[Zadania i członkowie Komitetu Konsultacyjnego] - Art. 13. - Kontrola niektórych inwestycji. - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Zadania i członkowie Komitetu Konsultacyjnego] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  13.  [Zadania i członkowie Komitetu Konsultacyjnego]
1. 
Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli.
2. 
Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi kontroli w zakresie objętym ustawą, w szczególności:
1)
przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6;
2)
przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli.
3. 
W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele:
1)
Prezesa Rady Ministrów;
2)
ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
2a)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
3)
ministra właściwego do spraw energii;
4)
ministra właściwego do spraw gospodarki;
5)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
6)
ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
7)
ministra właściwego do spraw informatyzacji;
7a)
ministra właściwego do spraw klimatu;
8)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
9)
Ministra Obrony Narodowej;
10)
ministra właściwego do spraw rolnictwa;
11)
ministra właściwego do spraw środowiska;
12)
ministra właściwego do spraw transportu;
13)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
14)
ministra właściwego do spraw zagranicznych;
15)
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;
16)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
17)
Szefa Agencji Wywiadu;
18)
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
19)
Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
20)
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
21)
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
22)
Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4. 
Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne".
5. 
Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.