Art. 19. - [Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r.
Art.  19.  [Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej]
1. 
Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:
1)
izolacja instalacji przemysłowych;
2)
przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
3)
modernizacja lub wymiana:
a)
oświetlenia,
b)
urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych
c)
lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
d)
urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
e)
pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;
4)
odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
5)
ograniczenie strat:
a)
związanych z poborem energii biernej,
b)
sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
c)
na transformacji,
d)
w sieciach ciepłowniczych,
e)
związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
f)
związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;
6)
stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
1a. 
Przepisu ust. 1 pkt 3 lit. b nie stosuje się do procesów energetycznych prowadzonych w instalacjach spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047), z wyjątkiem urządzeń potrzeb własnych rozumianych jako urządzenia lub instalacje pomocnicze służące procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.