Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  13.  [Dział członkostwo RP w Unii Europejskiej]
1.  Dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obejmuje sprawy:
1) udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej;
2) zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej, a także przed Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
3) przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
2.  Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności:
1) inicjuje i opracowuje dokumenty rządowe w sprawach związanych z funkcjonowaniem i politykami Unii Europejskiej, w tym w zakresie wyzwań dla integracji europejskiej, reform polityk Unii Europejskiej i reform instytucjonalnych w Unii Europejskiej;
2) kształtuje i koordynuje stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej związane z udziałem w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej;
3) opracowuje strategię polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej oraz opiniuje dokumenty rządowe pod względem spójności z tą strategią.
3.  Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w szczególności:
1) koordynuje proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa;
2) przedstawia Radzie Ministrów, na zasadach określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów umów międzynarodowych;
3) opiniuje, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu oraz regulaminie Senatu, projekty ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;
4) koordynuje udział w postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje i organy Unii Europejskiej;
5) zapewnia reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
6) monitoruje wykonywanie wyroków organów sądowych Unii Europejskiej.
4.  Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności:
1) inicjuje i koordynuje działania związane ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
2) inicjuje i koordynuje działania dotyczące zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 2 pkt 6b.