Art. 25. - [Informacje udostępniane w BIP] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  25.  [Informacje udostępniane w BIP]
1. 
W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także:
1)
przez ministra właściwy do spraw klimatu:
a)
(uchylona),
b)
z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
krajowy plan gospodarki odpadami,
sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,
c)
informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej - klimat, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,
d)
porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - klimat,
e)
(uchylona),
f)
(uchylona),
g)
z zakresu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673):
-
Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz jego aktualizacje,
-
inwentaryzacje emisji,
-
prognozy wielkości emisji,
-
raporty metodyczne IIR,
h)
z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - sprawozdania dotyczące lokalizacji prowadzenia badań monitoringowych oraz danych uzyskanych w wyniku tych badań;
1a)
przez ministra właściwego do spraw środowiska:
a)
z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:
Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,
Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 15v tej ustawy,
Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 34 tej ustawy,
Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,
Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 50 tej ustawy,
Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,
b)
informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej - środowisko, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,
c)
porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - środowisko;
1b)
przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:
a)
krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy,
b)
sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy;
2)
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych, o której mowa w art. 128 ust. 1;
3)
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
a)
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
b)
raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
3a)
przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami - Rejestr średnich źródeł spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
4)
przez marszałka województwa:
a)
z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy,
program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy,
(uchylone),
plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119a ust. 1 tej ustawy,
decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
b)
z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
rejestr, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 49 ust. 7 tej ustawy,
wojewódzki plan gospodarki odpadami,
sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5)
przez wojewodę - akty prawa miejscowego, wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
5a)
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
6)
(uchylony);
7)
przez starostę:
a)
z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy,
(uchylone),
decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;
b)
(uchylona);
8)
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
a)
z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy;
b)
(uchylona);
9)
przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe:
a)
informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia,
b)
roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych,
c)
informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko,
d)
informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska,
e)
informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących powstanie zagrożenia

- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

10)
przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514 oraz z 2023 r. poz. 553, 683 i 919):
a)
informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej,
b)
roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej

- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.