Sposób nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO. - Dz.U.2018.1807 - OpenLEX

Sposób nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1807

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) zarządza się, co następuje:
Dokonując wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego (Dz. U. poz. 1696), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056 i 2422).