Art. 201. - [Instalacje wymagające uzyskanie pozwolenia zintegrowanego] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.54 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  201.  [Instalacje wymagające uzyskanie pozwolenia zintegrowanego]
1. 
Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
3. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw klimatu uwzględni rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach.