Sposób nadawania numeru rejestrowego. - Dz.U.2015.1696 - OpenLEX

Sposób nadawania numeru rejestrowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1696

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Dokonując wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy, składający się z 9 cyfr arabskich, generowany przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Przepis rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).