Art. 118. - [Obowiązek i zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Delegacja ustawowa] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  118.  [Obowiązek i zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1)
odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h,
2)
kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu,
3)
zakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1

- kierując się właściwościami odpadów i potrzebą zapewnienia właściwego postępowania z odpadami na składowisku odpadów oraz uwzględniając rodzaje odpadów i zawartość w nich substancji organicznych.