[Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące instalację komunalną] - Art. 9oa. - Utrzymanie czystości i porządku w... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9oa. - [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące instalację komunalną] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9oa.  [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące instalację komunalną]
1. 
Prowadzący instalację komunalną jest obowiązany przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
2. 
Informacja o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych z terenu danej gminy zawiera dane o:
1)
rodzajach i masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu zostały poddane odpady;
2)
(uchylony);
3)
masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
3. 
Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi może być podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, odpowiednio dla:
1)
recyklingu, lub
2)
przygotowania do ponownego użycia, lub
3)
odzysku

- oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.

4. 
Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poddanych składowaniu może być podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji dla poddanych składowaniu odpowiednio:
1)
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, lub
2)
pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

- oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.

5. 
Prowadzący instalację komunalną przekazuje informację o odpadach, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów:
1)
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku: za pierwsze półrocze - w terminie do dnia 15 lipca i za drugie półrocze - w terminie do dnia 15 stycznia;
2)
gminie raz w roku - w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
6. 
Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych w niej danych.