Art. 14. - [Stawki opłat produktowych] - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1903 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  14.  [Stawki opłat produktowych]
1. 
Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi 79 :
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy - 2,71 zł za 1 kg;
9)
dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy - 5,80 zł za 1 kg;
10)
dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy - 10,82 zł za 1 kg;
11) 80
 dla narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne - 5 zł za 1 kg.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych z produktów, kosztami ich zagospodarowania.
79 Występujące w art. 14 ust. 1 kwoty zostały podane zgodnie z:

- obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2015 (M.P.2014.711) - z dniem 1 stycznia 2015 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst,

- obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016 r. (M.P.2015.828) z dniem 1 stycznia 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

80 Art. 14 ust. 1 pkt 11 dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.877) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 maja 2023 r.