[Wykaz miast przekraczających wartość pułapu stężenia] - Art. 86b. - Prawo ochrony środowiska. - Dz.U.2021.1973 t.j. - OpenLEX

Art. 86b. - [Wykaz miast przekraczających wartość pułapu stężenia] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1973 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  86b.  [Wykaz miast przekraczających wartość pułapu stężenia]

Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 września każdego roku, wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:

1)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji;
2)
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.