[Obowiązek przekazywania sprawozdań o zaległościach] - Art. 34. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Obowiązek przekazywania sprawozdań o zaległościach] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  34.  [Obowiązek przekazywania sprawozdań o zaległościach]
1. 
Organy właściwe do poboru należności są zobowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, w zakresie swojej właściwości.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu.
3. 
(uchylony).
4. 
Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
5. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw klimatu, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - za pośrednictwem marszałków województw.
6. 
Wojewodowie przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
7.  2
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
8. 
Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy.
9. 
Podmioty niewymienione w ust. 4-8 przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przypadku braku takich organów - bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2 Art. 34 ust. 7 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 października 2022 r.