Art. 6. - [Wpis organizacji do rejestru EMAS; odmowa wpisu; zawieszenie rejestracji; wykreślenie z rejestru] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  6.  [Wpis organizacji do rejestru EMAS; odmowa wpisu; zawieszenie rejestracji; wykreślenie z rejestru]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu organizacji do rejestru EMAS, na jej wniosek, po spełnieniu warunków określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2. 
Przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zasięga pisemnej opinii organów określonych w art. 4 ust. 1, właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w zakresie spełnienia przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska.
3. 
Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do wyrażenia opinii w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o jej wydanie.
4. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje na piśmie organy, o których mowa w ust. 2, o rejestracji organizacji w rejestrze EMAS.
5. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:
1)
w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, odmawia wpisu organizacji do rejestru EMAS;
2)
w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009:
a)
zawiesza rejestrację organizacji w rejestrze EMAS,
b)
wykreśla organizację z rejestru EMAS.
6. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego działania systemu oraz zapewnienia informacji niezbędnych do rejestracji, a także biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.