Art. 17. - [Skład Rady] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  17.  [Skład Rady]
1. 
Rada składa się z 25 członków.
2. 
W skład Rady wchodzi:
1)
Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;
2b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
3a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu;
3b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
4)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
5)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;
6)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
7)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
8)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
9)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
10)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
11)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa;
12)
3 posłów;
13)
senator;
14)
4 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
15)
przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157);
16)
przedstawiciel środowiska naukowego.
3. 
Członków Rady, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na wniosek właściwego podmiotu;
2)
pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu;
3)
pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu;
4)
pkt 14 i 16 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
4. 
Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.