Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1219 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  400o.  [Delegacja do określenia statutu Narodowego Funduszu]

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych nadaje Narodowemu Funduszowi, w drodze rozporządzenia, statut określający organizację wewnętrzną Narodowego Funduszu, tryb działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego działania Narodowego Funduszu oraz właściwego wykorzystania środków publicznych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.