[Tworzenie lub przystępowanie do spółek, posiadanie, obejmowanie i nabywanie akcji lub udziałów w spółkach] - Art. 17. -... - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Tworzenie lub przystępowanie do spółek, posiadanie, obejmowanie i nabywanie akcji lub udziałów w spółkach] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  17.  [Tworzenie lub przystępowanie do spółek, posiadanie, obejmowanie i nabywanie akcji lub udziałów w spółkach]
1. 
Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, może tworzyć lub przystępować do spółki prawa handlowego oraz posiadać, obejmować lub nabywać akcje lub udziały w spółkach. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.
2. 
W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych Krajowy Ośrodek przekazuje temu ministrowi akcje lub udziały, o których mowa w ust. 1.