Art. 57. - [Opłata rejestrowa za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1587 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  57.  [Opłata rejestrowa za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami]
1. 
Wpis do rejestru dla:
1)
wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2)
wprowadzających baterie lub akumulatory,
3)
wprowadzających pojazdy,
4)
producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5)
wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
6)
wprowadzających do obrotu opony,
7)
wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
8)
wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
9)
wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
10) 9
 podmiotów reprezentujących

- podlega opłacie rejestrowej.

2. 
Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2013), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
3. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.
4. 
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
5. 
Opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, w roku, w którym uzyskał wpis do rejestru.
6. 
Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2000 zł.
7. 
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.
8. 
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:
1)
opłaty rejestrowej,
2)
opłaty rocznej

- biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności gospodarczej, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

9 Art. 57 ust. 1 pkt 10 dodany przez art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1852) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 października 2023 r.