Art. 20. - [Delegacje ustawowe] - Cmentarze i chowanie zmarłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.576 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  20.  [Delegacje ustawowe]
1. 
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych:
1)
warunki, jakie musi spełniać usytuowanie terenu cmentarza;
2)
sposób ustalania powierzchni cmentarza;
3)
rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiadać ich zagospodarowanie;
4)
wymagania, jakim muszą odpowiadać inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji grobów, a w szczególności prowadzenia ksiąg cmentarnych.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, pojęcie zwłok w rozumieniu niniejszej ustawy, postępowanie ze zwłokami i szczątkami oraz warunki ich ekshumacji i przewozu.