[Indywidualny numer rejestrowy] - Art. 54. - Odpady. - Dz.U.2022.699 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Indywidualny numer rejestrowy] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.699 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  54.  [Indywidualny numer rejestrowy]
1. 
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.
2. 
Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.
3. 
Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy nie może być nadany innemu podmiotowi.
4. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób nadawania numeru rejestrowego, kierując się potrzebą zidentyfikowania podmiotów wpisanych do rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego uwzględniającego wszystkie zakresy prowadzonej działalności.