Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami - OpenLEX

Ogonowska Adrianna, Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autor:

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami

Przedmiotem procedury jest wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Uczestnikami procedury są marszałek województwa oraz podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami (dalej podmioty).

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do podmiotów należy zaliczyć także prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.).

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami marszałek województwa marszałek województwa wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (!) nadanie podmiotowi  indywidualnego numeru  rejestrowego i utworzenie  indywidualnego konta w bazie  danych o produktach  i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami wydanie decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru dokonanie wpisu do rejestru pozostawienie wniosku bez rozpoznania czy braku formalne zostały uzupełnione? zawiadomienie o nadanym numerze rejestrowym i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami czy wniosek spełnia wymogi formalne? czy zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru? przyjęcie wniosku o wpis do rejestru podmiot podmiot rozpoczęcie prowadzenia działalności wymagającej wpisu do rejestru otrzymania zawiadomienia o dokonanym wpisie do rejestru zaakceptowanie decyzji przez adresata czy treść decyzji została zaakceptowana przez adresata? planowanie prowadzenia działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru przyjęcie decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru (!) uiszczenie  opłaty rejestrowej (!) złożenie  wniosku o wpis do  rejestru wniesienie odwołania tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: planowanie prowadzenia działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru

Właściwy podmiot ma zamiar prowadzić działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru, wynikającą z art. 50 ust. 1 u.o.

Pod pojęciem „właściwy podmiot” należy rozumieć podmioty wskazane w art. 49 ust. 1 u.o.

Podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 u.o.

Krok: (!) uiszczenie opłaty rejestrowej

Artykuł 57 i 58 u.o. określają opłaty, jakim podlega część podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu do rejestru na wniosek.

Wyróżnić można dwie opłaty, tj. opłatę rejestrową oraz opłatę roczną.

W art. 57 ust. 1 u.o. wskazano, jaka działalność wymaga opłaty rejestrowej.

Artykuł 57 ust. 2 u.o zawiera zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty rejestrowej.

W art. 57 ust. 3 u.o. wskazano zakres podmiotowy opłaty rocznej, a w art. 57 ust. 4 i 5 u.o. zwolnienia z tej opłaty.

Artykuł 57 ust. 6 u.o. określa stawki minimalne i maksymalne powyższych opłat. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych został zobowiązany do wydania rozporządzenia w sprawie określenia wysokości stawek opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przedmiotem art. 58 u.o. są informacje dotyczące gromadzenia i wydatkowania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, pobieranych na podstawie art. 57 u.o. Według art. 58 ust. 1 u.o., wpływy z tego tytułu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym właściwego urzędu marszałkowskiego. Przeznaczenie i sposób podziału wpływu z tego tytułu u.o. określa art. 58 ust. 2 i 3. W art. 58 ust. 4 u.o. określono termin i sposób przekazania przez organ rejestrowy części wpływów z tytułu opłat na rachunek budżetu państwa.

Uwaga! Ryzyko: Niedopuszczalność sumowania opłat rejestrowych

Artykuł 57 ust. 7 u.o. dotyczy wielości zakresów działalności prowadzonej przez podmiot podlegający wpisowi do rejestru. Podmiot, którego dotyczy ta regulacja, uiszcza tylko jedną opłatę rejestrową, w wysokości najwyższej.

Niedopuszczalne jest sumowanie opłat rejestrowych dla określonych zakresów działalności. Ustawodawca w art. 57 ust. 7 u.o. wspomina tylko o opłacie rejestrowej. Wydaje się, że ten przepis powinien mieć zastosowanie także do opłaty rocznej.