Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  9a.  [Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo]
1.  Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:
1) architektury;
2) 11  budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków;
3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;
5) geodezji i kartografii;
6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;
7) wspierania mieszkalnictwa;
8) 12  gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
10) rodzinnych ogrodów działkowych;
11) infrastruktury informacji przestrzennej;
12) 13  zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych.
2.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju.
11 Art. 9a ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.284) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lutego 2020 r.
12 Art. 9a ust. 1 pkt 8 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.284) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lutego 2020 r.
13 Art. 9a ust. 1 pkt 12 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.284) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lutego 2020 r.