Art. 129. - [Obowiązek wprowadzania i aktualizacji danych w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  129.  [Obowiązek wprowadzania i aktualizacji danych w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko]
1. 
Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są obowiązane do wprowadzania i aktualizacji informacji i danych do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1. Wprowadzenie informacji i innych danych następuje w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu.
2. 
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, kierując się potrzebą monitorowania ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownego przeprowadzania ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i poszerzania dostępu do informacji o środowisku, jak również osiągnięcia jak najwyższego poziomu ochrony środowiska, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1;
2)
szczegółowy zakres informacji i innych danych, o których mowa w art. 128 ust. 1;
3)
sposób wprowadzania informacji i innych danych do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1.