Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.240.1609

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 400o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. U. Nr 96, poz. 865), które na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) traci moc z dniem 31 grudnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
2.  Siedzibą Narodowego Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.

Organizacja wewnętrzna Narodowego Funduszu

§  2. 
1.  Zarząd Narodowego Funduszu, zwany dalej "Zarządem", nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne Biura Narodowego Funduszu.
2.  Biuro Narodowego Funduszu stanowią następujące komórki organizacyjne:
1) departament;
2) wydział;
3) zespół;
4) samodzielne stanowisko pracy.
3.  Departament mogą stanowić: wydział, zespół, samodzielne stanowisko pracy.
4.  Wydział mogą stanowić: zespół, samodzielne stanowisko pracy.
5.  Samodzielne stanowisko pracy może być jednoosobowe albo wieloosobowe.
6.  Nazwę, skład oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa Zarząd w regulaminie organizacyjnym Biura Narodowego Funduszu.
7.  Zasady zastępowania Prezesa Zarządu i zastępców Prezesa Zarządu określa Zarząd w regulaminie pracy Zarządu.

Tryb działania organów Narodowego Funduszu

§  3. 
1.  Organy Narodowego Funduszu działają, podejmując uchwały na posiedzeniach albo w trybie pisemnym, albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalających na identyfikację osób biorących udział w głosowaniu.
2.  Posiedzenia organów Narodowego Funduszu odbywają się w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Prezesa Zarządu.
3.  Posiedzenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad.
4.  Z posiedzeń organów Narodowego Funduszu oraz z podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, który jest przyjmowany, w drodze uchwały, na następnym posiedzeniu.
5.  Protokół powinien odzwierciedlać przebieg czynności podejmowanych w trakcie posiedzenia lub głosowania w trybach, o których mowa w § 4 ust. 1. Jeżeli czynności protokołowane utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, protokół można ograniczyć do zapisu istotnych wypowiedzi osób biorących w nich udział. Elektroniczny nośnik zapisu obrazu lub dźwięku, a także pisemny zapis dźwięku stają się załącznikami do protokołu. Do protokołu mogą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę podjętych uchwał. Protokoły, wraz z załącznikami, przechowuje się w Biurze Narodowego Funduszu.
§  4. 
1.  1  Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zarządzone, jeżeli jest konieczne pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu, lub odbycie posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 lub § 14 ust. 1 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.
§  5. 
1.  Członek organu Narodowego Funduszu zgłasza do protokołu i informuje pozostałych członków tego organu o dotyczącym go konflikcie interesu i powstrzymuje się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2.  Konflikt interesów zachodzi w sytuacji, w której skutki podejmowanej uchwały dotyczą pośrednio lub bezpośrednio interesu majątkowego lub osobistego członka organu.
3.  Głosu członka organu Narodowego Funduszu powstrzymującego się od głosowania nie wlicza się do kworum.

Rada Nadzorcza

§  6.  Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu, zwana dalej "Radą", może ze swego grona wyłaniać komisje, określając ich zadania, polegające w szczególności na pisemnym sporządzeniu opinii lub opracowaniu stanowiska w konkretnych sprawach. Termin i formę realizacji zadania określa Rada Nadzorcza w uchwale o wyłonieniu komisji.
§  7.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwanego dalej "Przewodniczącym", lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje wiceprzewodniczący.
§  8. 
1.  2  Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.
2.  Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 3 członków Rady albo na pisemny wniosek Zarządu.
3.  Posiedzenie może się odbyć z osobistym udziałem co najmniej 6 członków Rady.
4.  Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub zastępującego go członka Zarządu.
5.  Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał, dokumentami stanowiącymi podstawę do ich podjęcia i innymi materiałami, a w przypadku uchwał podejmowanych z inicjatywy Rady również wraz z uzasadnieniem, są doręczane członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4, projekty uchwał, wraz z zawiadomieniem Przewodniczącego o zarządzonym trybie głosowania, porządku i terminie głosowania oraz dokumentami stanowiącymi podstawę do ich podjęcia, a także innymi materiałami mogą być doręczone członkom Rady w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podejmowania uchwały. Głosy oddane po terminie głosowania oraz głosy, które wpłynęły po terminie głosowania, uważa się za nieoddane oraz nie wlicza się ich do kworum.
7.  Członek Rady wykonuje swoje funkcje osobiście.
8.  3  Członek Rady za zgodą Przewodniczącego może brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695). Głosy oddane w sposób określony w zdaniu pierwszym doręcza się Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia; głosy doręczone po terminie, o którym mowa w zdaniu drugim, uważa się za nieoddane, a głosu członka Rady, którego nie doręczono w terminie, nie wlicza się do kworum.
9.  Oddanie głosu w sposób, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu, spraw, o których mowa w § 11 ust. 2, oraz głosowań tajnych, o których mowa w § 11 ust. 3, a także uchwał, które, w wyniku głosowań, uległy zmianie na posiedzeniu Rady, z wyłączeniem zmian dotyczących oczywistych błędów rachunkowych i pisarskich.
10.  Jeżeli członek Rady stawił się na posiedzenie, głos złożony w sposób, o którym mowa w ust. 8, uważa się za nieoddany.
11.  Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego przed terminem posiedzenia, jednak nie później niż na następnym posiedzeniu.
12.  Uchwały Rady wymagają pisemnego uzasadnienia.
§  9. 
1.  Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący.
2.  Rada na wniosek Przewodniczącego przyjmuje porządek obrad.
3.  Rozpatrzenie na posiedzeniu sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą co najmniej 6 członków biorących udział w posiedzeniu.
4.  Podejmowaniem uchwał przez Radę w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość kieruje Przewodniczący.
§  10. 
1.  W posiedzeniach Rady, w dyskusji nad wskazanym punktem porządku obrad, mogą uczestniczyć, na zaproszenie lub za zgodą Przewodniczącego, członkowie Zarządu, pracownicy Biura Narodowego Funduszu, a także inne osoby, w szczególności eksperci, jeżeli ich udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jest uzasadniony potrzebami Rady.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§  11. 
1.  Uchwały Rady są podejmowane bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, z udziałem co najmniej 6 członków Rady; uchwałę podpisuje Przewodniczący, z zastrzeżeniem § 7.
2.  4  Uchwały Rady w sprawie wniosków do ministra właściwego do spraw klimatu o powołanie lub odwołanie członków Zarządu są podejmowane w głosowaniu tajnym.
3.  Na wniosek członka Rady Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne albo imienne, a także zarządzić poufność obrad, ustalając jednocześnie zakres poufności.
4.  Członek Rady głosujący na posiedzeniu przeciw podjęciu uchwały może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zdanie odrębne wymaga pisemnego uzasadnienia, które składa się Przewodniczącemu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę.
5.  W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, albo w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 8, członek Rady może zgłosić zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej, przekazując je Przewodniczącemu w terminie jednego dnia od dnia podjęcia uchwały.
6.  Z treścią uzasadnienia zdania odrębnego Przewodniczący zapoznaje pozostałych członków Rady na następnym posiedzeniu.
7.  W przypadku zmian w projekcie uchwały, głosowaniu jest poddawana każda propozycja zmiany, a następnie jest podejmowana uchwała. Na wniosek Przewodniczącego Rada może głosować łącznie nad wszystkimi zmianami.
8.  Zmiana treści dokumentów zatwierdzanych przez Radę na podstawie art. 400h ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy może nastąpić po wyrażeniu zgody na daną zmianę przez Zarząd.
9.  Jeżeli wynik głosowania lub ustalenia podjętej na posiedzeniu uchwały budzą wątpliwości, na wniosek członka Rady możliwa jest reasumpcja głosowania na tym samym posiedzeniu; o dopuszczalności reasumpcji głosowania rozstrzyga Rada.
§  12.  5
1.  Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw klimatu uchwałę Rady, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę jej podjęcia, a w przypadku uchwał podejmowanych z inicjatywy Rady - również wraz z uzasadnieniem uchwały, a także przedkłada listę członków Rady, którzy uczestniczyli w głosowaniu, z zaznaczeniem trybu oddania głosu.
2.  W przypadku zgłoszenia do uchwały zdania odrębnego, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 5, Przewodniczący informuje o tym ministra właściwego do spraw klimatu, przedkładając uchwałę. Minister właściwy do spraw klimatu może zażądać od Przewodniczącego kopii pisemnego uzasadnienia zdania odrębnego lub kopii protokołu zawierającego uzasadnienie zdania odrębnego.

Zarząd

§  13. 
1.  Członek Zarządu wykonuje swoje funkcje osobiście.
2.  Zarząd realizuje zadania, o których mowa w ustawie, oraz prowadzi bieżącą działalność Narodowego Funduszu.
§  14. 
1.  6  Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zarządu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje zastępujący go członek Zarządu.
2.  Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał, dokumentami stanowiącymi podstawę do ich podjęcia i innymi materiałami, są doręczane członkom Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3.  Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu albo zastępcy Prezesa Zarządu przewodniczącego posiedzeniu przyjmuje porządek obrad. Rozpatrzenie na posiedzeniu Zarządu sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.
4.  Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu albo wyznaczony przez niego jeden z zastępców Prezesa Zarządu.
5.  Posiedzenie może się odbyć z osobistym udziałem co najmniej połowy członków Zarządu.
6.  W posiedzeniach Zarządu, w dyskusji nad wskazanym punktem porządku obrad, mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu, Przewodniczący Rady lub wyznaczeni przez niego członkowie, pracownicy Biura Narodowego Funduszu, a także inne osoby, w szczególności eksperci, jeżeli ich udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jest uzasadniony potrzebami Zarządu.
7.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§  15. 
1.  Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z udziałem co najmniej połowy członków Zarządu.
2.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu zastępcy Prezesa Zarządu.
3.  Uchwały podpisuje Prezes Zarządu albo przewodniczący posiedzeniu zastępca Prezesa Zarządu.
4.  Na wniosek członka Zarządu Prezes Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.
5.  Członek Zarządu głosujący na posiedzeniu przeciwko podjęciu uchwały może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
6.  Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu w sprawach jego dotyczących.
§  16.  Do prac Zarządu ustalenia przepisów § 8 ust. 4 i 6, § 9 ust. 4 oraz § 11 ust. 4-6 i 9 stosuje się odpowiednio.

Udzielanie pełnomocnictw

§  17. 
1.  Pełnomocnictwa są udzielane przez Prezesa Zarządu w formie pisemnej.
2.  Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności niedotyczących spraw majątkowych Narodowego Funduszu.

Przepis przejściowy

§  18.  Uchwały Rady podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu nie wymagają uzasadnienia.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228.

1 Załącznik § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
2 Załącznik § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
3 Załącznik § 8 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
4 Załącznik § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
5 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
6 Załącznik § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.