Art. 9a. - [Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 26 czerwca 2024 r.
Art.  9a.  [Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo]
1. 
Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:
1)
architektury,
2)
budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków,
3)
nadzoru architektoniczno-budowlanego,
4)
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
5)
geodezji i kartografii,
6)
rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a ust. 1 pkt 2,
7)
wspierania mieszkalnictwa,
8)
gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
9)
infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
10)
rodzinnych ogrodów działkowych,
11)
infrastruktury informacji przestrzennej,
12)
zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych

- z zastrzeżeniem art. 23a ust. 1 pkt 13.

2. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju.