Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  9.  [Dział gospodarka]
1.  Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorczości i przemysłu, polityki zakupowej państwa, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.
2.  Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:
1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej;
3) polityki przemysłowej;
4) rozwoju przedsiębiorczości;
5) transformacji cyfrowej gospodarki;
6) transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego;
7) rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej;
8) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;
9) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;
10) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
11) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi;
12) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii;
13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej;
14) kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach współpracy z Unią Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną.
2a.  W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 9-11, 13 i 14, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna).
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Kosmiczna.
5.  Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.