Art. 32. - [Dział sprawy zagraniczne] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.
Art.  32.  [Dział sprawy zagraniczne]
1. 
Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:
1)
stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
2)
reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1 pkt 2;
3)
koordynacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, a także współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;
5)
współpracy rozwojowej, w tym pomocy humanitarnej;
6)
kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;
6a)
działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej;
6b)
inicjowania i koordynowania działań dotyczących zatrudnienia obywateli polskich w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych;
7)
dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach innych działów.
2. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw określonych w ust. 1 pkt 3 koordynuje działalność organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek przez:
1)
coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w zakresie spraw zagranicznych;
2)
opiniowanie pod względem zgodności z dokumentem, o którym mowa w pkt 1, i przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministrów;
3)
współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach międzynarodowych.
3. 
Rada Ministrów, nie później niż do dnia 20 grudnia każdego roku, przyjmuje dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; na jego podstawie minister właściwy do spraw zagranicznych przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej.
4. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076 i 1283), a także koordynuje działania związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:
1)
organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie,
2)
zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

- uwzględniając potrzebę zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie spraw zagranicznych i członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej, a także reprezentacji i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej.