Art. 15. - [Kadencja Rady; regulamin] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  15.  [Kadencja Rady; regulamin]
1. 
Przy ministrze właściwym do spraw zagranicznych ustanawia się Radę Programową Współpracy Rozwojowej, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy.
2. 
Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. 
Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.