17 w ust. 6 wyrazy "art. 7 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 7 ust. 3 pkt 2";
4)
w art. 19 w ust. 1 w pkt 1 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;";

5)
w art. 21:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.",

b)
w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "ministra właściwego do spraw energii" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Termin egzaminu określa minister właściwy do spraw aktywów państwowych.",

d)
w ust. 3b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W części pisemnej egzaminu stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące ze zbioru pytań tworzonego przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.",

e)
w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw aktywów państwowych wskazuje przewodniczącego i sekretarza komisji.",

f)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Obsługę administracyjno-biurową komisji i egzaminu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Wydatki związane z działalnością komisji, w tym z przeprowadzaniem egzaminu, oraz wynagrodzenie członków komisji pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.",

g)
w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:";

6)
w art. 24 uchyla się pkt 2 i 3;
7)
w art. 25:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1-1c, złoży podmiot lub organ inny niż określony w ust. 1, przewodniczący Rady lub inna osoba upoważniona przez niego zwraca wniosek wnioskodawcy.",

b)
w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wnioskodawca uzupełnia wniosek w terminie wskazanym w żądaniu.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, przepisu ust. 7 nie stosuje się.",

d)
w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku we wskazanym terminie, wniosek jest zwracany wnioskodawcy.";

8)
w art. 27:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady wchodzi 8 członków.",

b)
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady, oraz inne wymogi określone w przepisach odrębnych dla członka organu nadzorczego.";

9)
w art. 28:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członków Rady powołuje i odwołuje:

1) Prezes Rady Ministrów - czterech członków,

2) minister właściwy do spraw aktywów państwowych - czterech członków.",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odwołania odpowiednio przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Informacja o powołaniu członka Rady i ustaniu członkostwa w Radzie jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronach podmiotowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.";

10)
w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, ustala regulamin organizacyjny Rady określający szczegółową organizację Rady, w tym sposób podejmowania uchwał w czasie posiedzeń Rady oraz przy użyciu technicznych środków porozumiewania się na odległość, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia warunków dla efektywnego działania Rady, skutecznego sprawowania nadzoru nad spółkami przez rady nadzorcze oraz należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.";

11)
uchyla się art. 32;
12)
w art. 35 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa celem akceptacji;".

W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154 oraz z 2019 r. poz. 1080) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, może tworzyć lub przystępować do spółki prawa handlowego oraz posiadać, obejmować lub nabywać akcje lub udziały w spółkach. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.

2. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych Krajowy Ośrodek przekazuje temu ministrowi akcje lub udziały, o których mowa w ust. 1.".

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 51 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej" dodaje się wyrazy ", ministrem właściwym do spraw klimatu";
2)
w art. 53 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 99 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 114 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu oraz";
3)
w art. 159 w ust. 4 oraz w art. 161 w ust. 1 i 7 po wyrazach "ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, " dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw klimatu, ".

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 37 w ust. 4 wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw klimatu";
2)
w art. 38 po wyrazach "ministrowi właściwemu do spraw energii" dodaje się wyrazy "oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu";
3)
użyte w art. 43 w ust. 1, 3, 4 i 6 oraz w art. 44 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227) w art. 18:

1)
w ust. 1 w pkt 2:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"6 członków, w tym:",

b)
w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw klimatu.";

2)
w ust. 3 wyrazy "lit. a, c i d" zastępuje się wyrazami "lit. a oraz c-e".

W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630) w art. 4 w ust. 3 w pkt 2 i 3 po wyrazie "gospodarki, " dodaje się wyraz "klimatu, ".

W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593) w art. 22 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680) w art. 8 w ust. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw klimatu".

W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1901) w art. 47 w ust. 1:

1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "13 osób" zastępuje się wyrazami "14 osób";
2)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) ministra właściwego do spraw klimatu;".

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. poz. 1924) w art. 5 w ust. 3 w pkt 2-4 po wyrazie "gospodarki, " dodaje się wyraz "klimatu, ".

1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed organami, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 99.
2. 
Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.
3. 
Akta spraw, rejestry, ewidencje, listy i bazy danych, prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują organy, które przejęły od nich w tym zakresie zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.
4. 
Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują niezwłocznie organom, które przejęły od nich zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym także w postaci informatycznych nośników danych.
5. 
Z czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządza się protokół.

Do spraw wszczętych na podstawie:

1)
art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3,
3)
art. 62 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 65,
4)
art. 165 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 79,
5)
ustawy zmienianej w art. 83

- i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, w tym dotyczące organów.

1. 
Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże dyrektorowi generalnemu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące zawarcia umowy między przedsiębiorcą i Skarbem Państwa o przeniesienie własności składników majątku, o których mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 31.
2. 
Dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże dyrektorowi generalnemu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące złożenia oświadczenia woli o objęciu zaoferowanych Skarbowi Państwa udziałów albo akcji, o którym mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 32.
3. 
Dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże dyrektorowi generalnemu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące przejmowania od jednostek sektora finansów publicznych akcji i udziałów w spółkach oraz obligacji wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonywania wynikających z nich uprawnień Skarbu Państwa, o których mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 64.

Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, a także dokumenty sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez te organy albo przy ich udziale, w szczególności uzgodnienia, zatwierdzenia, akceptacje, wezwania, wpisy do rejestrów, zlecenia, wskazania, weryfikacje, notyfikacje, opinie i zaświadczenia, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony - zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Wzory dokumentów określone na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą w formie dokumentu elektronicznego przez organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

1. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy skład:
1)
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o której mowa w art. 140b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15,
2)
Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 28,
3)
Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 47,
4)
Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 68,
5)
Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 74,
6)
Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 76,
7)
Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 78,
8)
Komitetu Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83,
9)
Rady Centrum Łukasiewicz, o której mowa w art. 10 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 92,
10)
Rady Żeglugi Śródlądowej, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 96

- uzupełnia się o przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu, przy czym w przypadku organów kadencyjnych uzupełnienie ich składu następuje do końca kadencji.

2. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy skład:
1)
Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 74,
2)
Komitetu Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83,
3)
Rady Kuratorów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 27,
4)
Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 62

- uzupełnia się o przedstawiciela ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, przy czym w przypadku organów kadencyjnych uzupełnienie ich składu następuje do końca kadencji.

3. 
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wskaże Prezesowi Rady Ministrów swojego przedstawiciela w Komitecie Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8.
4. 
Prezes Rady Ministrów niezwłocznie powoła przedstawiciela ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w skład Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych wskazanego przez tego ministra zgodnie z ust. 3.
1. 
Członkowie rad nadzorczych i zarządów oraz członkowie rad, komisji, komitetów i zespołów powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustaw zmienianych niniejszą ustawą pełnią swoje funkcje.
2. 
Prezes Rady Ministrów oraz minister właściwy do spraw aktywów państwowych powołają po raz pierwszy członków Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy zmienianej w art. 88, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wskaże swoich przedstawicieli:
1)
w radach nadzorczych spółek będących zarządzającymi Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, w stosunku do których Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników;
2)
w radzie nadzorczej Poczta Polska Spółka Akcyjna;
3)
w radzie nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.
4. 
Minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wskażą swoich przedstawicieli w składzie Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.
5. 
Mandaty członków rady nadzorczej spółki celowej powołanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie ustawy zmienianej w art. 53, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1. 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego i wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią swoje funkcje.
2. 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i wiceprezesi Państwowej Agencji Atomistyki oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska i zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią swoje funkcje.
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z zachowaniem dotychczasowych stanowisk i wysokości wynagrodzenia.
2. 
Członkom służby zagranicznej zatrudnionym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, którym dyrektor generalny służby zagranicznej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wyznaczył stanowiska w służbie cywilnej, dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznaczy stanowiska pracy zgodne z ich kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi oraz określi wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż dotychczasowe.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych innych, niż wskazane w ust. 1 i 2, do których obowiązków należy zapewnienie obsługi zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w tym obsługa komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. 
Dyrektor generalny służby zagranicznej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomi na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1-3, o zmianach, jakie mają nastąpić w ich stosunkach pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
5. 
Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do członków korpusu służby cywilnej, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
zostali oddelegowani do instytucji i organów Unii Europejskiej, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym oddelegowanie byli zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z tym że stają się oni pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z dniem następującym po dniu zakończenia oddelegowania; terminy, o których mowa w ust. 2 i 4, liczy się od dnia zakończenia oddelegowania;
2)
zostali wyznaczeni na stanowisko w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym wyznaczenie byli zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z tym że stają się oni pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z dniem następującym po dniu zakończenia zatrudnienia w tej placówce zagranicznej; terminy, o których mowa w ust. 2 i 4, liczy się od dnia zakończenia zatrudnienia w placówce zagranicznej;
3)
przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, szkoleniowym albo korzystają ze zwolnienia od pracy z tytułu niezdolności do pracy, a w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy byli zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z tym że stają się oni pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z dniem następującym po dniu zakończenia urlopu albo korzystania ze zwolnienia; terminy, o których mowa w ust. 2 i 4, liczy się od dnia zakończenia urlopu albo zwolnienia;
4)
przebywają na urlopie wychowawczym albo urlopie bezpłatnym, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop byli zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z tym że stają się oni pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z dniem następującym po dniu zakończenia urlopu; terminy, o których mowa w ust. 2 i 4, liczy się od dnia zakończenia urlopu.
6. 
Członkowi służby zagranicznej posiadającemu stopień dyplomatyczny nadany zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 25, który na podstawie przepisu ust. 1-3 lub 5, stał się pracownikiem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, dyrektor generalny służby zagranicznej udziela urlopu bezpłatnego na czas zatrudnienia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
7. 
Odwołanie osoby, o której mowa w ust. 6, z urlopu bezpłatnego wymaga zgody dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
8. 
Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny służby zagranicznej nadaje członkowi służby zagranicznej stopień dyplomatyczny zgodnie z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi, nie niższy niż dotychczas posiadany.
9. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, osoby wykonujące zadania w ramach wydziałów i zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, zachowują dotychczasowe uprawnienia pracownicze oraz posiadany stopień dyplomatyczny.
10. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czynności z zakresu prawa pracy wobec osób, o których mowa w ust. 9, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki.
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, stają się odpowiednio członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w ich stosunkach pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265).
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędach obsługujących organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, realizujący zadania i kompetencje, które są przejmowane na podstawie niniejszej ustawy, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędach obsługujących organy, które przejęły te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
3. 
Stosunki pracy członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem 20 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres albo w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.
4. 
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, członkom korpusu służby cywilnej przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).
5. 
Przepisów ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
6. 
Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska.

W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu organów, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji organów, które przejęły te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc, z wyjątkiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 88, w brzmieniu dotychczasowym, i mogą być zmieniane.
2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 125 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 72 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 125 ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 72, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez wojewodów na podstawie art. 400f ust. 10 ustawy zmienianej w art. 22 szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady zachowują ważność do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 400f ust. 10 ustawy zmienianej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie:

1)
art. 113 ustawy zmienianej w art. 20,
2)
art. 400d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 22,
3)
art. 166 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 72

- zachowują moc.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 106 ust. 4, art. 107 ust. 2 i art. 108 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.