[Przedmiot regulacji; elementy infrastruktury krytycznej objęte regulacją] - Art. 1. - Szczególne uprawnienia ministra... - Dz.U.2020.2173 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji; elementy infrastruktury krytycznej objęte regulacją] - Szczególne uprawnienia ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywanie w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; elementy infrastruktury krytycznej objęte regulacją]
1. 
Ustawa określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), zwanych dalej "spółkami".
2. 
Mienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
w sektorze energii elektrycznej - infrastrukturę służącą do wytwarzania albo przesyłania energii elektrycznej;
2)
w sektorze ropy naftowej - infrastrukturę służącą do wydobycia, rafinacji, przetwarzania ropy naftowej oraz magazynowania i przesyłania rurociągami ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, jak również terminale portowe do przeładunku tych produktów oraz ropy naftowej;
3)
w sektorze paliw gazowych - infrastrukturę służącą do produkcji, wydobycia, rafinacji, przetwarzania, magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG).
3. 
(uchylony).
4. 
Wykonywanie przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych uprawnień, o których mowa w ustawie, nie narusza kompetencji ministra właściwego do spraw energii.